Free Essay

Bidegradable Lubs

In: Business and Management

Submitted By msakhawat
Words 344
Pages 2
Test Document

Biodegradable Lubricants
In the past two decades, many companies developed biodegradable lubricants. A prime example is
Exxon Mobil, with its Environmental Awareness Lubricants (EAL) line of hydraulic fluids. In the next decade, we will see many more advances in biodegradable lubes and greases.
Three factors support this prediction: 1. U.S. growers’ associations have made considerable investments on lubricants research to reduce crop surpluses. 2. The federal government is actively promoting "eco-friendly" products. 3. There have been advancements in biodegradable lubricants technology and genetic enhancement to seed oils.
Vegetable oils can be used as lubricants in their natural state. They can have excellent lubricity -far superior to mineral oil. Lubricity is so significant that in some applications, such as tractor transmissions, friction materials must be added in order to reduce clutch slippage. Some vegetable oils have passed hydraulic pump/ wear tests, such as ASTM D2882 and ASTM D2271, in their natural form. Vegetable oils also have a high Viscosity Index (VI); for example, 223 for soybean oil vs. 90 to 100 for most petroleum oils. Restated, the viscosity of a high VI oil changes less than that of a low VI oil for a given temperature change. An oil’s viscosity does not reduce as much when exposed to high temperatures, and does not increase as much as petroleum oils when exposed to cold temperatures. Another important characteristic of vegetable oils is a high flash point; 610°F (326°C) is the flash point for soybean oil compared to a flash point of about 392°F (200°C) for mineral oils. Most importantly, vegetable oils are biodegradable, renewable, and reduce dependence on imported petroleum. Using lubricants made from soybean oil helps reduce surpluses of that crop, and stabilize soy prices for American farmers. So, for machine shops and corporations with sustainability initiatives in-place, these products offer significant community relations benefits.
Before you make a change to your lubrication selection, get advice from Acculube. Being green should not cost you in productivity. Call us for state-of-the-art environmental options.…...

Similar Documents

Free Essay

Church

..._________________________________________________ Xuvtooj: ________________ Paab tuabneeg: (Npe) __________________________________ Tug kheej _________________ Kuv thov hom lub tuamtsev siv rua lub ________ tim __________ 20___ thaus _______ A.M. txug _______ P.M. lossis thaus: _______ P.M. txug _______ P.M. Kuv kev thov siv lub tuamtsev yog lug npaaj kev ua Vaajtswv tsaug rua: □ Kev txis tshoob □ Noj tshoob □ Kawm Ntawv Tav □ Ua Birthday □ Lwmyaam (qha yog dlaabtsi?) __________________________________________________ Cov nqai huv qaab nuav yog kevcai (policy) thov siv Kansas City Hmong Alliance Church lub tuamtsev. 1. Tsi pub ib leeg tug twg ua laag ua luam rua nwg tug kheej nyob rua huv pawgntseeg thaaj chaws (property) 2. Tsi pub siv tuamtsev ua chaws has plaub ntug kws tsi yog pawgntseeg dlhag tug, saablaaj nrhav suab, ua kevcai dlaab quas, khi teg, haus cawv hab npias, hab lwmyaam kws txhum numtswv kevcai hab kev ntseeg txuj cai. 3. Txhua tug kws thov siv tuamtsev kws muaj noj haus yuavtsum tau paab nyaj nqe dlej tawg $50 hab nwg yuav tau npaa tej naab rau lamsim (trashbag), tu, nqaa tej lamsim moog kuas taag huv tuab si. 4. Txhua tug kws siv lub tuamtsev nyag yuavtsum npaaj nyag ib-ob tug tuabneeg saib kev ruajntseg (security). 5. Txhua tug kws thov siv yuavtsum tau sau dlaim ntawv hom siv nrug nyaj $50 yaam tsawg yog ob lub limtam. Kuv nyeem hab totaub, kuv txaus sab ua lawvle pawgntseeg qhov kev tswjfwm kev siv tuamtsev kws......

