Free Essay

Harley Davidson Case

In: Business and Management

Submitted By johanna2696
Words 974
Pages 4
Malmö Högskolan Kultur och Samhälle Urbana Studier

Seminarie 2

Harley Davidson

Kurs: EK103A – Företagsekonomisk fördjupningskurs Examination: 1303 Typ och datum av examination: Ordinarie Examination 2014-09-11 Studenters’ namn: Par/grupp 26 Johanna Sterner 881007 Zophia Karlsson 890401 Lärare/Examinator

Carole Caulier Gustavsson

Johanna Sterner AB6764 Zophia Karlsson AB0413

EK103A

2014-­‐09-­‐08

Situationsanalys

Harley Davidson grundades 1903 av William Harley och bröderna William, Arthur och Walter Davidson. Harley Davidson producerar och säljer motorcyklar, främst inom tungviktsklassen. Varumärket värderas likt Walt Disney och anses symbolisera den amerikanska kulturen. Harley Davidson har utvecklat och byggt en kultur kring sitt varumärke med starkt fokus på nära relationer med företagets kunder (Grant, 2012). 1981 köptes Harley Davidson genom ett lånefinansierat köp av Vaughn Beals och ytterligare ett antal senior managers inom företaget. Vid utköpet blev Harley Davidson ett självständigt företag med medföljande stora skulder. Försäljningen under 1981-­‐ 1982 rasade och förlusten uppgick till närmare 60 milj. dollar. Inom denna tidsperiod insåg företagets ledning att det krävdes en radikal förändring för att förändra organisationens framtida överlevnad. Nytt fokus lades därefter på att effektivisera produktion och organisation genom att studera och tillämpa Just–In–Time (JIT). Tillämpningen visade sig vara effektiv och 1986 hade Harley Davidsons marknadsandel inom tungviktsmotorcyklar ökat till 30 % och 1990 60 % (Grant, 2012).

Figur 1. The links between resources, capabilities and competitive advantage (Grant, 2013).

2

Johanna Sterner AB6764 EK103A 2014-­‐09-­‐08 Zophia Karlsson AB0413 Genom att tillämpa och implementera JIT i produktionen organiserade Wandell företagets resurser som vidare ökade produktionens förmåga och kapacitet. Enligt Figur 1 utgör resurserna basen för företagets förmåga att leverera en slutprodukt. Grant (2013: 117) menar att resurser i sig inte kan skapa nytta, det är när de organiseras och effektiviseras som kapaciteten ökar. Genom att identifiera key success factors på den externa marknaden kan alla faktorer tillsammans med strategi uppnå competitive advantage.

Under finanskrisen 2008-­‐2009 stöter Harley Davidson på problem inom företagets dominerande segment: tungviktsmotorcyklar. Harley Davidsons mest kända och lönsammaste segment var vid tidpunkten Cruiser motorcycles Touring motorcycles och Performance motorcycles. När kunderna fick privata problem med betalningar av exempelvis bolån var betalningar för nya motorcyklar inget som var aktuellt. Nya ordar uteblev, lagret ökade, skulderna växte och befintliga kunder kunde inte betala av redan befintliga skulder.

Problemanalys För att lösa problemen som följt av finanskrisen tillsattes för första gången en utomstående till VD-­‐posten, Keith Wandell. Genom att tillämpa en strategi påbörjade Wandell lösningen genom att skära ner på produktion, minska personalstyrka, samt avveckla den nya produktlinjen med Buell motorcyklar (sport & lättvikts MC). Wandell införde en positioneringsstrategi (Grant, 2012: 122-­‐123) genom att analysera intern och extern miljö i relation till den industri organisationen verkade inom. Strategin innebar tillväxt i det avseende att nytt huvudkontor och produktion öppnade i Asien, Singapore som ansvarade för den asiatiska och oceanska marknaden.

På den inhemska (amerikanska) marknaden insåg Wandell att företaget var utsatt för stark konkurrens, liknande produkter såldes till samma segment och Harley Davidsson behövde differentiera sina produkter mot kund segmentet. Fokus skiftades till att identifiera och bygga ett starkt varumärke som utgick från att förmedla och sälja en stark känsla och kultur som således bidrar till en produkt-­‐ och differentieringsstrategi och står sig starkare mot eventuella konkurrenter och hot.

