Free Essay

Mikroekonomia

In: Business and Management

Submitted By zuzi14
Words 2685
Pages 11
Schéma nenávratnej finančnej pomoci na podporu chovu hovädzieho dobytku v Trnavskom samosprávnom kraji

Schéma podpory chovu hovädzieho dobytku (ďalej len „schéma“) vychádza z kontextu Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky na programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len „PRV“).
Poľnohospodárstvo vo vidieckych oblastiach Trnavského samopsrávneho kraja nevytvára v súčasnom období dostatok pracovných príležitostí. Tieto oblasti sú najviac postihnuté negatívnym dopadom transformácie hospodárstva. Chov hovädzieho dobytku predstavuje zdroj nových pracovných príležitostí založených na miestnych prírodných, materiálnych a ľudských zdrojoch a tvorbu dodatočných príjmov ako u vidieckeho obyvateľstva, tak aj u poľnohospodárskych podnikateľských subjektov. Rozvoj a zachovanie zamestnanosti je jedným z kľúčových prvkov udržania osídlenia na vidieku. Chov hovädzieho dobytku tvorí významnú súčasť politiky trvalo udržateľného rozvoja vidieka.

Chov hovädzieho dobytku je preto základným prostriedkom zachovania a zlepšenia rovnováhy medzi ekonomickými príležitosťami a sociálnymi podmienkami obyvateľstva na vidieku.
Predmetom schémy je poskytovanie štátnej pomoci (ďalej len „pomoc“), formou nenávratného finančného príspevku z EPFRV (Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka) a štátneho rozpočtu, na financovanie investičných projektov rozvoja malého a stredného podnikania, zameraných na zlepšenie ekonomických príležitostí a sociálnych podmienok vidieckeho obyvateľstva a tým zabezpečenie ich stabilizácie vo vidieckom priestore, pričom pomoc je určená na začatie podnikania alebo na rozšírenie a skvalitnenie podnikania.

* * Právny základ
Právnym základom pre poskytnutie pomoci sú: 1. Nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) zverejnené v Úradnom vestníku EÚ pod č. Ú. v. L 214, 9. 8. 2008, str. 3 – 46, (ďalej len „nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008“), 2. Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“), 3. Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) v platnom znení (Ú. v. L 227, 21. 10. 2005), (ďalej len „nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005“), 4. Nariadenie Komisie (ES) č. 1974/2006 z 15. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) v platnom znení (Ú. v. L 368, 23. 12. 2006), (ďalej len „nariadenie Komisie (ES) č. 1974/2006“), 5. Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 (Ú. v. L 210, 31. 7. 2006), (ďalej len „nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006“), 6. Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov.

* * * * * Účel pomoci
V súlade s článkom 13 nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 sa pomoc charakterizuje ako regionálna investičná pomoc. Účelom poskytnutia pomoci je podpora chovu hovädzieho dobytku a zvyšovanie vidieckej zamestnanosti, pričom vytvorené pracovné miesta musia byť priamo v nadväznosti na investičný projekt.
Tento cieľ sa bude napĺňať predovšetkým prostredníctvom: * Podpory vzniku nových firiem zaoberajúce sa s chovom hovädzieho dobytku * Propagáciou chovu hovädzieho dobytku na Slovensku, a propagáciou domácich výrobkov * tvorby nových a zachovania už existujúcich pracovných miest.

* Poskytovateľ pomoci Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR (ďalej len „ministerstvo“) Dobrovičova 12 Bratislava 812 66 Slovenská republika Tel.: + 421 2 592 66 111
Webová stránka: www.land.gov.sk, Pôsobnosť ministerstva je ustanovená zákonom č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Vykonávateľ schémy:
Pôdohospodárska agentúra (ďalej len „PHA“)
Lehnice 930 37
Slovenská republika

PHA je rozpočtovou organizáciou ministerstva, ktorá vznikla 1. decembra 2013 na základe zákona č. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zabezpečuje administráciu podporných mechanizmov v sektore pôdohospodárstva.

