Free Essay

Cyber Bullying

In: Other Topics

Submitted By emandonque
Words 1643
Pages 7
EPEKTO NG CYBER BULLYING SA MGA MAG-AARAL NG UNIBERSIDAD NG MAKATI
SY: 2015-2016

Liquigan , Cherylyn V.

Urbano, Jannine T.

Astor, Adam Cristian P.

Kabanata I
.(Ang Suliranin at ang Saligang pag-aaral nito)

I. Panimula/ Introduksyon
Sa panahon kung saan lahat ng kabataan ay tila alam na lahat ng bagay sa mundo, hindi maiiwaasan ang sakitan at samaan ng loob. Sa mabilis na pag-ikot ng mundo kasabay ng mabilis na pagkatuto ng tao sa kung anumang bagay sa kanyangpaligid, lumaganap ang isang di pangkaraniwang suliranin na kung saan ang mgakabataan ang madalas na nabibiktima nito. Bunga marahil siguro ng inggit o di kaya’ypaggaya sa matanda, ang mga kabataan ay namulat na sa tinatawag na “bullying” . Isang di pangkaraniwang problema na madalas ng kinakaharap ng mga paaralan atkomunidad sa panahin ngayon. Ang bullying sa wikang tagalog ay pang-aasar opanloloko. Madalas itong ginagamit sa mga estudyante. May mga lokong estudyante nagustong gusto nilang nanloloko o nang-aasar sa kanilang kapwa estudyante. Minsanhumahantong pa ito ng sakitan. Marami sa mga kabataan na ito na nasasangkot samga ganitong klase ng kaguluhan, ay maaring naimpluwensyahan ng kapwa nilakamag-aral o di kaya ay dala ng inggit o galit para sa taong ginagawan nila nito. Sakabilang banda, ang mga taong nagagawan ng mga panlolokong ito o mas alam satawag na mga biktima o “mga nabubully” ay may mga iba’t ibang istilo sa pag-iwas samga gulong kagaya nito. Sila ang mga nabibiktima ng mga “bully” na ito nahumahantong pa nga minsan sa depresyon na maaring maging sanhi ng pakawalang-tiwala sa sarili o di kaya ay pagkamatay.

II. Rasyunal
Sa panahon kung saan lahat ng kabataan ay tila alam na ang lahat ng bagay sa mundo,hindi maiiwasan ang sakitan at samaan ng loob. Sa mabilis na pag-ikot ng mundo kasabay ngmabilis na pagkatuto ng mga tao sa anumang bagay sa kanyang paligid, laganap ang isang dipangkaraniwang suliranin na kung saan ang mga kabataan ang madalas na nabibiktima rito.Ang kabataan ay namulat sa tinatawag na “bullying”. Ang pag-uugali ng isang bata ay nakukuha sa mga kaugalian ng mas nakakatanda sakanila, mga nagaganap sa kanyang sarili o kanyang kapaligiran. Halimbawa ng mga pangyayaringnakakaapekto sa bata ang pasya ng mga magulang na maghiwalay, paglipat ng paaralan, at pagkaligalig(istres o presyon). Ang pambubully at paulit-ulit na panunukso ay isang agresibong pag-uugali nanagdudulot ng negatibong epekto sa taong dumaranas nito. Ito’y maaaring humantong sadepresyon na maging sanhi ng pakawalang-tiwala sa sarili o di kaya ay pagkamatay.Nakakagambala ito sa kaginhawaan o kagalingan at pag-unlad ng batang may ganitong asal atmaging sa batang naaapi.

III. Layunin Layunin ng Pag-aaral

Ang “bullying” o panloloko sa kapwa ay isang seryosong usapin na dapattalakayin upang sa gayon ay maiwasan na ang mga gawaing ito nanakakapagpahamak sa maraming tao. Sa ganitong uri ng problema marapat na lamangna bigyan na karapmpatang solusyon na maaring magamit ng bawat isa sa atin upangmaprotektahan natin an gating sarili laban sa gabitong Gawain. Ang pag-aaral sa“bullying” ay tatalakay sa malawakang suliranin na ito kung saan maraming kabataanang nadadamay at nasasaktan. Layunin nito na magbigay ng kongkretong solusyonpara sa bawat isa.