3

Johanna Sterner AB6764 EK103A 2014-­‐09-­‐08 Zophia Karlsson AB0413 Utifrån Grant (2012: 127-­‐128) beskrivs hur konkurrensfördelar uppnås genom att identifiera företagets resurser i tre indelningar; materiella, immateriella samt skils/know-­‐how (humana). Utifrån teorin kan det anses att Wandell har analyserat företagets immateriella tillgångar och fokuserat på hur varumärket och kulturen som varumärket förmedlar vidare kan bidra till att skapa konkurrensfördelar. En viktig del för Wandell var att utveckla kommunikation och relationer för att vidare implementera Corporate Social Responsibility (CSR). Flertalet välgörenhetstillställningar anordnades där kunder bjöds in för att än djupare uppleva Harleys upplevelse.

För att möjliggöra att lösa ytterligare problem identifierade Wandell ”key success factors” (Grant, 2012: 127). Genom att ta fram dessa utifrån marknaden identifierades vikten av att differentiera sig och erbjuda kunden mer än bara motorcykeln. Därmed ändrades produktstrategin genom att ta fram och öka möjligheten att personligen designa sin egen motorcykel. Även utvecklingen av olika tillbehör ökade för att tillfredsställa efterfrågan på allt som Harleys varumärke bidrog till, den amerikanska kulturen.

Lösningsförslag För att Harley Davidson ska fortsätta utvecklas och vinna marknadsandelar och skapa konkurrensfördelar kan Porter’s Value Chain tillämpas (Grant, 2012: 133). Modellen tillämpas främst för att identifiera primära och sekundära aktiviteter inom ett företag som kan utläsas i figur 2 nedan. Således kan det vidare bidra till utveckling av slutlig produkt, skapa vinst, identifiera kostnadsdrivare samt uppnå differentiering. Utifrån modellen kan det anses att Harley Davidsons mest aktuella aktiviteter är de som ingår i stödjande aktiviteterna, exempelvis teknologi, HRM, anskaffning samt organisering. Främsta fokus skall vara att vara nytänkande inom teknologi gällande motorer och grundkomponenter för motorcyklar. Det är dock viktigt att utvecklingen inte leder till att produktionen blir flegmatisk när de utvecklar nya modeller för att locka nya kunder och bredare segment.

4

Johanna Sterner AB6764 Zophia Karlsson AB0413

EK103A

2014-­‐09-­‐08

Figur 2.

Porter´s Value Chain (Grant, 2012: 133)

Ytterligare en viktig strategi för företagets vidare framgång är att behålla, underhålla och skapa viktiga relationer, specifikt mot återförsäljare. Harley Davidsson som företag når sällan ut direkt till slutkunden utan är beroende av återförsäljarens relationer till entusiaster och kunder. Det är därmed av stor vikt att återförsäljare av Harley Davidssons varumärke uppskattar, förstår och levererar den känsla, symbol och kultur produkterna syftar att bidra till.

5

Johanna Sterner AB6764 Zophia Karlsson AB0413

EK103A

2014-­‐09-­‐08

Källförteckning

Grant, R.M. (2010). Contemporary strategy analysis: text and cases. (7. ed.) N.J.: John Wiley & Sons. Grant, R.M. (2012). Contemporary strategy analysis: text and cases. (7. ed.) N.J.: John Wiley & Sons.

Hoboken, Hoboken,

Grant, R.M. (2013). Contemporary strategy analysis. (8. ed., text ed.) Chichester, West Sussex: Wiley.

6…...

Similar Documents

Premium Essay

Harley Davidson Case Analysis

...------------------------------------------------- Harley-Davidson Question 1: What are Harley-Davidson’s current sources of competitive advantage? The challenge for a marketing strategy is to achieve sustainable competitive advantage. A competitive advantage is an advantage over competitors gained by offering consumers greater value, either by means of lower prices or by providing greater benefits and services that justify higher prices. At present, Harley-Davidson has a number of sources of competitive advantage. 1. Brand image: Since its inception, Harley-Davidson established an image of “raw power”, which became its major selling point. Throughout its history, Harley motorcycles were associated with people who were willing to break the traditional mold or willing to live on the edge. Its brand image reflected rugged individuality and the frontier spirit of the United States. This strong sense of nationalism connected to Harley motorcycles resulted in brand recognition and loyalty that continues to this day. Harley’s “tough” brand image is a competitive advantage in terms of attracting customers who favor or relate to this image. However, in some cases, its brand image is a competitive disadvantage because it does not appeal to certain target segments such as female riders. 2. Product customization: The most distinctive feature of Harley was the V-twin engine. The V-twin engine’s simple design allowed owners to tinker with their engines. At......

