Free Essay

Ks - Family Types

In: Religion Topics

Submitted By nathbri
Words 1860
Pages 8
1. Redegør for hvordan overgangen fra det moderne samfund til det senmoderne samfund har påvirket familien og individet.
Det er svært at fastlægge et fast årstal for, hvornår vi gik fra det moderne samfund til det senmoderne samfund, da det foregår over en glidende overgang. Mange mener at skiftet skete omkring 1970’erne. I det moderne samfund – nærmere bestemt 1950’erne bliver kernefamilien med mor, far og børn et ideal. Grundet urbanisering bor der ikke længere flere generationer samlet, som man gjorde i det traditionelle samfund. Man flytter nu fra landet til byen. Overordnet var det moderne samfund præget af industrialiseringens gennembrud, urbanisering og sekularisering.
I det moderne samfund var der to familietyper: familien fra arbejderklassen og familien fra borgerskabet. En typisk familie fra arbejderklassen var bygget op således, at faderen arbejder ude fra hjemmet mens moderen tager sig af hjemmet, huslige pligter og børnene. I en typisk borgerskabsfamilie arbejder manden også ude, mens kvinden går hjemme og hygger om børnene mens tjenestepigerne sørger for det huslige. Hjemmet i en borgerskabsfamilie er delt op i en offentlig og en privat del. I det offentlige inviteres gæster på besøg. Her kommer tjenestefolkene ikke. I det private bor borgerskabsfamilien. Her er private rum som køkken og soveværelse. Kærlighedsægteskaber var sidst i det moderne samfund normale, men det var dog ikke velset at blive skilt.
Netop ægteskaber er et eksempel på en af de ting, der ændres fra det moderne til det senmoderne samfund. Her bliver ægteskaberne mindre og mindre stabile og skilsmisser bliver mere almindelige, hvilket fører til nye familietyper som f.eks. alenemor og alenefar. Idealet om kernefamilien dyrkes ikke i så stærk grad længere. Det senmoderne samfund er præget af teknologisk udvikling, der gør at der bliver mindre arbejde til de hjemmegående husmødre. Det mindre arbejde i hjemmet gjorde det muligt for kvinder at arbejde uden for hjemmet. Dog skulle de stadig tage sig af de huslige pligter der stadig var. I takt med kvinders arbejde udenfor hjemmet, begynder faderen i 1970’erne og frem at deltage i de hjemlige gøremål.

I 1960’erne indtager kvinderne i stor stil arbejdsmarkedet. Dette ses blandt andet ved bilag 3 figur 2.7. Tabellen viser børn i daginstitution eller dagpleje pr. 100 børn i aldersgrupperne 0-5 år. Overordnet stiger antallet af børn der er i dagsinstitution. Man begynder i takt med at både kvinder og mænd kommer ud og arbejde uden for hjemmet, at sende børnene i institution. Figuren viser også at børnene kommer tidligere og tidligere afsted.