Words: 293 - Pages: 2

Free Essay

Iuhyg

...pracowników związane z rodzicielstwem Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciąŜliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz tych prac. Rozporządzenie Rady Ministrów w spr. wykazu prac szczególnie uciąŜliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet §1… §2 … Załącznik Wykaz prac…. Norma prawna Podstawo Definicja -wa część Uporządkowanie reguła postępowania ( *) Przepis prawny jednostka redakcyjna (Art., ust., §, pkt, ppkt ) prawa (w znacz. przedmiotowym) ustawy lub innego aktu prawnego (m.in. rozporządzenia) System prawa: Systematyka aktu: gałęzie prawa (karne, księgi, tytuły, działy, adm., cywilne) rozdziały normy trzeba „odkodować” z przepisów (wykładnia!) 3 • Art. 415 k.c. Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę zobowiązany jest do jej naprawienia. • Art. 422 k.c. Za szkodę odpowiedzialny jest nie tylko ten, kto ją bezpośrednio wyrządził, lecz takŜe ten, kto inną osobę do wyrządzenia szkody nakłonił albo był jej pomocny, jak równieŜ ten, kto świadomie skorzystał z wyrządzonej drugiemu szkody. • Art. 423 k.c. Kto działa w obronie koniecznej, odpierając bezpośredni i bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro własne lub innej osoby, ten nie jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzona napastnikowi. Przepis prawny • Definicja: elementarna część/jednostka redakcyjna ustawy lub innego aktu prn. (normatywnego) • Przykłady • Szczególne rodzaje przepisów • Uporządkowanie przepisów......

Words: 545 - Pages: 3

Free Essay

Ssss

...zjawiskiem złożonym. Do wszelkich zmian trzeba podchodzić w sposób systematyczny i logiczny, o ile mają one mieć realne szanse powodzenia. Aby realizować zmiany, menadżer musi rozumieć kroki niezbędne do ich skutecznego wprowadzenia, a także umieć sobie radzić z oporem pracowników. Kroki w procesie zmian Kurt Lewin, uznany teoretyk organizacji, sugerował, że każda zmiana musi przebiegać w trzech etapach: rozmrożenie  sama zmiana  zamrażanie  Etap I - odmrożenie Polega na wytworzeniu w ludziach motywacji potrzebnej do wprowadzenia zmiany, na „otwieraniu ludzi”, zmierzających do zwiększenia swej chłonności na informacje płynące z otoczenia. Działają tu następujące mechanizmy:  brak potwierdzenia własnego „ja”, opinii o sobie lub innych, własnych poglądów dotyczących różnych spraw organizacyjnych, wprowadzenie do świadomości ludzkiej poczucia niepokoju, winy i uchybienia przyjętym zwyczajom („dzieje się coś, czego ja jestem przyczyną”), tworzenie warunków, aby działał mechanizm psychicznego bezpieczeństwa, tzn. redukowanie uczucia zagrożenia i likwidowanie barier psychologicznych, które przeszkadzają w wyrażeniu własnych uczuć.   Etap II – proces zmian Oznacza on poszukiwanie, komunikowanie i użytkowanie przez ludzi informacji o własnych zachowaniach w celu osiągnięcia nowej percepcji, informacji płynących z otoczenia. Występuje tu mechanizm redefiniowania własnej konstrukcji osobowościowej poprzez:  identyfikację: informacja pochodzi z......

Words: 1771 - Pages: 8

Free Essay

Paper 1

...miejski podatek od budowy, opłatę celną, opłatę skarbową, podatek od nieruchomości, podatek od pojazdów i łodzi, miejski podatek od użytkowania gruntów, podatek od umów prawnych, podatek vat od gruntów, podatek od surowców oraz podatek od zakupu pojazdu. Niniejszy dokument ma na celu przybliżenie podstawowych zasad i wytycznych dotyczących odpowiedzialności za podatek dochodowy od osób prawnych w Chinach, jak również opis najważniejszych elementów chińskiego systemu podatku vat i podatku od działalności gospodarczej. Wiele małych i średnich przedsiębiorstw korzysta z ulg podatkowych, takich jak obniżone stawki dla małych przedsiębiorstw, czy przedsiębiorstw typu low-profit. Dodatkowe zachęty oferowane są przedsiębiorstwom z branży high-tech lub przedsiębiorstwom ustanowionym w rejonach zachodnich. Wykaz takich zachęt znajduje się w części 6. Opodatkowanie jest narzędziem, które organy państwowe często zmieniają celem wdrażania inicjatyw ekonomicznych i społecznych w szybko ewoluującej gospodarce. W związku z tym, polityki dotyczące zachęt podatkowych, stawki podatku oraz metody obliczania podatku mogą zmienić się niemalże bez ostrzeżenia. Stawki podatku mogą ponadto różnić się w zależności od zakresu, branż, czy jurysdykcji, w jakiej spółka działa. Niniejszy dokument ma służyć jedynie jako punkt wyjścia do tematyki systemu podatku dochodowego od osób prawnych w Chinach. 1. Ramy prawne 1.1. Źródła prawne podatku dochodowego od osób prawnych Obowiązujące przepisy chińskie......

