Free Essay

Jpojpj

In: English and Literature

Submitted By RIKKEBS
Words 349
Pages 2
Analyse af digte

1. Præsentation: Hvad hedder digtet, hvem har skrevet det, hvornår er det skrevet? Kender du noget til digteren?

2. Resume: Fortæl kort, hvad digtet handler om.

3. Genre: Er det en salme, en kampsang, en vise, en popsang eller andet?

4. Undergenre:

• Er det et traditionelt digt (rimdigt)? (Ens med antallet af linjer i stroferne, rim og stavelser) eller er det et prosadigt? (Forskellige antal linjer i stroferne, ikke ensartede rim og stavelser.)

• Er det et lyrisk digt? Er det et episk digt? Er det et dramatisk digt?

5. Rim og rytme:

• Er der anvendt rim – og i så fald er det enderim eller bogstavrim eller begge dele? Giv eksempler.

• Er der en rytme i digtet. Kan du forestille dig om digtet kan synges – også selvom du ikke kender melodien?

• Har digteren været bevidst om linjeskift og linjemellemrum?

6. Digtets komposition (opbygning):

• Hvordan er digtet opbygget? Antal strofer, antal linjer i hver strofe. Kan digtet deles ind i forskellige afsnit? Hvis det er et episk digt – Lav tidslinje og/eller berettermodel, hvis det er muligt.

7. Sproglige virkemidler:

• Er der brugt billedsprog – og i så fald – hvilke typer. Giv eksempler: Sammenligninger, metaforer, klichéer, symboler, besjæling, personificering

• Er der brugt modsætninger?

• Er der brugt gentagelser?

• Har digtet et realplan og et billedplan

8. Fortæller/Jeget:

• Er fortælleren synlig eller anonym? Hvordan er den stemme, der taler?

• Hvordan er synsvinklen – Er den objektiv, subjektiv eller ironisk?

9. Digtets indhold:

• Hvad sker der i digtet? Hvordan beskrives det? Gennemgå digtet grundigt.

• Hvilke personer optræder i digtet – hvordan er deres indbyrdes forhold?

• Hvor og hvornår foregår digtet – hvilken betydning har det?

10. Digterens hensigt – tolkning:

• Hvilke holdninger, stemninger, følelser præger digtet?

• Hvad vil forfatteren sige med digtet? Digtets overskrift kan være en hjælp og det samme kan digtets modsætninger, hvis der er sådan nogle?

11. Perspektivering: Kan du perspektivere til noget, som vi har gennemgået i undervisningen?

12. Vurdering:

• Hvad siger digtet dig? Kan du identificere dig med det der sker?

• Hvad synes du om det?

• Passer form og indhold sammen?

• Hvilke tanker sætter digtet i gang hos dig?…...

Similar Documents