* Konečný prijímateľ (Oprávnený žiadateľ) Právnické osoby a fyzické osoby (malé a stredné podniky v zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 podnikajúce v oblasti poľnohospodárstva, ktorých podiel ročných tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby na celkových tržbách/príjmoch za posledné uzatvorené účtovné obdobie predstavuje minimálne 30 %. Koneční prijímatelia – predkladatelia projektov musia podnikať v poľnohospodárskej prvovýrobe minimálne 12 po sebe nasledujúcich mesiacov pred podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“). Preukazuje sa pri ŽoNFP. Koneční prijímatelia – predkladatelia projektu sú definovaní vo Výzve na predkladanie ŽoNFP z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2017 (projekt) v rámci implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len „Výzva na implementáciu stratégie“), ktorú zverejní príslušná miestna akčná skupina (ďalej len „MAS“) a to v súlade s Integrovanou stratégiou rozvoja územia (ďalej len „stratégia“). * * Konečným prijímateľom – predkladateľom projektu pomoci nemôže byť podnik, voči ktorému sa nárokuje vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, v ktorom bola táto pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trhom.
Pomoc podľa tejto schémy nemôže byť poskytnutá konečnému prijímateľovi – predkladateľovi projektu, ktorý je podnik v ťažkostiach v zmysle článku 1 ods. 7 nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008.

Schéma sa neuplatňuje na: * pomoc na činnosti súvisiace s vývozom, konkrétne na pomoc priamo súvisiacu s vyvážanými množstvami, na zariadenie a prevádzku distribučnej siete alebo na iné bežné výdavky spojené s vývoznou činnosťou, * pomoc, ktorá je podmienená uprednostňovaním používania domáceho tovaru pred dovážaným.

Schéma sa vzťahuje na pomoc vo všetkých odvetviach hospodárstva s výnimkou týchto: * pomoc na podporu činností v odvetví rybného hospodárstva a akvakultúry, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 (Ú.v.ES L 17, 21.01.2000, s.22), * pomoc na podporu činnosti v odvetví ťažby uhlia, * regionálnej pomoci na podporu činností v oceliarskom priemysle, * regionálnej pomoci na podporu činností v lodiarskom priemysle, * regionálnej pomoci na podporu činností v odvetví syntetických vlákien.

Oprávnené projekty Oprávnené projekty sú zamerané na investície do hmotného majetku a nehmotného majetku konečného prijímateľa predkladateľa projektu. Oprávnené výdavky
Oprávnené výdavky (s výnimkou obmedzení citovaných v rámci neoprávnených výdavkov) 1. investície do dlhodobého hmotného majetku; 1. investície do dlhodobého nehmotného majetku; 2. vlastná práca (iba mzdy vrátane odvodov).
Za oprávnené výdavky sa považujú výdavky na všetky činnosti, ktoré sú v súlade s cieľmi opatrenia a tiež sú v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1698/2005 a nariadením Komisie (ES) č. 1974/2006, napr.: * výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rekreačných a ubytovacích zariadení s kapacitou 11 – 40 lôžok – stavebné investície, investície do vnútorného vybavenia, zariadenia a technológií vrátane zriadenia pripojenia na internet; * rekonštrukcia existujúcich poľnohospodárskych objektov (ktoré stratili svoj pôvodný účel) na agroturistické objekty s kapacitou 11 – 40 lôžok – stavebné investície, investície do vnútorného vybavenia, zariadenia a technológií vrátane zriadenia pripojenia na internet; * výstavba, rekonštrukcia a modernizácia výrobných a predajných objektov (pri rekonštrukcii a modernizácii vrátane technológií) a nákup strojov, technológií a zariadení pre: * doplnkovú výrobu nepoľnohospodárskeho charakteru vrátane využívania obnoviteľných zdrojov energie vrátane zriadenia geotermálneho vrtu a jeho využívania vrátane rozvodov s výnimkou veternej, vodnej a solárnej energie za podmienky, že prevažnú časť vyrobenej energie konečný prijímateľ nespotrebuje vo vlastnom podniku – stavebné investície, investície do vnútorného vybavenia, zariadenia a technológií vrátane zriadenia pripojenia na internet, * výrobu a spracovanie tradičných materiálov a výrobkov (napr. tkanie ľanového plátna a následná výroba národných (ľudových) krojov, atď.) – stavebné investície, investície do vnútorného vybavenia, zariadenia a technológií vrátane zriadenia pripojenia na internet. * výstavba, rekonštrukcia a modernizácia agroturistických zariadení vrátane hygienických, ekologických a rekondičných objektov slúžiacich na rozvoj turistických činností (napr. kryté bazény, fitness centrá, masážne a solárne zariadenia, sociálne zariadenia, čističky odpadových vôd a pod.) – stavebné investície, investície do vnútorného vybavenia, zariadenia a technológií vrátane zriadenia pripojenia na internet; * výstavba, rekonštrukcia a modernizácia areálov vytvárajúcich podmienky na rozvoj rekreačných a relaxačných činností (turistické chodníky, jazdectvo, rybárstvo, poľovníctvo, pltníctvo, cykloturistika, vodné športy, zimné športy, sauna, bazén, detské ihrisko a pod.) – stavebné investície, investície do vybavenia, strojov a technológií vrátane zriadenia pripojenia na internet.