Words: 6965 - Pages: 28

Free Essay

Opracowanie Agencji Badawczych

...się usługami w zakresie realizacji badań marketingowych, rynkowych oraz społecznych. Powinna posiadając własne zaplecze techniczne, własne utensylia badawcze (np. techniki zbierania wskaźników i ich interpretacji) oraz badaczy, która zajmuje się realizacją badań rynku, czy też badań opinii. W zależności od profilu działalności agencji, mogą one realizować badania dla wszystkich branż przemysłowych, ale także specjalizować się w określonym rodzaju badań związanych z daną branżą. Firmy badawcze można więc podzielić umownie na: 1. agencje typu full-service, które oferują badania realizowane dowolną metodą i techniką dla wszystkich branż przemysłowych 2. agencje wyspecjalizowane w badaniach dla kilku lub jednej branży przemysłowej 3. agencje oferujące badania realizowane określoną metodą lub techniką badawczą Pierwszą instytucją w Polsce, która zajmowała się tego typu badaniami był Ośrodek Badania Opinii Publicznej założony w 1958r. Obecnie według rocznika 2011/12 Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii w spisie znalazły się 84 agencje badawcze w Polsce. PTBRiO zostało założone w 1995r z siedzibą w Warszawie. Jednym z głównych celów tej organizacji jest popularyzowanie i przestrzeganie zasad etycznych zawartych w Kodeksie Postępowania w Dziedzinie Badań Rynkowych i Społecznych ESOMAR. Członkowie PTBRiO przestrzegają zasad uczciwej konkurencji, dążą do integracji środowiska badawczego oraz występują w interesie firm badawczych. Do celów organizacji należy również promocja i......

Words: 4738 - Pages: 19

Free Essay

Miss

...Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską Warszawa 2005 Dr Tadeusz Teofil Kaczmarek Poradnik Dla Studentów Piszących Pracę Licencjacką Lub Magisterską Spis treści strona 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 12 14 16 17 18 18 19 19 20 20 21 22 22 23 24 25 25 25 26 26 28 29 Zamiast wstępu................................................................................... 1. Jak rozwiązywać problemy?....................................................... 1.1. Kolejne fazy................................................................................. 1.2. Jakie są naukowe metody rozwiązywania problemów?............... 1.3. Krytyczne myślenie...................................................................... 2. Czy warto uczęszczać na seminarium dyplomowe?................. 3. Formułowanie tematu i tezy pracy............................................... 3.1. Pierwszy krok przy wyborze tematu............................................ 3.2. Cel i treść pracy dyplomowej ........................................................ 4. Plan pracy i konspekt.................................................................... 4.1. Plan pracy..................................................................................... 4.2. Jak oznaczyć kolejne części pracy?.............................................. 4.3. Konspekt....................................................................................... 4.4.......

Words: 9097 - Pages: 37

Free Essay

Pojęcie I Uwarunkowania Otrzymania Zdolności Kredytowej

...ograniczenia prawne i praktyczne należy dywersyfikować ryzyko kredytowe poprzez rozdrobnienie akcji kredytowej i wielosc dłużników lub wspólne akcje kredytowe przy uczestnictwie innych kredytodawców (konsorcja). Uczestniczący kredytodawcy muszą mieć odpowiednie środki, aby podołać dużym wnioskom kredytowym4. 3 Gwizdała J., Ryzyko kredytowe w działalności banku komercyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011. 4 Gostomski E., Jestem nowy: vademecum wiedzy o bankowości, Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji, Poznań 2009. Częstotliwość pożyczki. Klienci, którzy często korzystają z pożyczek budują sobie z czasem reputację, która bezpośrednio wpływa na ich zdolność do zabezpieczenia długu na korzystnych warunkach. Długość zaangażowania. Kredytodawcy uważają, że ryzyko kredytowe przedsiębiorcy rośnie wraz wraz ze wzrostem horyzontu czasowego zadłużenia. Aby pokryć część ryzyka, kredytodawcy pobierają wyższe oprocentowanie od kredytów o dłuższych terminach. Względy społeczne. Kredytodawcy mogą zaakceptować ponadprzeciętny poziom ryzyka ze względu na dobro społeczne, wynikające z przeznaczenia kredytu. Przykłady mogą obejmować banki uczestniczące w nisko dochodowych projektach mieszkaniowych lub inkubatorów przedsiębiorczości5 Wiele małych firm musi polegać na pożyczkach lub innych formach kredytu, aby finansować szybkie zakupy lub długoterminowe inwestycje w infrastrukturę i sprzęt. Kredyt jest jednym z fundamentów gospodarki, a małe firmy często muszą......