2. Undersøg religions betydning for familien i det senmoderne samfund.
I forhold til religion ser man også en ændring fra det moderne samfund til senmoderne samfund. I det moderne samfund ser vi en begyndende sekularisering. I det moderne samfund har man et antropocentrisk samfund, hvor mennesket kommer i fokus, hvilket medfører, at kirken ændrer sin plads i forhold til det enkelte menneskes liv. I det traditionelle samfund hentede man normer og værdier fra kirken, men nu får man normer og værdier inden for familien. Gud er ikke længere i centrum. Det er individets udvikling. I det senmoderne samfund træder sekulariseringen for alvor i kraft. Her går man fra et antropocentriske samfund til et polycentrisk samfund, hvor mennesket selv kan ”designe” sin identitet. Sekulariseringen ses tydeligt i takt med at religion bliver en mere privat sag. På trods af adskillelsen mellem kirke og stat er hele det danske samfund stadig bygget op på kristne værdier. Det ses f.eks. ved de kristne traditioner, vi stadig holder ved - dåb, konfirmation og bryllup.
I det senmoderne samfund ses det ikke kun at mennesket ”designer” sin egen identitet. Nyopståede religioner og bevægelser har også vist, at mennesket i det senmoderne samfund i stor grad ”designer” sin egen religion. En af disse bevægelser er New Age bevægelsen, der skrives om i bilag 1. Teksten er skrevet af Søren Hauge, der er spirituel underviser – teksten er skrevet indefra. I teksten betegner Søren Hauge New Age således:
”..New Age er simpelthen en fællesbetegnelse for alle de mange holistiske og alternative strømninger i vor tid, som lægger vægten på nye livsværdier, sundhed, åndelige perspektiver, nytænkning og helhedsforståelser indenfor alle samfundslivets områder”. Man kan sige at New Age er et religiøst ”tag-selv-bord”, hvor man shopper de ting, man kan lide fra de forskellige religioner og undlader de ting, man ikke bryder sig om.
Hauge laver en kobling mellem en af de mange familietyper, vi har i dag (skilsmisse familie) og New Age. I teksten beskriver han kristendommen som moderen i familien, videnskaben som faderen og New Age som deres fællesbarn. Gennem opvæksten støder New Age på en række udfordringer i forbindelse med at finde sin identitet og ender til sidst med at skabe sin egen identitet med værdier fra både mor kristendom og far videnskab. Med denne kobling understreger Hauge individets rettighed til selv at designe sin identitet og trosretning (typisk for det senmoderne).
En anden måde hvorpå vi kan se det senmoderne menneskes måde at dyrke sig selv og religion på beskrives i bilag 2. Her beskrives det, hvordan man dyrker sig selv, karrieren og familien på samme måde, som man før dyrkede religionen. Mange mennesker oplever at den stressende hverdag med familie, arbejde og fritidsaktiviteter tager pladsen fra religion. Der er ganske enkelt ikke tid og plads til at dyrke sin religion på samme måde, som man før har gjort det. Bilag 2 stiller sågar spørgsmålet om hvorvidt der er tid til en selv, når man er en del af en familie og samtidig har job. ”..Og spørgsmålet er, om der i det hele taget er plads til ”egen tid”, når man er en del af en familie?”. Anne Kollberg siger desuden, at mange har den opfattelse, at man udelukkende kan udvikle sig igennem troen på Gud, men at dette langt fra er sandheden ”Men det kan man faktisk også i en familie, skulle jeg lige hilse og sige.” siger hun.
I artiklen ”Religion definerer ikke længere familielivet” skriver Brian Arly Jacobsen at det er svært at lave undersøgelser på om en hel familie er religiøs, da de undersøgelser der er blevet lavet i højere grad er lavet ud fra svar fra enkelte individer. Det kan være svært at konkludere om en hel familie er religiøs ud fra svaret fra et enkelt familiemedlem, da individet i det senmoderne samfund i højere grad selv vælger sin religiøse overbevisning og ikke nødvendigvis er tilhænger af samme religion som resten af familien. Han skriver dog også, at familien stadig spiller en vigtig rolle i forhold til religiøs opdragelse og overdragelse af traditioner. Men blot fordi man er blevet opdraget i én religion er det ikke ensbetydende med at man hele livet er tilhænger af denne, da individet har fri ret til selv at vælge.