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia predajných miest znamená založenie a prevádzkovanie malých predajných miest umiestených priamo na farmách alebo miestach dostupných pre návštevníkov regiónu, kde konečný prijímateľ – predkladateľ projektu bude môcť predávať svoje výrobky vyrobené v rámci tohto opatrenia, ktoré musia byť nepoľnohospodárskej povahy (napr. ľudovoumelecké výrobky: vyrezávané drevené črpáky, národné ľudové kroje, keramika).
Súčasťou stavebných investícií môžu byť aj prístupové cesty, pripojenie na inžinierske siete a úpravy v rámci areálu.

Neoprávnené výdavky: 1. výdavky na nákup nehnuteľností s výnimkou nákupu pozemkov (pod stavbami) určených na výstavbu, resp. technické zhodnotenie stavieb, ktoré je predmetom projektu, pričom konečný prijímateľ – predkladateľ projektu si môže uplatniť výdavky na nákup pozemkov v hodnote zistenej znaleckým posudkom, max. však do výšky 10 % oprávnených výdavkov na výstavbu, resp. technické zhodnotenie príslušných stavieb;
2. nákup dopravných prostriedkov a dopravných zariadení s výnimkou: * špecializovaných vozidiel, ktoré sú svojou konštrukciou a vyhotovením určené na prepravu určitých druhov tovarov a/alebo výrobkov a/alebo ostatných produktov pre potreby doplnkovej výroby a/alebo služieb v súlade s cieľmi opatrenia (napr. vozidlá na prevážanie pltí a pod.); * pltí, malých plavidiel, vodných a snežných skútrov, štvorkoliek, bicyklov a pod. (len za účelom poskytovania služieb); * vlekov a pod. (len za účelom poskytovania služieb).
3. refundovateľné, refundované alebo inak preplatené dane, clá, dovozné prirážky a kurzové straty;
4. daň z pridanej hodnoty okrem prípadov uvedených v bode 3a) článku 71 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, t. j. s výnimkou nenávratnej DPH, ak ju znáša zdaniteľná osoba; * 5. prevádzkové výdavky (napr. výdavky na opravy a údržbu);
6. vlastná práca vyjadrená peňažnou hodnotou nad 30 % z ceny materiálu zakúpeného a použitého na oprávnenú investíciu realizovanú vlastnou prácou;
7. bankové poplatky, úroky z dlhu, clá, výdavky na záruku a podobné poplatky;
8. lízingové poplatky a koeficient navýšenia, ostatné výdavky spojené so zmluvou o prenájme, napr. zisk prenajímateľa, úhrada úrokov, výdavky na réžiu, poistenie a pod.;
9. nájomné poplatky okrem splátky istiny a oprávnených výdavkov súvisiacich s obstaraním v prípade finančného prenájmu podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a v prípade kúpy prenajatej veci v zmysle Obchodného zákonníka;
10. výdavky vynaložené v hotovosti s výnimkou vlastnej práce;
11. poradenské a konzultačné služby;
12. projektová dokumentácia;

* Forma pomoci * Pomoc podľa tejto schémy sa poskytuje formou nenávratného finančného príspevku z PRV, ktorý bude poskytnutý formou refundácie na základe predloženia účtovných dokladov preukazujúcich skutočnú výšku oprávnených výdavkov.

* Výška a intenzita pomoci
Maximálna výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov:
– do 50 % (40 % EÚ, 10 % SR) pre oblasti cieľa Konvergencia, pričom minimálne 50 % predstavujú vlastné zdroje;
Oblasťami konvergenčného cieľa sú oblasti: Trnavský samosprávny kraj

Intenzita pomoci je stanovená v súlade so stropom regionálnej investičnej pomoci v nadväznosti na konečné rozhodnutie Európskej komisie K (2006) 3975 o regionálnej mape štátnej pomoci pre Slovenskú republiku platnej na roky 2007 – 2013.

Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt: min. 3000 EUR a max. 1,5 mil. EUR (v prípade Obnoviteľných zdrojov energie – bioplynové stanice 3. mil. EUR).

Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt je uvedená vo Výzve na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 (projekt) v rámci implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len „Výzva na implementáciu stratégie“).

Celková výška oprávnených výdavkov z PRV (z osi 1, 3, 4) nesmie na jeden podnik presiahnuť spravidla 12 mil. EUR bez ohľadu na opatrenie, z ktorého dostal podporu.

Maximálna investičná pomoc podľa schémy pre MSP nesmie prekročiť 7,5 mil. EUR na jeden podnik a jeden investičný projekt

Intenzita pomoci sa vypočíta ako percento poskytnutej pomoci z oprávnených výdavkov. Na účely výpočtu intenzity pomoci sa použijú číselné údaje pred odpočítaním daní alebo iných platieb. V prípade, že oprávnené výdavky a poskytovanie pomoci sa uplatňujú v priebehu viacerých rokov, je potrebné na výpočet intenzity pomoci použiť diskontované sadzby. Základom pre výpočet diskontnej sadzby je základná sadzba, ktorej aktuálna hodnota je uverejnená na webovej stránke Ministerstva financií SR www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatlD=5415. Intenzita pomoci sa vypočíta podľa vzorca (diskontná výška pomoci/diskontované oprávnené výdavky) x 100 a vyjadruje sa v percentách.

Podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku konečnému prijímateľovi – predkladateľovi projektu

Oprávnenosť projektov na financovanie z PRV, je podmienená splnením všetkých kritérií spôsobilosti, stanovených pre toto opatrenie v Usmernení pre administráciu osi 4 Leader v platnom znení , kapitola 5. Implementácia integrovaných stratégií rozvoja územia a prílohe č.6 Charakteristika priorít a opatrení osi 3, ktoré sú implementované prostredníctvom osi 4 a kritérií spôsobilosti.

Mechanizmus poskytovania pomoci
Pomoc konečnému prijímateľovi – predkladateľovi projektu sa poskytuje v súlade s Usmernením pre administráciu osi 4 Leader, kapitola 8. Hodnotenie a výber ŽoNFP (projektov) konečného prijímateľa – predkladateľa projektu v rámci implementácie stratégie v platnom znení.

Obsah Výzvy na implementáciu stratégie a jej náležitosti sú v súlade s § 36 zákona č. 528/2008 Z. z.

Rozpočet
Indikatívny rozpočet na pomoc poskytovanú podľa tejto schémy podľa jednotlivých Integrovaných stratégií rozvoja územia každej Miestnej akčnej skupiny predstavuje na celé obdobie implementácie ISRÚ čiastku 2 198 960 EUR. Rozpočet na schému | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Predpokladaný ročný rozpočet | 314 138 € | 628 274 € | 628 274 € | 628 274 € |

Transparentnosť a monitorovanie
Posudzovanie projektov sa vykonáva podľa pravidiel uvedených v pracovných postupoch stanovených vnútornými predpismi PPA . Hodnotenie a výber projektov konečného prijímateľa predkladateľa projektu v rámci implementácie stratégie v platnom znení.

1. Posudzovanie projektov sa vykonáva podľa pravidiel uvedených v pracovných postupoch stanovených vnútornými predpismi PPA. 2. Sťažnosti sa podávajú na ústredie PPA podľa zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov. 3. Podľa ustanovenia § 17 ods. 2 písm. a) zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka sa na poskytovanie projektových podpôr spolufinancovaných z fondov EÚ nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. 4. Ministerstvo a PPA po nadobudnutí účinnosti schémy uverejní na svojej webovej stránke jej úplné znenie, ktoré zostane na tejto stránke dostupné do konca platnosti schémy. 5. Ministerstvo a PPA zabezpečia uchovávanie podrobných záznamov o schéme po dobu 10 rokov odo dňa kedy bola v rámci tejto schémy poskytnutá posledná pomoc.