Words: 851 - Pages: 4

Free Essay

Abcabcabc

...RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH         1.  Jakie obszary działalności firmy generują najwięcej środków płatniczych, a które najwięcej wchłaniają? 2.  Jeśli firma wygospodarowała zysk to dlaczego ma kłopoty z gotówką? 3.  Dlaczego w przypadku straty firma generuje ciągle przepływy pieniężne? 4.  Czy dokonywano wydatków na modernizację i rozwój i jaka była ich skala? 5.  Czy nabywano jakieś długoterminowe lokaty i inne przynoszące zysk aktywa? 6.  Czy uzyskiwano wpływy pieniężne w drodze wyzbywania się długoterminowych aktywów? Jeżeli tak to jak wielu? 7.  Czy wystąpiło w danym okresie finansowanie działalności gospodarczej w drodze emisji akcji lub zaciągania kredytów? Jeżeli tak, to jakiego rzędu wielkości środki pozyskano z tego tytułu? 8.  Czy dokonywano w danym okresie spłat długoterminowych zobowiązań i kapitałów? W  MSR  7  stwierdza  się,  że:   •  Użytkowników  sprawozdania  finansowego  interesuje,  w  jaki   sposób  jednostka  wytwarza  i  wykorzystuje  środki  pieniężne,   •  Rachunek  przepływów  pieniężnych  w  połączeniu  z  innymi   elementami  sprawozdania  finansowego  dostarcza  informacji,   które  pozwalają  na  ocenę  zmian  w  aktywach  neHo  jednostki,   jej  struktury  finansowej  (łącznie  z  płynnością  finansową  i   wypłacalnością)           Rachunek przepływów......

Words: 3998 - Pages: 16

Free Essay

Wedsacaa

...5) możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami; 5a) opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych; 6) opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły każdego typu w skróconym czasie; 7) upowszechnianie dostępu do szkół, których ukończenie umożliwia dalsze kształcenie w szkołach wyższych; 8) możliwość uzupełniania przez osoby dorosłe wykształcenia ogólnego, zdobywania lub zmiany kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych; 9) zmniejszanie różnic w warunkach kształcenia, wychowania i opieki między poszczególnymi regionami kraju, a zwłaszcza ośrodkami wielkomiejskimi i wiejskimi; 10) utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach i placówkach; 11) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz kształtowanie postaw sprzyjających jego wdrażaniu w skali lokalnej, krajowej i globalnej; 12) opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej; 13) dostosowywanie kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku pracy; 13a) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu......

Words: 46211 - Pages: 185

Free Essay

Kkjhjhjn

...Zarządzanie projektem programistycznym w środowisku CASE Wprowadzenie (na podstawie MS Project) Zarządzanie projektem jest procesem planowania, organizacji oraz zarządzania zadaniami i zasobami w celu osiągnięcia założonego celu w ramach ograniczeń czasu, zasobów lub kosztu. Zarządzanie projektem obejmuje trzy fazy: mm 1) Budowanie planu projektu Po zdefiniowaniu celów projektu i jego głównych faz, należy przystąpić do tworzenia planu: ▪ wprowadzić i uporządkować listę zadań, które mają być wykonane wraz z czasem trwania każdego zadania oaz zależnościami miedzy zadaniami ▪ dodać do planu zasoby: ludzi, sprzęt i materiały, a także stosowne koszty. ▪ przydzielić te zasoby do zadań. Korzystając z tych informacji, tworzy się harmonogram, który można weryfikować. Wprowadzając informacje, można skorzystać z takich funkcji, jak: • Niestandardowe kody konspektu, aby utworzyć strukturę konspektu z kodami niestandardowymi, które odpowiadają kodom struktury podziału pracy (SPP) danej firmy. • Daty terminów ostatecznych, aby ustawić daty, do których zadania powinny się zakończyć. • Kalendarze zadań, aby ułożyć harmonogram, zgodnie z którym można lub nie można pracować nad zadaniami, na przykład w związku z przerwą w działaniu sprzętu. • Zasoby materiałowe, aby obliczyć koszt materiałów i innych elementów zużywalnych 2) Zarządzanie projektem Zarządzanie projektem to kolejny krok po zbudowaniu jego planu. Przeglądając od czasu do czasu i......