3. Er kernefamilien lig med lykke?
I det senmoderne samfund har vi stadig nogle idealer fra det moderne samfund. F.eks. har vi idealet om kernefamilien som værende den perfekte familie. Men er kernefamilien i virkeligheden det samme som lykke? I bilag 2 står der således: ”Man behøver ikke længere at få børn for at overleve – eller at få børn overhovedet for at være lykkelig. Den moderne familie er i stedet basseret på et følelsesfællesskab, som er med til at genskabe familiens indre dynamik fundamentalt.” Ifølge bilag 2 er det tydeligt, at kernefamilien ikke er lig med lykke. Kritikken af kernefamilien ser man igen i bilag 4, hvor Karen fortæller om sit liv i kollektiv. Kollektiverne opstod sidst i 1960’erne og især i 70’erne, og opstod som en kritik af kernefamiliens faste rolle for far, mor og børn. Karen fortæller, at hun i starten havde det dårligt i kollektivet. Hun syntes, at det var svært, at leve op til de nye normer og værdier der var i kollektivet, og følte ikke, at hun passede ind. Om de andre siger hun, at de var smarte og at de vidste, hvorfor de var i kollektivet. En af de kollektive normer, som Karen havde svært ved at forholde sig til, var det, at man skulle deltage i fællesaktiviteter og ikke isolere sig. Man var sammen om alt, lige fra pasning af børn til madlavning.
Karen kritiserer ikke kernefamilien direkte, men selve kollektivlivet, som er et oprør mod kernefamilien. Karen er splittet omkring kernefamilien og kollektivlivet, da hun gerne vil bo med sin mand og deres børn, men samtidig ønsker hun også at bo i kollektiv. ”... forudsat vi kan finde en form som ikke er ligeså belastende som de store gamle kollektiver. Det orker jeg ikke igen. Og jeg kender ingen nye former. Vi vil gerne flytte vores kærester ind, og så skal vi have nogle børn…” Hun kritiserer her kollektivet og kommer lidt ind på det vi kender som kernefamilien.
På bilag 5, billede 2 ser vi en kernefamilie med mor, far og to børn. Børnene står i den ene side, hvor faderen holder om dem, og moderen sidder passivt i den anden side. Familien viser en patriarkalsk familien, hvor faderen er familiens overhoved, mens moderen passivt ser til. Den patriarkalske familie stemmer overens med den måde man levede på i kernefamilien. Der er ingen på billedet, der ser lykkelige ud, men drømmen om den perfekte kernefamilie lever stadigvæk i dem. På bilag 5, billede 1 ser vi idealet af den perfekte kernefamilie, hvor alt ser lyst og godt ud. Vi tror ikke det er virkeligheden der ses på billedet. Vi tror familien på billedet er ophævet til noget større end det egentlig er. Mange drømmer om kernefamilien, som den ses på billede 1, men virkeligheden er for mange som på billede 2.
Bilag 3, figur 2,2 viser ægteskaber opløst ved skilsmisse efter et vis antal år. Generelt viser den en stigende grad af skilsmisser fra 1950 til 2000. Den viser også at jo flere år man har været gift, jo større er andelen af dem der bliver skilt. Ud fra grafen kan vi se, at stigningen mellem 1960 og 1970 er størst. Dette stemmer overens med at kvinderne i denne periode kommer på arbejdsmarkedet og generelt får mere at skulle have sagt. I takt med at kvinderne kommer på arbejdsmarkedet begynder de nu at kunne forsørge sig selv og ikke længere har brug for en mand til at forsørge sig. Grafen viser også, at andelen af skilsmisser ikke stiger så meget i dag, som den gjorde førhen. Det kan vise, at vi måske stadig har drømmen om kernefamilien.
Bilag 3, figur 67 viser antallet af skilsmisser fra 1901 til 1993. Generelt om tabellen kan man se, at antallet er skilsmisser er steget markant. Den største stigning finder sted fra 1970 til 1975, hvor der sker en fordobling. Tabellen stemmer overens med figur 2,2, som viste, at den største stigning sker fra 1960 til 1970. Generelt for tiden kan man se at det er blevet mere almindeligt at blive skilt, fordi kvinderne finder ud af, at de godt kan klare sig uden en mand.

Overordnet problem: Hvordan har det senmoderne samfunds udvikling påvirket familieformerne? På grund af religionens mindre betydning i samfundet og i takt med at kvinderne kommer på arbejdsmarkedet og generelt får flere rettigheder opstår nye familieformer. Kernefamilien er stadig et ideal for mange, men måske er kernefamilien ikke lig med lykke.…...

Similar Documents

Premium Essay

Family

...My Family Gender roles do not really play a part in my family. The family that live in my home are myself, my husband, and my son. My son is here on weekends. We also have two cats. We recently moved from Sanford to Lyman, but my son has been in the Sanford school system all his life and situated within a special Ed program that works for him, his father and I decided that keeping him within the program that already benefits him it would be best for him. So during the week it is just my husband Rick and I. So maybe there is one roll, but it certainly isn’t by gender. My husband is the cook in the house, as I hate cooking and am not good at it, nor do I really want to be. We both do the cleaning and such. So there is really no separate “jobs”. When my son is here, he does help take out the trash and is responsible for keeping his room clean and cleaning up his own messes. Kristopher, my son is 13. I definitely think that roles have changed over the last generation, but even more so from the generation before that. Both of my parents worked full time jobs, but my mother was always the one to come home and do the cooking and cleaning, while my father and yes with a beer in hand watched TV. Mom also made almost all of our cloths. I did not have the typical childhood as when I was a teenager I was put into foster care, as was my brother. There is not much more that I remember about what my parents did or didn’t do, they divorced when I was maybe seven or eight. My mother......