Words: 4842 - Pages: 20

Premium Essay

Harley Davidson Case Analysis

...LMM358 Marketing Management Name: _______Mindy Bonte______ Case Analysis For: ______________Harley Davidson_______________________ |I.Current Situation |Harley Davidson is in a profitable position. They need to plan for their future which poses some potential| | |problems. | |Environment | | |(External) | | | 1.Economic (ext.) |People are buying items they normally would deem too expensive due to a better economy. The competition | | |has grown. | | 2.Social |Having a Harley Davidson is special and many people feel its name is more prestigious in the motorcycle | | |world as well as thought of as more quality than some of its competitor’s brands. | | 3.Political |Tariffs were increased in an attempt to help. Laws could change in the future. | | 4.Legal/Ethical |Helmet......

Words: 1203 - Pages: 5

Premium Essay

Harley Davidson Case

...Introduction “Harley-Davidson: At Last” case study discusses Harley-Davidson‘s marketing mistakes and successes when the company was faced with the invasion of Honda and other Japanese manufacturers in the 1960s. Harley-Davidson did not consider Honda’s lightweight motorcycles as a threat since they believed that people buy mostly heavyweight motorcycles not for transportation, but rather as sport vehicles for leisure time use. Unfortunately for Harley-Davidson, Honda was able to penetrate the American market successfully by offering lower prices and reliable motorcycles. The latter attracted a new segment of customers with different needs and demands. Consequently, Harley-Davidson witnessed a fall in the market share from 70% in the 60s to 5% in the 80s. Another reason for this drastic decline of market share was the bad quality of the newly produced motorcycles, as well as the brand image that was linked to the pot smoking, tattoo covered, and beer drinking motorcycle gangs. This paper will discuss the marketing strategy Harley-Davidson company has implemented to regain its market share and what the company is doing today to deliver high levels of customer value. Furthermore, the paper will shed some light on how value is managed through the marketing mix, as well as how the company has positioned itself in the market relative to competitors. Company Overview There is one U.S. based motorcycle manufacturer that stands out as a world leader in the motorcycle......

Words: 1204 - Pages: 5

Premium Essay

Harley Davidson Case Study

...Case Study 6.1: Harley-Davidson, Inc. Zachary NewComer 11/06/14 Auditing Prof. Riggs (1)Identify the most significant new business risks facing Harley-Davidson as a result of integrating eBusiness into its supply-chain management system and by allowing suppliers to have access to the company’s Intranet. If your instructor does not specify the number of risks for you to identify, list at least three. 1. Suppliers might leak information to Harley-Davidson’s competitors 2. Suppliers might not have the same ability to be technologically advanced as Harley-Davidson’s new systems 3. Going to an internet based system makes you susceptible to people hacking the system and acquiring information. 4. When you have an internet based system it could go down at any point making the time it is down a loss of productive time that in the old system would not have been lost. 5. Hiding fraud would be easier because more people have access to system and there is no longer a paper trail for auditors to trace in the new system. 6. If the system permanently crashes or is destroyed by something like a fire you might not be able to save some or all of the information to continue business afterwards. 7. If Harley-Davidson ever wanted to do business with a different supplier they might not be ready or have the ability to do business with them. [2] For each risk you identified in question number one above, identify a control Harley-Davidson might have implemented to mitigate that risk. 1....

Words: 1393 - Pages: 6

Premium Essay

Harley Davidson Case Study

...Case Study 6.1: Harley-Davidson, Inc. Zachary NewComer 11/06/14 Auditing Prof. Riggs (1)Identify the most significant new business risks facing Harley-Davidson as a result of integrating eBusiness into its supply-chain management system and by allowing suppliers to have access to the company’s Intranet. If your instructor does not specify the number of risks for you to identify, list at least three. 1. Suppliers might leak information to Harley-Davidson’s competitors 2. Suppliers might not have the same ability to be technologically advanced as Harley-Davidson’s new systems 3. Going to an internet based system makes you susceptible to people hacking the system and acquiring information. 4. When you have an internet based system it could go down at any point making the time it is down a loss of productive time that in the old system would not have been lost. 5. Hiding fraud would be easier because more people have access to system and there is no longer a paper trail for auditors to trace in the new system. 6. If the system permanently crashes or is destroyed by something like a fire you might not be able to save some or all of the information to continue business afterwards. 7. If Harley-Davidson ever wanted to do business with a different supplier they might not be ready or have the ability to do business with them. [2] For each risk you identified in question number one above, identify a control Harley-Davidson might have implemented to mitigate that risk. 1....