Words: 921 - Pages: 4

Free Essay

Biog

...relations / ćwiczenia sem. 4, 2008/2009 MANUAL – księga procedur kryzysowych Najczęściej plan komunikacji kryzysowej zawiera elementy: strona tytułowa – tytuł, nazwa firmy, data sporządzenia planu, daty korekty i zmian wstęp – napisany w celu przekonania pracowników o powadze przedsięwzięcia, podkreśla ważność planu i ostrzega przed negatywnymi konsekwencjami w razie nieprzestrzegania jego założeń potwierdzenie odbioru – sporządzone w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez personel kryzysowy i członków zarządu, na dowód przeczytania planu i przygotowania do wprowadzenia go w życie data przeprowadzenia próby – powinny być określone i ściśle przestrzegane; próby zachowania się w sytuacji kryzysowej przeprowadza się zwykle raz do roku lub co 6 miesięcy cel główny i cele szczegółowe – dotyczą polityki firmy wobec jej głównych publiczności; odpowiadają na pytanie: Co chcemy osiągnąć poprzez realizowanie tego planu? wykaz potencjalnych z podziałem na typy sytuacji kryzysowych, które mogą dotknąć firmę, scenariusze kryzysów – opisanie scenariuszy ewentualnych, najbardziej prawdopodobnych sytuacji kryzysowych, prezentujących etapy tychże oraz działań, które w danych warunkach najpełniej doprowadzą do rozwiązania kryzysu. lista kluczowych publiczności – powinna zawierać wszystkie grupy odbiorców działań komunikacyjnych firmy, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych, z którymi organizacja musi komunikować się podczas kryzysu system powiadomienia publiczności – schemat......

Words: 734 - Pages: 3

Free Essay

Kludia to Jaa

...Arystoteles: filozofia pierwsza Arystoteles dokonał podziału nauk na 3 kategorie: teoretyczne, praktyczne i poetyczne, czyli wytwórcze. Cel nauk teoretycznych Arystoteles widział w poszukiwaniu wiedzy dla niej samej. Do tej grupy zaliczał: metafizykę, fizykę, matematykę. Sam termin metafizyka nie pochodzi od Arystotelesa. Prawdopodobnie został wymyślony przez perypatetyków (jego uczniów) lub został wymyślony podczas wydawania jego dzieł przez Andronikosa z Rodos. Przedmiotem badań metafizyki mają być: przyczyny i pierwsze lub najwyższe zasady, byt jako byt, substancja oraz Bóg i substancja ponadzmysłowa. Metafizyka bada jedynie powszednie własności bytu, natomiast wszelkie szczegółowe własności pozostawia innym naukom. O jej uprzywilejowanej pozycji stanowi fakt, że nie jest związana z żadnymi materialnymi potrzebami. Ma wartość samą w sobie, a jej jedynym celem jest zaspokajanie ludzkich potrzeb poznania. Całość owej wiedzy posiada jedynie Bóg- stąd Arystoteles określą już również jako wiedzę boską. Człowiek może ją posiąść w sposób ograniczony i niedoskonały. Pomimo to, filozof dostrzega tutaj największe szczęście człowieka, który zajmując się metafizyką, musi w pewien sposób zbliżać się do samego Boga. Metafizyka zajmuje się bytem jako takim. Wg Arystotelesa bytem samoistnym, nazwanym później substancją, są wyłącznie konkretne rzeczy. Wszystkie pozostałe zagadnienia dotyczące jakości czy wszelkiego rodzaju stosunków między rzeczami, mogą istnieć istnieć jedynie w......