Words: 574 - Pages: 3

Premium Essay

Families

...Families and Households There is a large debate amongst many Sociologists in relation to gender divisions of labour within families and households. Factionalists such as Murdock accomplished that family is so beneficial to society that it is unavoidable and global. This view is not shared by all sociologists. Feminists would dispute what functionalist’s state. Most feminists believe family exploits and discourages women. Parsons, a functionalist argues that there is a strong detachment of work between husbands and wives based on biological changes. He claimed that these detachments are favourable to men, women, children and wider society. Parsons believes women have the sensitive role designed towards homemaking and childcare. Men hold the instrumental role designed towards work and being the breadwinner. The New Right supports Parsons, they believe that the division of gender is normal and beneficial to family and furnishes the children to integrate to modern society. However many sociologists such as Young and Willmott claim that men are now sharing domestic roles and more wives are now becoming breadwinners as well. Feminist’s sociologists disagree with Parsons they claim that this only benefits men and the division of labour is not natural. Willmott and Young conducted a study in the 1950’s with a group of working class extended families which confirmed that conjugal roles have become more segregated. However in the 1970’s they conducted another study......

Words: 1178 - Pages: 5

Premium Essay

Type

...The 21st century has seen the rise of mobile applications through the technology of smart phones .The mobile apps market is very elastic and continues to expand each and every day. The mobile market has a wide variety of applications that no matter what type of interests you may have, there is something for you. Outlined further in this report will outline the demand for these apps, trend analysis, current market status, success stories and lastly the end users. It was in June of 2008 when Apple Inc released its 3G Apple Iphone which featured support for third party applications. Then only a short month later the Apple app store was created. This took consumers by storm and in the first weekend over 10 million apps were downloaded. Since its release the app store has continued to expand with more apps and better quality apps that now range from E-books to a very humorous fart app. Shortly after Apple had seen rapid success with its app store, other leading Telephone providers like blackberry, Nokia and Android soon released a similar app store for their users. The evolution of mobile apps seems to be creating applications in which ease day to day living through our smart phones. For example in the Apple app store, there are apps which allow you to receive newspapers like the New York Times, or the Globe and Mail directly to your mobile device. There are also apps which act as a PDF creator, it allows for the consumer to take pictures of multiple documents, upload them......

Words: 348 - Pages: 2

Free Essay

Family

...Family Family has many different meanings; one of its definitions from Merriam Webster Dictionary is “a group of people united by certain convictions or a common affiliation.”You can be in a family because you are all related by blood, but you can also be an acting part of a family because you are all united. The unit of people known as family doesn’t have to be related physically, just in purpose. Family has grown and changed throughout the years and as of now there are many different kinds of family. Family, like people, come in all types, shapes, colors and sizes. There are normal family, bi-racial or multi-racial family, single parent family, adoptive family, etc. Bi-racial or multi-racial family is a family where the parents are members of different racial identity groups. An example of this is the family of Paul Rusesabagina, in the movie, Hotel Rwanda; his family is composed of two different races, Paul who is a Hutu, and his wife, Tatiana, who is a Tutsi. Single parent family is a family that can be either a father or a mother who is singly responsible for the raising of a child. They may be a single parent by choice or by life circumstances. An example of this is Chris Gardener from the movie The Pursuit of Happyness, which in the later part of the movie became a single dad. Adoptive family is a family where one or more children have been adopted. An example of an adoptive family is the family of Gru in the movie Despicable Me. Finally there is the “normal”......