Kahalagahan sa pag-aaral

Sa Kabataan:

Ang pag-aaral sa “bullying” sa mga paraan upang maiwasan ito ay makakatulongng malaki sa atin, mga kabataan upang di masangkot sa ganitong kaguluhan.Makakatulong din ito para mas maunawaan natin ang mga dahilan sa likod ngpambubully. Sa Komunidad:

Mahalaga na matalakay ang “bullying” upang sa gayon ay magkaroon rin ngkaalaman ang komunidad ukol sa mga pangyayaring ito ng sa gayon ay agad nilangmaaksyunan o matulungan ang mga taong kailangan saklolohan. Sa pamahalaan:

Nakakatulong ito upang malaman ang bawat hinaing at paghihirap nanararanasan sa “bullying” para ng sa gayon ay magakaroon ng mas matibay na bataslaban sa ganitong uri ng pananakit sa kapwa

Sa simbahan:

Ang pag-aaral na ito ang siyang maaring daan para malaman ng simbahan angmga paraan at tulong na kaya nilang maibigay para sa mga nabibiktima atmambibiktima sa usaping “bullying

Kabanata II. ( Mga Kaugnay na literatura at Pag-aaral)

Ang “bullying” ay ang pananakit o panloloko sa kapwa na nakakapagdulot ngkakaibang depresyon sa tao. Ayon sa isang blog na pinamagatang “Kapamilya NewsNgayon ni Ted Failon” talamak na ang nagaganap na pangbubully sa loob ng Pilipinas.Ayon dito, maraming dahilan kung bakit nabubully at nambubully ang isang tao.Maaring nabubully sila dahil sa kakulangang pinansyal, pisikal na kaanyuan, at pisikalna kapansanan. Bunsod nito, maraming kabataan ang katutuwaan siya at gagawan ngmga panloloko. Sa kabilang banda, ayon sa pananaliksik ni Ted Failon, maari namangnambubully ang isang tao dahil sa inggit, galit o kaya’y impluwensiya ng barkada sakanya. Karaniwan na ngang laman ito ng mga pahayagan at telebisyon. Samu’t saringbalita ang aking naririnig araw-araw ukol sa “bullying”. Nagaganap ito lalong lalo na samga paaralan pribado man o pampubliko. Sabi ni Ben Tulfo, ang “bullying” aypagpapakita ng pagiging dominente ng isang tao. Kung kaya’t dahil sa lumalalangkaso ng “bullying” napagpasyahan ng DepEd o Department of Education na tuligsainna ang problemang ito na nakakapagdulot ng pinsala sa bawat kabataan. Ayon saDepEd, nais nilang gumawa ng isang maikling pelikula ukol sa epekto ng “bullying” sakada isang indibidwal upang maunawaan ng lahat ang hindi magandang pangyayarina maaring maranasan ng isang tao. Ayon sa kanila, marapat na ang guro ang siyangmaghubog sa kabataan upang hindi mamulat ang kanilang mga isipan sa ganitong uring kapaligiran at para mapanatili na rin ang kapayapaan. Nais ng bawat isa sa mga itona masolusyunan at maaksyunan ang ganitong uri ng suliranin, ngunit marapat natayo ring mga kabataan ang siyang kumilos para malabanan ang sakit sa lipunan natinatawag na “bullying”

Kabanata III: (Mga Pamamaraan ng Pangangalap ng Datos)

Disenyo at Pamamaraan sa Pananaliksik:

A. Disenyo ng Pananakilsik: Ang pamamaraan na ginamit upang maisakatuparan ang pananaliksik na ito ayimpormatib na naglalayon na mibigay ang sa loobin ng mga kabataan sa paaralang Lakan Dula para sa usaping “bullying”. B. Mga Respondent:Ang mga sumagot sa aking mga katanungan ay mula sa mag-aaral ng LakanDula na nagmula sa iba’t ibang pangkat at taon na nasa 13-16 na taon at maaringnakaranas na ng “bullying” C. Instrumentong Ginamit:Ang instrumentong ginamit upang masagawa ang pananaliksik na ito aypagkuha ng mga mahahalagang inpormasyon mula sa libro at internet. D. Tritment ng mga Datos:Ang pamanahong papel na ito ay naglalaman lamang ng mga katanungan atinterbyu ukol sa mga karanasan ng isan indibidwal sa kanyang paligid naginagalawan.

KABANATA IV: (Pagsusuri, paglalahad at Interpretasyon ng mga datos) SARBEY

Ano ang “bullying”? Ayon sa depinisyon na ibinigay ng mga kabataan 4 sa bawat 10 mag-aaral angnaniniwala na ang “bullying” ay maihahanay sa pang-aabuso ng kapwa. At angnatitirang bahagi naman ay nahati sa iba’t iba pang depinisyon na nakikita ninyo saibabaw
Naging biktima ka na ba ng “bullying”?
Makikita sa grap sa itaas na 7 sa bawat 10 mag-aaral ng paaralang Lakan Dulaay hindi nabiktima ng ganitong klaseng karahasan. Ngunit kung atin pa ring titingnanang 3 porsyento ay malaking bahagi na rin para masabi na ang suliranin sa “bullying”ay malaki pa rin at nakakaapekto sa bawat estudyante. Ano sa tingin mo ang dahilan ng “bullying”? Batay sa grap sa itaas, makikita na para sa mga kabataan o mag-aaral ngLakan Dula ang naniniwala na ang pangunahing dahilan ng “bullying” ay ang problemasa pamilya. 5 sa bawat 10 katao an naniniwala na ito ang dahilan kung bakut patuloysa pagtaas ang mga nabibiktima ng “bullying”. Kung susumahin, sumunod lamang ang pagganti sa kapwa, at nagkaparehas ang bilang sa kawalang disiplina at pinansyal naproblema. Kung gayon ating mahihinuha na ang mga dahilan kung bakit nangyayariang ganitong klasen karahasan ay nagmumula sa pamilya. Nagsisimula kung saandapat matuto ng tama ang mga kabataan.

KABANATA V: (Lagom, Konklusyon at Rekomendasyon)

Lagom: Sa pananaliksik na ito, lumabas ang mga tunay na dahilan kung bakit marami saatin ang nabubully o nangbubully. Mga dahilan na pangkaraniwan na lamang dahilmaari ring maging dahilan ito sa iba pang problema ngunit dahil sa mga kadahilananna ito ay lalong lumalala ang mga kasong may kinalaman sa “bullying”. Ang mgarespondent na aking ginamit na may kaniya kaniyang bersyon ng karanasan sa:bullying: ay nakatulong ng malaki upang mailahad ng maayos ang mga detalye namaaring makatulong sa atin. Ang pananaliksik na ito ay bunga ng masinsinangpaghahanap ng mga kasagutan upang sa gayon maibigay ang mga tamangimpormasyon sa bawat isa. Sa tulong ng sarbey ay naipahayag ng mga kabataan angkani-kanilang saloobin ukol sa usapin na ito kung kaya’t nabigyan ang bawat isa ngkarapatan ihayag ang kanilang kinikimkim na saloobin ukol dito sa tulong ng mgatanong na kanilang sinagot. Konklusyon: Sa bawat problema ay may solusyon. Kung kaya’t ang problema sa “bullying” aymaari pang masolusyunan. Kung ang dahilan ay problema sa pamilya, maari pangmaagapan ito sa pamamagitan ng pakikipag-komunikasyon at mahinahong pag-uusap ng bawat isa, sa tulong nito maaaring mabawasan o maiwasan ang paglala ng sitwasyon. Kung sa pagganti naman sa kpwa ang problema, hindi ba’t masmasayang mamuhay sa isang lugar na payapa at lahat ng makakasalamuha mo ayiyong kasundo? Tamang pagtanggap ang kailangan at pagpapatwad upangmatamo ang katahimikan at hindi na magawi pa sa masama. Kung iispin natingmabuti walang dulot na maganda ang “bullying” sa kabataan man o maging samatatanda. Dito ay lagi tayong talo. Walang nanalo. Walang tunay na magigingmasaya. Rekomendasyon:Inirerekomenda ko na bilang isang mananaliksik ng pag-aaral na ito,nirerekumenda ko na mas tibayan pa ang mga batas ukol sa “bullying”. Siguro masmagiging maganda ang kapaligiran na hindi iniikutan ng mga ganitong karahasan.Para sa akin, kung mapapakinggan lang ang mga hinaing ng mga kabataan, masmagiging madali ang pagbabawas ng mga gaintong uri ng problema lalo pa’t mgakabataan ang sangkot sa ganitong usapin. Sabi nga ni Gat Jose Rizal “Angkabataan ang pag-asa ng bayan”, ngunit kung ang kabataan ngayon aynagkakagulo, gumagawa ng mga di kanais-nais paano na ang kinabukasan? Kungang lahat ay di marunong makinig sa bawat hinaing na gustong ihayag ng bawatisa?…...