Words: 1393 - Pages: 6

Premium Essay

Harley Davidson Case

...Case Study on Harley Davidson in 2004 The Strategic Situation of the Harley Davidson Harley Davidson is a 105 year-old company that was originally established by neighbors Arthur Davidson and William Harley; it is obvious that the name of the company was derived from the name of the two founders. Harley Davidson is into the industry of motorcycle. The growth of the said industry started from different developed countries such as the United States, France, Germany, Spain, France as well as the Great Britain. It was further developed after the World War II. Harley Davidson is one of those companies that have a long history as well as have been through several ups and downs throughout their operation. During the past operation of the company there have been many factors that have affected their image, performance, position in the market and the global industry, relationship to their customer, and their overall sales. Figure 1 PEST Analysis of Motorcycle Industry’s Past Development Figure 1 shows the four main factors that have affected the past condition of the motorcycle industry. There are four main political factors that have affected the performance of the overall industry. First is the agreement that will be implemented in order to reduce gas. It requires all the producers as well as manufacturer of different motorcycle companies to reduce pollutants by 60% and it was implemented in February 24, 2003. Another important law......

Words: 1832 - Pages: 8

Premium Essay

Harley Davidson Case

...supplier candidate in making a final selection?   After reading through some of the comments towards the very end of the case, it is obvious that functionality is a major concern in implementing th new system.  However, Harley-Davidson should also make sure that they aren't overlooking any implementation and change factors that might affect employees who would actually be using the system.  As one of the SiL'K team members said, "Functionality, I think, is the key thing that we were looking for. Even if there are personality conflicts we can work with those. All three of the providers have the architecture. Cost is going to be added in there. I certainly hope that functionality is going to be #1 in terms of what we get out of it."  After putting so much time into analyzing their systems and choosing a supplier that fits well, they should make sure that functionality is still at the top of the list.     A factor that they should not try to worry about too much is personality conflicts with their suppliers, as long as they are still manageable.  If a supplier has a similar attitude to a company, but doesn't fulfill their needs, then they don't really act as a sufficient supplier.  This would put supplier 2 very far ahead of the competition because their initial self-analysis showed a 98.7% compatibility, where the software has almost everything that Harley-Davidson is looking for.  However, this also gives supplier 3 an advantage because their main downfall originally was......

Words: 5852 - Pages: 24

Premium Essay

Harley Davidson Case Study

...Harley Davidson Case Study Case study of Harley Davidson Alan Potrus California Baptist University Author Note: This paper was made for Professor Joe Putulowski in accordance to week 6 assignment instructions for The Harley Davidson Case Study. Intro CEO Jeff Bleustein had his work cut out for him at the end of 2003 when he reviewed the company’s financial statements for the year. It was Harley Davidson’s 100 year anniversary and there were many festivities set out for that year that would eventually attract millions of participants. Sales and profits had broken previous records for the eighth consecutive year. HD has been performing so well it made a 180 degree turn in comparison to its numbers in the early 80’s when it was putting out 40,000 bikes a year and struggling with a mountain of debt. Jeff now had to figure out how to continue the uprising of profits. Because of this, Bleustein had little opportunity to reminisce about Harley’s 100 year celebration. Jeff set a target of 400,000 motorcycle sales by 2007. Jeff knew that in order to achieve this goal he needed to set a prestigious strategy plan that would accommodate the market for motorcycles and possibly attract new customers into the motorcycle market. Harley-Davidson’s Strategy Bleustein began preparing a strategy review with his top management team. They discussed the different forces that would cause HD to fall off course. It is......