Words: 538 - Pages: 3

Premium Essay

Family

...Family is universal and found in every culture. A family is defined as a set of people related by blood, marriage, or other agreed-on relationship, or adoption (Schaefer, 2011). We will view family through the following sociological theories: Functionalism, Conflict and Interactionism theory. Each theory has its own interpretation on family. First we must comprehend these three different perspectives, then their application of family and finally how those view of family affects society. The functionalist theory focuses on ways in which family gratifies the needs of its participants and is structured to maintain the stability of society (Schaefer, 2011). This perspective focuses on the six paramount functions described by sociologist William F. Ogburn (Schaefer, 2011). Family is responsible in establishing function in society by using the six paramount functions and they are reproduction, protection, socialization, regulation of sexual behavior, affection and companionship, and provision of social status (Schaefer, 2011). Functionalist theorists have opposing views on the particular functions that a family must perform but they all agree that family plays an integral part in the societal function. Sociologists, who work with the functionalist perspective, view family as contributing part of society’s basic needs and obtaining specialized roles in society. Functionalists believe that the family is an optimistic and advantageous foundation in which family members receive......

Words: 991 - Pages: 4

Premium Essay

Family Types

...Family experience There are many different type of families that one can be associated to. In the era we live in, we have defined family type to be the following: adoptive, bi-racial or multi racial, blended, broken home, co-custody, conditionally separated, extended, foster, gay or lesbian, immigrant, migrant, nuclear, single parent and transnational family. An individual being raised in such structure can either gain advantage from the situation or be put into disadvantage. The family structure that I belong to is called an extended family. This is defined as where you would have your great grandparent, grandparents, aunts, uncles, cousins, brother, sisters, nephews, mother and father all living in one place of dwelling. Coming from a culture where extended families are a normal part of everyone household. All members of the families have their own rooms and normally live in massive house that can accommodate them. The working members of that family normally give all their salaries to the oldest person in the house, normally their parents or grandparents who then rations the monies for food, utilities, clothing, education and various other things. Living in an extended family is having a big party every day of your life. It also requires one to be patient with others, respect individuals and contribute to the greater good of the family. As a child growing up, I remember that I would get up in the morning and it was a grand buffet of food, where I had my......

Words: 775 - Pages: 4

Free Essay

Family

...Single parent families Single parenting has become a more popular style in the last couple decades. Single parenting has become one of the most common nontraditional families. According to George, “Although there are exceptions, this state usually occurs for one the three reasons: the parent was never married, the parent had separated or divorced from the spouse, or the spouse has died” (George, 2009). Single parents usually experience higher level of stress due to financial situations, high and low relationships with their children in addition to parenting styles, and sometimes the lack of rest (George, 2009). Around 43% of children live within a single parent home that is at or below the national poverty level (George, 2009). Due to not being financially stable, some single parents are forced to live in low-income neighborhoods which result into poor schooling systems. More children are likely to drop out of school and to be raised in poverty. Consequently there are more like to be teen pregnancies. Around 60% of are raised by young single parents who are less likely to get married (Feldman, 2011). In addition to teenagers are more likely to raised their child without the help and support of the father, as a result most teenagers abandon their education and have to rely on minimum wage jobs for a source of income (Feldman, 2011). According to Feldman, “ The consequences of living in a single parent families depends on the financial condition of the family and, if......

Words: 630 - Pages: 3

Premium Essay

The Family

...The Family With its Narrow Privacy and Tawdry Secrets is the Source of all Our Discontent Edmund Leech’s statement from his Runaway World lecture in 1974 “the family with its narrow privacy and tawdry secrets is the source of all our discontent” suggests that the family is a negative force within society. This essay will describe what the family is, what its main functions are and outline the different types. It will explain how the family is detrimental to its members with its narrow privacy and tawdry secrets and illustrate some of the consequences that these have on society as a whole. Society has to have a means of repopulating itself. The family is an institution with the key responsibility of the reproduction and social education of society’s members. New members must be taught by the family what it means to be a member of society. Weiss defines the family as “a small kinship structured group with the key function of nurturant socialization of the new-born” (quoted in Cree 2010). There are many different types of family. The nuclear family with 2 generations of family members under the same roof are the most common in modern society. Extended families with 3 or more generations living in the same household are becoming less frequent. These families can be extended either vertically, usually involving grandparents, or horizontally, with aunts uncles and cousins. Single parent families, as the name implies, involve a single parent with dependent child or children.......