Similar Documents

Premium Essay

Cyber Bullying

...Cyber-bullying among juveniles is a growing and severely dangerous problem that most are unaware of. Many educators and legislators are afraid to cross the line of right and wrong and will not punish these children as they should be. Unsurprisingly these juveniles are doing this when the parents are not present. Surprisingly though most of these children are in elementary school and are not even old enough to have a Facebook or other social network sites. “The incidence of cyber-bullying increases during elementary school, peaks in middle school and decreases in high school.”(Snakenborg, Van Acker, Gable page 90). This goes to show that parents need to be more aware and more controlling over what their children are doing and who they are hanging out with. Cyber-bullying also has a different outcome when looking at the aspects of males and females. During face to face bullying, “males are the primary instigators and victims.” (Snakenborg, Van Acker and Gable. Page 90.) When cyber-bullying females are “25% more likely victims.”(Snakenborg, Van Aker and Gable. Page 90). This increases the one that is bullying’s control over the situation because they believe that they are reaming anonymous. Having a sense of control can heighten a juvenile’s belief that they fit in and can be with friends with a certain crowd of people. A juvenile’s behavior is a major factor into why they would bully another peer on through electronic devices. This depends on the motivation which varies......

Words: 601 - Pages: 3

Premium Essay

Cyber Bullying

...2012 Saving our Kids from the Bully Bullying has been around for as long as people have, if you asked around most people have some memory of a bully intimidating them or making fun of them. For most, bullying happened at school, but it can happen at any time in one’s life. Advances in the internet and technology have brought about some positive changes in our lives. However, in the technical world that we live in today with our kids having access to cell phones and the cyber social media, it has turned into a deadly form of bullying known as cyber bullying. Like traditional bullying, many people think that cyber bullying is not a big deal. Many feel that it is just a part of life that needs to be dealt with. However, cyber bullying is something that should concern everyone. There are far too many children suffering from the effects of cyber bullying and as a society we all need to take steps to ensure our children are safe. No child should have to face the type of harassment that causes them to suffer feelings of depression, isolation, low self-esteem, humiliation, anxiety, and thoughts of suicide. Cyber bullying has some rather unique characteristics that are different from traditional bullying: * Anonymity As bad as the "bully" on the playground may be, he or she can be readily identified and potentially avoided. On the other hand, the child who cyber bullies is often anonymous. The victim is left wondering who the cyber "bully" is, which can cause a......