Words: 1068 - Pages: 5

Premium Essay

Harley Davidson Case Study

...have? The objectives of HDI include increasing sales, increasing market share in Europe, and achieving a sustainable competitive advantage. So, HDI is seeking to penetrate the market as well as engaging in market development, which in this case means attracting a new demographic segment of younger and European customers it has not yet attracted before due to several reasons such as the price and the appeal of the Harley Davidson brand as being a motorcycle “an old guy would drive”. As stated in the case study, HDI does not and will not have cost leadership in the industry it competes in. The huge gap between Honda which produces over 5 million bikes annually and HDI, which produces slightly over 200.000, allows Honda to benefit from economies of scale and therefore offer their products at lower prices than HDI. The relatively small size of HDI limits its ability to invest in technology and new products, which means that HDI neither has the most advanced technology, nor superior performance. However, as the company recognizes, it is not selling motorcycles, it is selling the “Harley Experience”. This lifestyle and spirit, which no competitor has been able to copy or even beat so far, is the competitive advantage and USP of HDI. Harley Davidson motorcycles are not primarily a transportation vehicle, but a statement of style. The HDI image and the brand loyalty among its consumer base are the company’s strongest assets. As the demand in Europe is increasing, HDI should......

Words: 2894 - Pages: 12

Premium Essay

Harley Davidson - Case

...focus. Harley Davidson uses a focused differentiation strategy, because they operate primarily within the high-priced, heavyweight motorcycles segment. This strategy is best described as producing a differentiated product and charge sufficiently higher prices to more than off-set the added costs of differentiation. The key issue within this strategy is capturing value for the customer. Some key drivers for Harley are: Premium brand image, extensive product customization and unique styling. The distinctive motorcycle design and their unique image and style assists Harley Davidson's marketing activities within the value chain. They introduce new colors every year, motorcycles are highly customizable and they enhance the brand experience for customers with the Harley Owners Group. This creates loyalty which explains why half of the sales are made by repeating customers and therefore this is considered one of Harley's greatest assets. Dealer relations were a also continuing strategic priority for Harley. It's retail environments Group created a set of performance standards and guidelines for dealer which helped improve their distribution and outbound logistics within the value chain. Harley's dealer development program also increased support for dealers while imposing higher standards of pre- and after-sales service, and requiring better dealer facilities. This contributes to the service activities within the value chain and their premium brand image. Around 1969......

Words: 1064 - Pages: 5

Premium Essay

Harley Davidson Case

...Background: The case revolved around the non-traditional marketing research strategies followed by Harley Davidson to understand the customers’ needs and anticipate their desires. It provided us a detailed insight to the chronology of the rallies that are organized over the years. The case also gave us detailed information about the Posse rally and the activities involved in the rally. The objective for the rally and customers’ perspective regarding the rally has also been discussed in detail. It also talked about the distribution network, the facilities available at the dealer’s outlets and the customer service. It also briefed us about the participation of customers with diverse demographics, travelling habits. Observations: Customers 1. Contrary to the general perception that members of HOG would be from the higher income groups, it was observed that the customers were having different income levels, age/gender groups and professions. 2. The reasons for members participation in the ride was analyzed based on the questionnaire provided to each of the six targeted participants who represent the cross section of riders. 3. The general ambience before the ride and during the ride has been observed very closely at the various rider stops. The customers believe that the Posse ride is something significant in their life and it is conceived to be an achievement that can be portrayed in their neighborhood. 4. An analysis of the survey conducted on the participants, pre......

Words: 764 - Pages: 4

Premium Essay

Harley Davidson Case Study

...Case Study: Harley-Davidson -Analyse Harley-Davidson resources and capabilities, and identify its key strengths and weaknesses - Analyse the international competitive environment in which Harley-Davidson is operating to identify its main threats and opportunities. Recommend a forward strategy for Harley-Davidson, which addresses these issues. International Management Individual Assignment Table of Contents 1. Introduction 3 2. Harley Davidson Overview 4 2.1. Harley-Davidson Current Strategy 4 2.2. Resources And Capabilities 5 3. Industry Analysis 6 3.1. Porter’s Five Forces Model 6 3.2. International Competitive Environment 7 4. SWOT Analysis 9 5. Forward strategy recommendation for Harley-Davidson 10 6. Conclusions 12 6. References 13 1. Introduction This report is based on Harley-Davidson, Inc., case study. The aim of this report is to analyse industry and international competitive environment where Harley-Davidson is operating in. One must apply and fully analyse theoretical concepts and frameworks in order to fully comprehend how Harley-Davidson is differentiate itself in the international competitive environment and what strategies is using to achieve higher market share. The empirical material is being analysed by exploring the general information of Harley-Davidson company itself, following by the industry and competitive environment analysis, review of SWOT theoretical framework. Finalising with the recommendations of......

