Free Essay

New Model

In: Novels

Submitted By deabok
Words 721
Pages 3
შპს "აქსისის" (ს/ნ 211393357) დირექტორს ბ-ნ გიორგი კაპანაძეს მედეა ბოკერიას (მის. ქ. თბილისი, სულხან ცინცაძის ქ. 30. ბ. #28. ტ: 595508844)

შ ე ტ ყ ო ბ ი ნ ე ბ ა ( გ ა ფ რ თ ხ ი ლ ე ბ ა) (სახელშეკრულებო ვალდებულების შესრულებისა და მასთან დაკავშირებული სრული ინფორმაციის გადმოცემის შესახებ) იძულებული ვართ კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ, რომ 2010 წლის 27 დეკემბრის (#თ13-4) “უძრავი ქონების წინარე ხელშეკრულებისა” და მასთან დაკავშირებული “მოთხოვნის დათმობისა და ნასყიდობის წინარე ხელშეკრულებაში სუბიექტის ცვლილების შესახებ 2014 წლის 29 ივლისის შეთანხმების” პირობების ჩვენის მხრივ სრულად და დროულად შესრულების (უძრავი ქონების ნასყიდობის ფასის სრულად გადახდის) მიუხედავად, თქვენ დღემდე არ ასრულებთ ამავე ხელშეკრულებით ნაკისრ თქვენს წილ ვალდებულებას და არ გვირეგისტრირებთ საჯარო რეესტრში საკუთრებად ჩვენთვის გადმოსაცემ (ჩვენს ფაქტობრივ მფლობელობაში არსებულ) უძრავ ქონებას _ ქ. თბილისში, თამარშვილის ქ. #13-ში (ამჟამინდელი, კარტოზიას ქ. #6) მდებარე საცხოვრებელ ფართს და #6 ავტოსადგომს. აქვე, შეგახსენებთ, რომ ჩვენ არაერთხელ მოგმართეთ აღნიშნულის თაობაზე ჩვენი ამ კანონიერი და საფუძვლიანი მოთხოვნით, თუმცა ამას დღემდე არავითარი შედეგი არ მოჰყოლია და თქვენგან დაპირებების მეტი არაფერი მიგვიღია. აღნიშნულიდან გამომდინარე, კვლავ მოგმართავთ თხოვნით, რათა წინამდებარე შეტყობინების მიღებიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღისა, უზრუნველყოთ ჩვენს წინაშე ნაკისრი ვალდბულების სრულად შესრულება და აღნიშნული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული (ჩვენს ფაქტობრივ მფლობელობაში არსებული, მე-7 სართულზე მდებარე) საცხოვრებელი ბინა და #6 ავტოსადგომი დადგენილი წესით დაგვირეგისტრიროთ საჯარო რეესტრში ინდივიდუალურ საკუთრებად (ყოველგვარი ვალდებულებებისაგან და შეზღუდვებისაგან თავისუფალ მდგომარეობაში). წინააღმდეგ შემთხვევაში, მივმართავთ ყოველგვარ სამართლებრივ საშუალებას თქვენს მიერ დარღვეული ჩვენი უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დასაცავად, ჩვენთვის მოყენებული ზიანის ანაზღაურებისა და თქვენს მიმართ შესაბამისი სამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაკისრების მოთხოვნით. აქვე გთხოვთ, ჩაგვაბაროთ “ყველა აქტივის და მიწოდების შესახებ” შპს “აქსისსის” და შპს “ფერრუმ+”-ს შორის დადებული 2012 წლის 04 აპრილის ხელშეკრულების ასლი, ასევე, აღნიშნული ხელშეკრულებით ჩვენთვის გადმოსაცემი საცხოვრებელი ბინის მონაცემების ამსახველი დოკუმენტები, კერძოდ, მათ შორის, ქ. თბილისში, თამარაშვილის ქ. #13-ში (ამაჟამინდელი კარტოზიას ქ. #6) არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფართების განაწილების ნუსხის (განშლის) საჯარო რეესტრში წარდგენისა და მასში ჩვენს სახელზე გათვალისწინებული საცხოვრებელი ფართისა და #6 ავტოსადგომის მონაცემების ამსახველი დოკუმენტები, ასევე, გვაცნობოთ, კონკრეტულად რომელი კრედიტორის (კრედიტორების) წინაშე, რა ვალდებულების უზრუნველსაყოფად (რა სამართლებრივ საფუძველზე) არის ჩვენს საკუთრებად დასარეგისტრირებელი აღნიშნული საცხოვრებელი ბინა და ავტოსადგომი გამოყენებული (დატვირთული), რა სამართლებრივ ღონისძიებებს ახორციელებთ აღნიშნული ფართის ვალდებულებებისაგან გასათავისუფლებლად და საჯარო რეესტრში მისი რეგისტრაციის დაბრკოლების თავიდან ასაცილებლად.