Words: 2598 - Pages: 11

Free Essay

Cyber Bullying

...Cyber bullying is a serious issue in today’s schools and business. If everyone adopted and educated people on netiquette guidelines, would this issue be solved? Explain. I believe that netiquette guidelines should be more practiced now than before. With many young people on the Internet, it is strongly advised to parents to monitor what, when, and why they are on the Internet. As stated, “There also have been sensational stories about teens committing suicide as a result of "cyber bullying" taking place on social networks”. (Bowles M. D. (2010) I can strongly relate to this statement because of my teenage daughter who is constantly on the Internet. With her being both a victim and an instigator of cyber bullying, I (as a parent) became quickly involved and reached out to her school officials and other parents to become aware and be educated on cyber bullying. I feel that if that all schools educated their students about netiquette guidelines, then there may be less incidents of cyber bullying. As for business, employers should uphold netiquette guidelines, in order for the workplace to be productive and safe. It can be incriminating to have a cyber bully harass anyone at the workplace. I think that cyber bullying can be solved if most people are willing to be educators and create awareness of netiquette guidelines in schools and business. If I post a poem on my Facebook site and someone cuts and pastes it on their site, is that a case for stealing my......

Words: 638 - Pages: 3

Premium Essay

Cyber Bullying

...Cyber bullying Everyone take a minute to close your eyes. Raise your hand if you have ever been the victim of bullying, now open your eyes. Now raise your hand if you have ever been the bully, now open your eyes. Finally, raise your hand if you have ever watched someone being bullied, open your eyes. We can all think of experiences involving bullying, whether we were the victim, the bully or a witness. More recently though, cyber bullying has sky rocketed due to all the social media sites now available to use. Cyber bullying and just bullying in general, has caused so many lives of young teens and adults to be taken. In order to put an end to it, or even help the popularity of it, we must open our eyes and look the bully right in the face. Cyber bullying is when someone is tormented, threatened, harassed, humiliated, or just a target by a mobile phone or internet, most of the time, both. Cyber bullying can include anything from the list provided above, by text message, instant message, email, blogs, social websites, etc. As more and more children gain access to these, the more people are being harmed. This topic is usually forgotten about once children reach 18, out of high school, which makes the severity of the topic increase. Cyber bullying does not go away with age, race, ethnicity, eye color, hair color, wealth, etc, it just takes on a different name with more consequences that could affect someone for the rest of their life. While growing up, movies make a...

Words: 882 - Pages: 4

Premium Essay

Cyber Bullying

...doing the bullying. Many states and cities are also creating laws and punishments for people who do such a crime. These people need to be more seriously punished in order to learn how seriously they have hurt the person being bullied. Cyberbullying is hurtful and growing trend that schools everywhere need to get more involved to help put a stop to it. There are many stories of cyber bullying that go to far and sometimes have teenagers committing suicide to escape their torment. Rachael Neblett, a seventeen-year old high school student from Kentucky, took her life October 9, 2006: [She] began receiving threatening emails through her MySpace account, in the summer of 2006. The anonymous emails were of a stalking terroristic nature. Rachael’s parents brought the emails to the attention of the principle of her high school. As the emails included details of her movements during class and after school, it was obvious that the bully was another student at the school. In October, Rachael received an email stating ’I am not going to put you in the hospital, I am going to put you in a morgue.’ After receiving that email, Rachael did not want to go to school or go out with her friends. On October 9, shortly after receiving the threatening email, Rachael took her own life (Rachel Neblett). Parents need to create that open environment at home in order for the child to come to them with issues and not hide from their parents. They need to listen to their children when cyber or......