Words: 1096 - Pages: 5

Premium Essay

The Influence of Family Type on Adolescent Involvement in Premarital Sex

...marriage, early pregnancy and STIs/HIV/AIDS. Fikadu and Fikadu (2000) opined that premarital sex is one of the reproductive health problems witnessed among school youth. Studies have also revealed that the prevalence of premarital sex among school youth. Due to sensitivity of this issue, these students receive inadequate education, guidance and services on reproductive health (Judith, 1999). With their limited knowledge about their bodies and their sexuality, they find themselves vulnerable to sexually transmitted diseases and infections, including HIV/AIDS, unplanned early childbearing and unsafe abortions. In the USA, sexual behaviour differed by ethnicity, age, and urban/rural location (Grunbaum et al., 2002). In Thailand and Philippines, family structure was associated with premarital sex; youths living with one parent have higher rate of sexual activity than those living with both parents (Choe et al., 2004). For many adolescents, experimenting with tobacco, alcohol, sex, and drugs are rites of passage. Associations between sexual activity and substance use have been a consistent research finding. In Kenya, the single most important predictor of sexual activity among adolescent women was the use of alcohol, drugs, or tobacco (Kiragu and Zabin, 1993). Studies from the USA also reported similar findings (Coker et al., 1994). There is a growing evidence of young men having sex with men (MSM) exploratory behaviour among boys in Bangladesh; though no national data on young......

Words: 1893 - Pages: 8

Premium Essay

Family

...Introduction Each family is unique and unrepeatable and hence the impossibility of creating family types to accommodate certain patterns. Thus, this case study research will research on the issue that how the diversity in different aspects of family affects the day – to-day life of the family and family dynamics. The basic task is to gather information about the family members and then discuss how the how the family dynamics is affected due to diversity. The changes in modes of family life arouse intense debate in as to the permanence and balance guaranteed by traditional models. Reconstituted families, single parents, arising from divorce, unwed motherhood or other factors, or complex families, among others, represents an innovation compared to traditional modes of nuclear family, consisting of a man and a woman with dependent children or families with one parent as a result of widowhood. In this family the person learns how to be and what to do once adult, who must assume the role of head of household, husband or wife, father or mother. This learning will be influenced by the models of relatives of his clan and its environment and cultural models of their studies of literature, film, television, etc. But it is essential the individual's experience in his own family. Although family diversity is not new, the extent of this phenomenon was only noticeable during recent years, in both past generations and we believe that this time is not sufficient for "Roles" have been......

Words: 3590 - Pages: 15

Free Essay

Patient / Child / Adolescent and Family Education– the Different Type of Methods in Patient Education Problem Based Learning (Pbl)

...Patient / Child / Adolescent and Family Education– the different type of methods in Patient Education Problem Based Learning (PBL) 1. What does mean the chosen method in PE (describe the phenomenon)? Problem based learning (PBL) is an educational method developed for medical teaching in 1968 in McMaster University in Canada (Tingström et al. 2002). It has been since utilized in undergraduate studies in various programmes all over the world and further transferred also to patient education. PBL embraces the main principles of adult education. Other educational methods in patient care seldom take under consideration patients’ own beliefs, previous knowledge and information needs (Kärner et al. 2012). PBL, however, allows patients to gain new knowledge restructure previously acquired information and apply their knowledge in practical context (Kärner et al. 2012). PBL thus does not mean problem solving but it provides its participants with problem-solving skills. PBL method is based on group meetings called sessions. During each session a problem (“trigger”) is presented to the group in a form of patient case description, video, pictures, etc. The patients then discuss to clarify all the unfamiliar terms and concepts, and basing on their previous knowledge they determine the main problems in the presented trigger. Further, they analyze those problems and prioritize them. Finally, they identify the learning objectives. Often one of the patients is chosen a discussion......

Words: 597 - Pages: 3

Premium Essay

Family

...Roevee Tisoy HCOM 320 Research Paper Topic: Comparing High Context (Asian) and Low Context (Western/American) cultures' emphasis on family. The word 'family' holds a different meaning for everyone and depending on how they were raised, some people may put more of an emphasis on family than others. Another factor that contributes to how people feel about family and how much emphasis they place on things such as respect, familial roles, and family duties is their culture. Different cultures emphasize the importance of different things in society, family matters, and personal affairs. The purpose of this research paper is to compare the idea of family between a high context and a low context culture, particularly the Asian Cultures and Western Culture. Topics that will be covered include a brief overview of family, the types of family systems, family roles, parent-children relationships, and communication in between family members. Family is defined in the course textbook as "the fundamental communication system in all cultures"(Ting-Toomey & Chung, 2005, p. 87). From a very early age, children learn to look up to their adult role models (ie. Parents, Aunts, Uncles, and Grandparents), and in doing so they learn what to value and appreciate. The course textbook briefly describes a "family socialization process" (Ting-Toomey & Chung, 2005, p. 88) through which children learn to understand issues such as boundaries, power dynamics, and authority issues. In the high...