პატივისცემით,

მედეა ბოკერია შპს “ფერრუმ+”-ის (ს/ნ 205085192) დირექტორს ბ-ნარჩილ ოჩიგავას, მედეა ბოკერიას (მის. ქ. თბილისი, სულხან ცინცაძის ქ. 30. ბ. #28. ტ: 595 508844)

შ ე ტ ყ ო ბ ი ნ ე ბ ა ( გ ა ფ რ თ ხ ი ლ ე ბ ა) (სახელშეკრულებო ვალდებულების შესრულებისა და მასთან დაკავშირებული სრული ინფორმაციის გადმოცემის შესახებ) იძულებული ვართ კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ, რომ 2010 წლის 27 დეკემბრის (#თ13-4) “უძრავი ქონების წინარე ხელშეკრულებისა” და მასთან დაკავშირებული “მოთხოვნის დათმობისა და ნასყიდობის წინარე ხელშეკრულებაში სუბიექტის ცვლილების შესახებ 2014 წლის 29 ივლისის შეთანხმების” პირობების ჩვენის მხრივ სრულად და დროულად შესრულების (უძრავი ქონების ნასყიდობის ფასის სრულად გადახდის) მიუხედავად, თქვენ დღემდე არ ასრულებთ ამავე ხელშეკრულებით ნაკისრ თქვენს წილ ვალდებულებას და არ გვირეგისტრირებთ საჯარო რეესტრში საკუთრებად ჩვენთვის გადმოსაცემ (ჩვენს ფაქტობრივ მფლობელობაში არსებულ) უძრავ ქონებას _ ქ. თბილისში, თამარშვილის ქ. #13-ში (ამჟამინდელი, კარტოზიას ქ. #6) მდებარე საცხოვრებელ ფართს და #6 ავტოსადგომს. აქვე, შეგახსენებთ, რომ ჩვენ არაერთხელ მოგმართეთ აღნიშნულის თაობაზე ჩვენი ამ კანონიერი და საფუძვლიანი მოთხოვნით, თუმცა ამას დღემდე არავითარი შედეგი არ მოჰყოლია და თქვენგან დაპირებების მეტი არაფერი მიგვიღია. აღნიშნულიდან გამომდინარე, კვლავ მოგმართავთ თხოვნით, რათა წინამდებარე შეტყობინების მიღებიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღისა, უზრუნველყოთ ჩვენს წინაშე ნაკისრი ვალდბულების სრულად შესრულება და აღნიშნული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული (ჩვენს ფაქტობრივ მფლობელობაში არსებული, მე-7 სართულზე მდებარე) საცხოვრებელი ბინა და #6 ავტოსადგომი დადგენილი წესით დაგვირეგისტრიროთ საჯარო რეესტრში ინდივიდუალურ საკუთრებად (ყოველგვარი ვალდებულებებისაგან და შეზღუდვებისაგან თავისუფალ მდგომარეობაში). წინააღმდეგ შემთხვევაში, მივმართავთ ყოველგვარ სამართლებრივ საშუალებას თქვენს მიერ დარღვეული ჩვენი უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დასაცავად, ჩვენთვის მოყენებული ზიანის ანაზღაურებისა და თქვენს მიმართ შესაბამისი სამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაკისრების მოთხოვნით. აქვე გთხოვთ, ჩაგვაბაროთ “ყველა აქტივის და მიწოდების შესახებ’ შპს “აქსისსის” და შპს “ფერრუმ+”-ს შორის დადებული 2012 წლის 04 აპრილის ხელშეკრულების ასლი, ასევე, აღნიშნული ხელშეკრულებით ჩვენთვის გადმოსაცემი საცხოვრებელი ბინის მონაცემების ამსახველი დოკუმენტები, კერძოდ, მათ შორის, ქ. თბილისში, თამარაშვილის ქ. #13-ში (ამაჟამინდელი კარტოზიას ქ. #6) არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფართების განაწილების ნუსხის (განშლის) საჯარო რეესტრში წარდგენისა და მასში ჩვენს სახელზე გათვალისწინებული საცხოვრებელი ფართისა და #6 ავტოსადგომის მონაცემების ამსახველი დოკუმენტები, ასევე, გვაცნობოთ, კონკრეტულად რომელი კრედიტორის (კრედიტორების) წინაშე, რა ვალდებულების უზრუნველსაყოფად (რა სამართლებრივ საფუძველზე) არის ჩვენს საკუთრებად დასარეგისტრირებელი აღნიშნული საცხოვრებელი ბინა და ავტოსადგომი გამოყენებული (დატვირთული), რა სამართლებრივ ღონისძიებებს ახორციელებთ აღნიშნული ფართის ვალდებულებებისაგან გასათავისუფლებლად და საჯარო რეესტრში მისი რეგისტრაციის დაბრკოლების თავიდან ასაცილებლად.