Words: 1518 - Pages: 7

Premium Essay

Cyber Bullying

...Cyber bullying is when kids/teens are tormented, made vulnerable, humiliated, harassed, hassled, embarrassed, and targeted using e- mail, texting, chat rooms, camera phones, Facebook and other websites or other sources of technology. It only counts as cyber bullying when both the victim and the aggressor are minors. There does not have to be one clear victim in cyber bullying. The two sides can switch roles back and forth; alternating positions of superiority. There are serious threats involved and generally they are not a one-time thing. It is often a repeated event and can even contain terrifying death threats. Cyber bullying allows for those not necessarily intimidating in appearance to release bottled up anger, frustration, and hatred in the form of threats – sometimes empty, sometimes not – and other scare tactics. Cyber bullying also comes in a more mild form, with rude language and “basic” harassment. If an adult is contacted early on- cyber bullying does not have to escalate to an intense level. When dealt with immediately, most harm is avoided. The perpetrator often loses their IM accounts if convicted of juvenile delinquency. In some more serious cases where hacking/password/identity theft are involved, it may be dealt with under state or federal law. Approximately half of U.S. students are impacted by traditional bullying each school day. It happens on buses, in the cafeteria, gym, hallways, playground, and in classrooms. The most frequent form bullying takes...

Words: 973 - Pages: 4

Free Essay

Cyber Bullying

...known as Cyber Bullying. Young people to bully peers can use emails, texts, chats, phones, websites and cameras. It is now a worldwide problem with countless occurrences reported and has yet to get the attention it merits and remains nearly vague from research works. This paper reconnoiters definitional problems, the incidences and potential outcomes of cyber bullying, as well as deliberating possible intervention and prevention stratagems. While most youngsters seem conscious of what cyberbullying involves, occurrences of cyberbullying in educational institutions seem to be minimal. Although students have entree to many technologies, the mainstream seem not to participate in bullying over the internet. However, persons who are cyber bullies are also likely to be targets of cyberbullying. Cyber Bullying Cyber bullying is becoming a crisis with the progression of social media tools. Should government create new laws to protect the people who are being targeted? This is just but one of the many questions people seek for answers. Cyber bullying has been in existence since time in memorial but has gained fame and become more wide spread with the introduction of the internet some few years back. It is common to see instances of cyber bullying nowadays unlike in the past, children are no longer the victims but everyone is; be it old or young, the crime has experienced an exponential growth with the growth of the internet and the tough economic times. Additionally, Cyber Bullies......

Words: 1542 - Pages: 7

Premium Essay

Cyber Bullying

...about Cyber Bullying and the effects it has on people. Thesis: It is easier to bully over the internet than it is to be a bully face to face with someone. 1. Introduction- A. Attention Getter: According to “NoBullying.com” hate speech is used among bullies and cyber bullies against their victims. About 1/10 of middle school and high school students have been on the receiving side of their hateful speech. B. Reasons to Listen: The internet makes cyber bullying easier due to the lack of physical or verbal contact between the “bully” and the one being “bullied”. Because the reaction of the victim is usually unseen, the bully doesn't take it seriously. C. Credibility Statement: I did extensive research, which makes me a credible source about this topic. D. Thesis and Main Preview of Main Points: Today I am going to cover what cyber bullying is, the effects of it, and how to stop/prevent cyber bullying. 2. Thesis- It is easier to bully over the internet than it is to be a bully face to face with someone. 3. Restate Thesis- A. Statement of First Main Point - What is Cyber Bullying? a.) Cyber Bullying is any harassment that occurs via the Internet. Vicious forum posts, name calling in chat rooms, posting fake profiles on web sites, and mean or cruel email messages are all ways of cyber bullying. > Transition: Cyber Bullying Causes these things: B. Statement of Second Main Point - The Side Effects of Cyber......

Words: 510 - Pages: 3

Premium Essay

Cyber Bullying

...Cyber bullying New technology benefits society in many ways, but also creates problems and ethical issues, namely those pertaining to cyber bullying. Merriam Webster defines cyber bullying as, “the electronic posting of mean-spirited messages about a person (as a student) often done anonymously.” The development and increased usage of communication and information technology has led cyber bullying to gain traction in society. Legislation and organizations are arising to deal with cyber bullying, a major issue that victims struggle with every day. Cyber bullies’ rhetoric includes, but is not limited to, physical threats, sexual remarks, hate speech, rumors, and slander. Cyber bullies employ various tactics to humiliate and defame their victims, both on a one-on-one level and through public settings. In the more private form, offenders directly insult their victims through intimidating and hostile messages. In the more public form, cyber bullying can include actions such as posting embarrassing or nude photographs of victims without their knowledge or permission. These photos are often adulterated to depict the victim in compromised or defaming poses. Cyber bullies also spread lies and rumors via texts, instant messages, and Facebook posts. Additionally, perpetrators often steal passwords to victims’ online accounts and post humiliating remarks while posing as the victims themselves. Various studies attest to the pervasiveness and severity of cyber bullying in society. The...