Words: 1683 - Pages: 7

Free Essay

Idunno

...Reklamy w dojrzałych branżach: Reklamy produktów, które na rynku znajdują się od dłuższego czasu, mają dużo mniejsze znaczenie, niż reklamy nowe. Konsumenci znają już doskonale wady i zalety produktów, dlatego marketing używa innych sposobów nabycia klientów. W grę wchodzą porównania do innych towarów danego rodzaju, lub zniżki i wszystkim znane hasła reklamowe „nasz proszek jest tani i pierze znakomicie”. Humor: Ważną cechą reklam, które walczą o klientów jest humor. Dzieje się tak z prostych przyczyn: dużo lepiej ogląda się taką wyjątkową reklamę, niż kolejny spot pokazujący proszki do prania. Ponadto do reklam z dobrym dowcipem, ludzie często wracają pamięcią, i kierują się tym, wybierając produkt. Wiele sloganów reklamowych utrwaliło się w naszym codziennym życiu. „A świstak siedzi i zawija w sreberka” „Żubr występuje w puszczy” Znana twarz: W wielu reklamach biorą udział znani aktorzy, sportowcy lub artyści. Firmy zatrudniające do swojej reklamy sławnych ludzi chcą przyciągnąć oko konsumenta. W końcu każdy wokalista, piłkarz, czy aktor ma grupę swoich fanów, którzy dla samego faktu upodobnienia się do swojego idola kupią paczkę kawy lub wypiją Pepsi. Opinia eksperta. W reklamie Sensodyne akcja rozgrywa się w gabinecie stomatologicznym, gdzie lekarz stomatolog opowiada o codziennej ochronie wrażliwych zębów. Chwyt reklamowy polegający na popieraniu doskonałości swoich wyrobów opiniami lekarzy odnosi bardzo dobre skutki. Perfekcja Następną formą......

Words: 282 - Pages: 2

Free Essay

Węgiel

...przyrodzie jako podstawowy składnik organizmów żywych. w próżni lub gazie obojętnym. Jest zbudowany z parzystej liczby atomów węgla. Z węgla w procesie suchej destylacji, inaczej nazywanej odgazowywaniem węgla możemy uzyskać koks, który jest wysokoenergetycznym paliwem o zawartości węgla pierwiastkowego do 96%. Koks jest wykorzystywany głównie w metalurgii, jako paliwo, do wytwarzania karbidu oraz surowiec chemiczny. Proces suchej destylacji węgla polega na ogrzewaniu węgla bez dostępu powietrza w temperaturze 900–1300oC (koksowanie), lub 500-600oC (wytlewanie). W wynik procesu otrzymuje się koks, albo półkoks, oraz liczne produkty uboczne w formie ciekłej (smoła węglowa, woda pogazowa), oraz gazowej (gaz węglowy, koksowniczy). Rola węgla w przyrodzie jest olbrzymia, przede wszystkim dlatego, że jest on podstawowym pierwiastkiem wszystkich związków organicznych.. Formy występowania w przyrodzie są bardzo różnorodne. Występuje jako zasadniczy składnik we wszystkich tkankach żywych organizmów, występuje w produktach przemiany oraz produktach rozkładu substancji organicznej, ponadto występuje w atmosferze i hydrosferze w postaci dwutlenku węgla. Tlenek węgla, CO, jest powszechnie znany jako trujący gaz powstający w wyniku niecałkowitego spalania węgla lub paliw węglowodorowych, np. gazu ziemnego i benzyny. Węgiel stanowi zasadniczy składnik asfaltu, ropy naftowej, będących mieszaninami stałych lub ciekłych węglowodorów. Również gaz ziemny składa się......

Words: 5787 - Pages: 24

Premium Essay

Financial Reporting and Regulations

...LUBS 5016M Financial Reporting and Regulation 2011/12 Module Handbook Module Leader: John Smith SECTION A: basic information ❑ Introduction Welcome to LUBS 5016 Financial Reporting and Regulation. This course is compulsory for MSc Accounting and Finance students. It is taught in the second semester, is worth 15 credits if successfully completed and comprises 10 lectures supported by a series of workshops or tutorials. The course is assessed by means of an examination in May/June 2012 (100 per cent). ❑ Prerequisites There are no prerequisites for this module nor is the passing of this module a prerequisite for any other module. Aims This module is designed to provide students with an understanding of the main economic and political issues that underpin academic and policy-oriented debates about the regulation, purpose and value of financial reporting. Objectives On completion of this module, students will be able to demonstrate knowledge and understanding of: • The international nature of accounting; • Financial statements produced under various systems of income measurement; • The major elements in a conceptual framework for financial accounting and its usefulness to policy makers; • The theories of accounting standard setting and the debates between different schools of theory; • The......

Words: 2745 - Pages: 11