Kontrola a vnútorný audit 1. Posudzovanie projektov, uzatváranie Zmluvy, monitoring a poskytovanie platieb sa vykonáva podľa pravidiel uvedených v pracovných postupoch stanovených vnútornými predpismi PPA. 2. Vykonávanie kontroly pomoci vychádza z legislatívy ES – nariadenia Komisie (ES) č.1975/2005, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č.1698/2005, pokiaľ ide o realizáciu kontrolných postupov a krížového plnenia pri opatreniach na podporu rozvoja vidieka a zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z. ako aj z interných predpisov ministerstva a PPA na výkon kontroly.
Subjektmi zapojenými do finančnej kontroly sú: a) Útvary kontroly ministerstva a PPA, b) Ministerstvo financií Slovenskej republiky, c) Správa finančnej kontroly d) Najvyšší kontrolný úrad SR, e) Európska komisia. 3. Ministerstvo a PPA v súlade s § 19 zákona o štátnej pomoci kontroluje použitie dotácie, oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržiavanie podmienok poskytnutia pomoci. Ministerstvo kontroluje podľa zákona č. 502/2001 Z. z. dodržiavanie podmienok, za ktorých sa pomoc poskytla, ako aj ostatné skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na správnosť a účelovosť poskytnutej dotácie. 4. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu v súlade s § 19 zákona o štátnej pomoci umožní ministerstvu a PPA vykonanie kontroly použitia dotácie a oprávnenosti vynaložených výdavkov. 5. Konečný prijímateľ- predkladateľ projektu vytvorí zamestnancom kontrolného orgánu vykonávajúcim kontrolu primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly a poskytne im potrebnú súčinnosť a všetky vyžiadané informácie a listiny týkajúce sa najmä realizácie dotácie.

Platnosť a účinnosť schémy a) Schéma nadobúda platnosť a účinnosť dňom zverejnenia na internetovej stránke ministerstva http://www.land.gov.sk . b) Zmeny v schéme je možné vykonať formou písomných dodatkov k schéme, pričom platnosť a účinnosť každého dodatku nastáva dňom jeho uverejnenia na internetovej stránke ministerstva www.land.gov.sk. c) Zmeny v európskej legislatíve podľa článku B. tejto schémy alebo v akejkoľvek s ňou súvisiacej legislatíve musia byť premietnuté do schémy v priebehu šiestich mesiacov od nadobudnutia ich účinnosti.

T. Trvanie schémy
Platnosť schémy končí 31. decembra 2017.
Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (projekty) sa predkladajú do 30. marca 2016.
Rozhodnutie o žiadosti o nenávratný finančný príspevok musí byť vydané do 31.12.2017,
Vyplatenie nenávratného finančného príspevku je možné uskutočniť po predložení dokladov preukazujúcich výšku oprávnených výdavkov (Žiadosti o platbu predloženej najneskôr do 30. 06. 2015).

--------------------------------------------
[ 1 ]. Ú. V. EÚ L214/3, 19.8.2009
[ 2 ]. Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader je zverejnené na internetovej stránke http://www.apa.sk/index.php?navID=349…...

Similar Documents

Free Essay

Gospodarka Oparta Na Wiedzy

...listopada 2009 Świat Nauki, nr 8(216), sierpień 2009 Wprost, numer 12/2003 Spis grafik Rysunek 1: Fazy przetwarzania wiedzy Rysunek 2: Fale innowacji Schumpetera Rysunek 3: GERD wybranych państw jako procent PKB Rysunek 4: Knowledge Economy Index wybranych państw w latach 1995 i 2009 Rysunek 5: PKB per capita w standardzie siły nabywczej (UE=100) wybranych państw Rysunek 6: Malejące przywództwo innowacyjności UE. Chiny względem UE --------------------------------- [ 1 ]. Najbardziej zasłużonym Polskim badaczem gospodarki opartej na wiedzy jest Antoni Kukliński, trzeba jednak pamiętać o innych autorach np. Piech, Kołodko, bez których merytoryczna i obiektywna dyskusja nie byłaby możliwa. [ 2 ]. Varian H. R., (2005) Mikroekonomia, kurs średni – nowe ujęcie, PWN, Warszawa, s. 626 [ 3 ]. Bureau of Economic Analysis, U.S. Department of Commerce, Survey of Corrent Business, http://www.bea.gov/scb/pdf/beawide/2001/0301mne.pdf (na dzień 13.05.10) [ 4 ]. OECD, The Knowledge-based Economy, Paris 1996, s. 7. [ 5 ]. ang. Information and Comunication Technology(s) [ 6 ]. Piech K., Gospodarka oparta na wiedzy i jej rozwój w Polsce , http://www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=6&id=75, (na dzień 18.03.2010) [ 7 ]. Kukliński A., Gospodarka oparta na wiedzy (G.O.W.) jako nowy paradygmat trwałego rozwoju, http://www.instytut.info/images/stories/konferencje/01_seminarium/Kuklinski.pdf, (na dzień 21.03.10) [ 8 ]. Bizon Wojciech, Istota gospodarki opartej na......

Words: 11675 - Pages: 47