Words: 1860 - Pages: 8

Premium Essay

Cyber Bullying

...Mrs. Bates ENG-112-WB09A 26 January 2015 Cyber Bullying Cyber bullying is becoming more of an issue the more social media expands. Cyber bullying is when an individual is being bullied through the internet or any kind of social media. This article is pulled out of a “Himalayan Times” from the Topics section named “Cyber Bullying”. The article was published in 2012 on October 16. In summary, this article explains how cyber bullying can affect the individual’s minds and how to prevent cyber bullying from happening. It gives the reader different points on cyber bullying and what to do if a person becomes a target. The article provides several very beneficial tips on coping with cyber bullying and how to prevent it. In this article “TOPICS: Cyber Bullying”, the author argues cyber bullying is one of the main causes of teenager suicide each year and nothing is being done about it. A movie named “Unfriended” is coming out to theaters soon. Unfriended is about a group of friends that goes to a party and one of the friends gets drunk and passes out, and someone posts a very embarrassing video on social media. The girl gets a lot of commotion in her life and gets to the point that she can’t handle it. Not long after she ends up committing suicide, packing a huge affect of the group of friends. Cyber bullying is deadly, and is a worldwide trend that is being overlooked because no one knows what the other person they are bullying is dealing with behind their social media......

Words: 1153 - Pages: 5

Premium Essay

Cyber Bullying

...Alicia Morales DED 051 Professor Payne Final Research Paper 25 February 2013 Cyber Bullying Bullying is a form of aggressive behavior with physical contact, words to cause a person injury or discomfort. Bullies have been around forever as we are growing up. Technology in the 21st century has given bullies the option to go further more with their actions. This has led to cyber bullying, also known as Internet bullying or e-bullying. Cyber bullying is the use of technology to harass, threaten, and embarrass another person. Now, this is a serious problem because it has become hard to control and keep anyone safe from cyber bullying. In America, 19 million youths have the Internet in their homes, according to the Pew Internet and American Life Projects (Sam, 2008). This increases the probability of exposing ourselves to be easily cyber bullied. Studies have also shown that one third of teens that have internet access have experienced harassment. Cyber bullying is not limited to a computer but any digital device that is in our reach of our hands. This has given bullies the option to increased power and freedom to create greater fear into their victims. It has made possible to cyber bullies to go completely anonymous making it harder to stop and control. The introduction of social networking has been one of the leading forms of cyber bullying today. Most used networks such as Facebook, MySpace, Tweeter and IG have made it easy for bullies to access all kinds of......

Words: 601 - Pages: 3

Premium Essay

Cyber Bullying

...unmonitored bullying. But when will people start to realize that bullying is not the same thing as it once was. Back some odd 30 years, it was a Goliath-like figure and some David-like figure being hassled for lunch money, but now its Sally beating up Sue because she said the wrong thing to her on MySpace. Bullying has come to a new era. The new era of Bullying is called “Cyber-Bullying.” This kind of Bullying is unique, in the sense that unlike other types of bullying, this doesn’t start physically; it starts with words. “Responding to victimizations questions, 10 percent had been threatened with a weapon within the past year. About 20 percent of the youth reported they were offered, sold or given drugs at least once in school. Also within the past year, 24 percent had been teased about their race and 29 percent had had property stolen from them or damaged at school.” Cyber-Bullying starts on most social networking sites such as, Facebook, MySpace, or Orkut. Almost every teenager and young-adult has a social networking profile. About 87% to be exact. This makes cyber-bullying much more likely to occur. About 4 out of 7 kids have been bullied through social networking websites, and this number doesn’t show any signs of going down. People don’t realize that cyber-bullying causes more problems than actual bullying. There’s a wise saying “Problems out in the open are just words but when they are kept inside, they are poison.” When people get their feelings hurt over......