Words: 459 - Pages: 2

Premium Essay

Type

...in themselves. In less balanced individuals, such mitigation of the unseemly eventually undermines the ENFJ's integrity and frequently their good name. In healthier individuals, deft use of this awareness of the inner needs and desires of others enables this astute type to win friends, influence people, and avoid compromising entanglements. The dynamic nature of their intuition moves ENFJs from one project to another with the assurance that the next one will be perfect, or much more nearly so than the last. ENFJs are continually looking for newer and better solutions to benefit their extensive family, staff, or organization. Extraverted Sensing Sensing is extraverted. ENFJs can manage details, particularly those necessary to implement the prevailing vision. These data have, however, a magical flexible quality. Something to be bought can be had for a song; the same something is invaluable when it's time to sell. (We are not certain, but we suspect that such is the influence of the primary function.) This wavering of sensory perception is made possible by the weaker and less mature status with which the tertiary is endowed. Introverted Thinking Introverted Thinking is least apparent and most enigmatic in this type. In fact, it often appears only when summoned by Feeling. At times only in jest, but in earnest if need be, Thinking entertains as logical only those conclusions which support Feeling's values. Other scenarios can be shown invalid or at best significantly......

Words: 736 - Pages: 3

Premium Essay

M1 – Assess the Possible Effects of Different Types of Dementia on Individuals and Their Families.

...are usually cared for by member of their own family, and later may have to be referred over to professionals. In the meantime, whilst individuals are caring for their family members with dementia, they may start to have a decrease on their quality of life, social life, impacted health and an increased likelihood of abuse. Quality of life * Fear – When people care for someone you tend to spend a lot of time with them. Therefore when you are caring for someone within your family who has dementia you will develop stronger relationships with each other which may make the situation more difficult. For example, an individual may develop a fear of losing a family member when they are at the end of their lives. This may cause them to focus less on themselves and more on the individual. * Feeling of lack of control – When caring for a family member with dementia, individuals may start to feel lack of control. This may be because they feel they have no control over the illnesses progression, for example, there isn’t any medication or anything that they can give to the dementia suffers to help them or to stop/slow the progression of the illness. Some people who care for family members with dementia may lose their homes or business etc. in order to pay for extra care needs of the individual. This could mean that they lose control over where they live or how they get their income. * Loss of dignity – Individuals caring for family members with dementia may feel a loss of......

Words: 967 - Pages: 4

Free Essay

Family Types on Students Study Habits in Nigeria

...Roller Machine: Soap roller machine is used for rolling soap for better mixing process of all raw materials as well as some more shinning of final soap. After the soap rolling process, output soap will be in thin ribbon form. 4. Vacuum Duplex Plodder Machine: The plodder is used for the compression of soap. The final output will be in bar form. 5. Circular Bar Cutting Machine: This is used for cutting of soap bars automatically. 6. Stamping Machine: Soap stamping process gives the exact shape and size of final soap. The final stamped soap will be fine finished with the required shape, size and brand name as per customers need. Finally, soap will be ready for packing. 7. Measurement Instruments: These include pH meter, photometers of various types. Measuring cylinders to measure the quantities required are also needed. 8. Thermometer. 9. Canning Machine QUALITY CONTROL This product may likely be exported, so, efforts shall be made to meet the internationally accepted standards with regards to scent, effect on skin, impurities, and thickness. To achieve this, testing kits shall be purchased and a mini-quality control laboratory shall be established. This entails employing a quality control officer that will be in charge of the mini laboratory. Also, independent quality control laboratories certified by the right body, shall be used to analyse products to obtain an objective quality certificate of analysis. Raw materials, the manufacturing process and the finished product......

Words: 2480 - Pages: 10