Words: 3108 - Pages: 13

Premium Essay

Harley Davidson Case

...9-600-006 REV: JANUARY 22, 2003 ROBERT D. AUSTIN DEBORAH SOLE MARK J. COTTELEER Harley Davidson Motor Company: Enterprise Software Selection We were in McDonald’s having our initial SiL’K planning meeting when a gunfight erupted in the parking lot. Bullets started flying through the restaurant. Someone said, ‘Everyone down, lock the doors’. We all hid under the table. I’m lying on the floor looking at Dave and Pat—I’m thinking, Holy Smokes, this is unreal. It was just incredible—a real bonding experience! —Garry Berryman, Vice President, Materials Management David Cotteleer, Information Systems (IS) Manager of the Supplier Information Link (SiL’K) project, smiled as he recalled the terror and subsequent camaraderie that had grown out of that unusual beginning. It had set the tone for the partnership that developed between Berryman, Pat Davidson, Manager of Purchasing, Planning and Control, and himself, as they worked collaboratively to develop the specifications for an integrated procurement system to support the new Supply Management Strategy (SMS). Now he and the SiL’K project team were gathered in their “war room” on the top floor of the Harley-Davidson Corporate Headquarters to face another critical moment in the project’s history. After three hectic months of meeting potential software suppliers, reviewing documentation, and evaluating software packages, the SiL’K team had to make a decision. Who should they choose as their supplier and partner...

Words: 9942 - Pages: 40

Premium Essay

Harley Davidson Case Study

...STRATEGIC MANAGEMENT Case Analysis CASE: Harley Davidson, Inc- 2008 By Julian Kee Synopsis Harley-Davidson is one the leading motorcycle manufacturers in the world. It’s hard to imagine the global brand’s simple beginning. In 1901, Harley-Davidson motor company started in a backyard shed by friends William Harley and Arthur R. Davidson who wanted to create their own motorcycles. In 1907, the company had grown to become incorporated. Harley-Davidson was acquired by AMF in 1969, however repurchased in 1981 by the Vaughn Beals. The company then underwent changes to production an inventory management. Since 1996, Harley-Davidson has focused only on producing motorcycles and accessories. The company is run by a 38-year employee name James C. Ziemer, who has experience in many different positions. He is supported by a board of directors with diverse professional backgrounds. Together, they oversee the US and global operations which includes countries like Canada, Latin America, and Europe. Harley-Davidson has two different business segments which include motorcycles and financial services. The current economic conditions have affected all industry including motorcycles. While Harley-Davidson has proven to do well during the recession, they have also faced some challenges. As the economic conditions change, Harley- Davidson has implemented new marketing strategies and e-commerce to gain a competitive advantage. Resources Strong reputation......

Words: 1881 - Pages: 8

Premium Essay

Harley Davidson Case Study

...1 a) How did Harley dominate the US industry historically Historically, Harley-Davidson managed to dominate the US market by correctly identifying its strengths, weaknesses, opportunities and threats and understanding the environmental factors that influenced the industry that it operates in (Figure 1 and Figure 2). By utilising its strengths to maximise the opportunities presented to the company, Harley-Davidson was able to implement a succession of affective strategies, allowing it to capture 60% of the motorcycle market and subsequently became the market leader in the late 1950s. In the early years, the company attracted customers and established brand credibility by utilising the ‘victorious’ and ‘sporting’ brand image of one of its founders, Walter Davidson. The company understood its customers need for a product that can be fixed at home and therefore, was able to fulfil this need with its pioneered V-twin engine innovation. In addition, Harley-Davidson invested in R&D, focusing on improving the quality and reliability of its machines, building on its strengths and therefore was able to charge a premium for its motorbikes. This, in turn assists Harley-Davidson to acquire its prestigious, luxury brand image and achieved a cult following. In doing so, Harley Davidson was able to increase its market share, despite a sagging economic environment of the 1920s. When sales declined in the 1950s, the company relied on its innovations as a point of differentiation and......

Words: 2650 - Pages: 11