Words: 1369 - Pages: 6

Premium Essay

Cyber Bullying

...There are various different types of challenging behaviour and one of the most common and prominent ones is bullying. There are several different types of bullying and I am going to discuss three of them, including the reasons behind these types of bullying and the possible effects on an individual who may be subjected to bullying. The first type of bullying I am going to discuss is cyber bullying. Cyber bullying is a form of bullying that takes place with the use of technology/over the internet. Cyberbullying can include behaviours like sending threatening or nasty to emails to another person or to a group of people. Emails like this can include any type of message from racist comments to sexist comments or just plain nasty names or threats. (Teenwirral.com, 2015) Social networking sites are another way a person can cyberbully an individual. People can post offensive statuses which could either be again, racist, sexist, mean or threatening. They also have the power to post embarrassing pictures of someone or they could just harass someone on their profile by commenting nasty things on the victim’s profile. Social media websites are prominent platform for cyber bullying as the bully has the power to create a fake/anonymous account which can be used to bully a person, without any consequences. This links in to one of the main causes of cyberbullying which is that the bully has the ability to hide behind a device, therefore they aren’t required to take any responsibility......

Words: 896 - Pages: 4

Premium Essay

Cyber Bullying

...Social Control and Criminal Deviance: Bullying Justin Ensley Professor Lunsford SOC 100 May 15, 2016 The first critical step in a student’s guide to research is to frame the question that you are going to ask when it comes to bullying. The topic of bullying has, any different aspects associated with it. It could be anything from cyber bullying, relational aggression, verbal bullying, physical bullying and sexual bullying. With all of these different aspects to look into, it would be best if you were to just pick one and solely focus on that for your research. You can acknowledge those other aspects briefly but when it is time to do your research and announce your findings, they will have to be in line with the type of bullying you have chosen. The video spoke volumes to me in the way that she laid out how easy it was for something like bullying on the playground could lead to the horrors that accrued in Rwanda. It only takes a small seed of hate talk and judgement by a few to turn a whole society against one another. Bullying doesn’t just have to do with kids. Adult can be bullied and bully others on an everyday. This can be members of a family, a workplace group or even between a group of so called friends. Bullying overall has to start somewhere. As this assignment is about cyber bullying I will discuss that as well as bullying when comes to the family environment. Parents just do not realize the true impact of their actions or words. Their children are watching......

Words: 846 - Pages: 4

Premium Essay

Cyber Bullying

...2011 Cyber Bullying StopCyberbullying.org, an expert group on internet safety defines cyber bullying as: "a situation when a child, tween or teen is repeatedly 'tormented, threatened, harassed, humiliated, embarrassed or otherwise targeted' by another child or teenager using text messaging, email, instant messaging or any other type of digital technology.” It has to have a minor on both sides, or at least have been initiated by a child against another child. Once adults become involved, it is cyber harassment or cyber stalking. Adult cyber harassment or cyber stalking is never called cyber bullying. The way a child does this bullying is only limited by their imagination and their access to technology, and the cyber bully one moment could become the victim the next. It has been suggested by the BBC that cyber-bullying may be influenced by videos that are uploaded to video sharing websites online, which contain offensive content or examples of acts of bullying. Websites that currently do not filter such videos, such as YouTube, have been asked to take legal action against videos of people being attacked, harassed or ridiculed, in order to reduce cyber bullying as a result. The kids often change roles, going from victim to bully and back again. Cyber bullying is usually not a one-time thing, unless it includes a death threat or a threat that would do serious bodily harm. Children have even killed each other and committed suicide after being involved in a cyber......

Words: 1054 - Pages: 5