პატივისცემით,

მედეა ბოკერია…...

Similar Documents

Premium Essay

Procurement New Operating Model

...Perspective Patrick W. Houston Robert Hutchens Procurement’s New Operating Model Contact Information Florham Park, NJ Patrick W. Houston Partner +1-973-410-7602 pat.houston@booz.com New York Robert Hutchens Partner +1-212-551-6499 robert.hutchens@booz.com Booz & Company INtrOductION By now, most companies have ridden one or more strategic sourcing waves that have collectively saved their organizations billions of dollars. Yet even after having benefited from these initiatives, the average company still leaves on the table unrealized savings equaling 5 to 10 percent of its total spending. These savings are not lost because of ill-conceived strategies or organizational incompetence; rather, their loss is inherent in flawed or incomplete procurement operating models. There are many reasons that the operating models constructed to procure and pay for goods and services prove inadequate. They may not include the processes, tools, or resources needed to fully execute the sourcing strategy. They may not be properly connected to organizational decision making or sufficiently integrated into key corporate planning processes. Decisionmaking authority and accountability may not be clearly defined. Or the IT systems that enable them may be fragmented, impeding efficiency and clouding the visibility necessary to ensure compliance with overall purchasing policies and objectives. In order to mitigate these problems and deliver on purchasing’s cost, quality, and service......

Words: 2764 - Pages: 12

Premium Essay

New Product Development Model Compare and Contrast

...Introduction New product developments are one of the main sources of competitive advantage for companies today. Companies need new product to keep up with its’ competitors. New product development can be considered as activities that aim to bring new products to market. The objective of NPD is to minimize the risk of failure. As NPD absorbs both financial and human resources from a company, it is therefore necessary to develop and implement a methodology for assisting in the introduction of new products. NPD models can help to identify problems at an early stage and assist in directing the NPD effort in the right direction. It can be used as a roadmap and provides an indication of magnitude of the project required in order to develop and launch a new product. It also helps to reduce risk and uncertainty at every stage by giving guidance regarding what information is required. An example of well known model is Booz, Allen, and Hamilton Model (1982). It has been argued that pass-the-parcel approach to NPD might extend the overall development time. However in more recent models, focus has been given to parallel-processing. The next section mentions about three model of NPD. Cooper’s stage-gate model A stage-gate model (Cooper, 1988) is improved from BAH model. The stage-gate model attempts to overcome pass-the-parcel issues which do not suitable for communicating the horizontal dimension of the NPD process. The stage-gate model uses parallel-processing to acknowledge the......

Words: 932 - Pages: 4

Free Essay

A Model

...A model is a simplified representation of some aspect of the world. In what ways may models help or hinder the research for knowledge? A model by definition is “a schematic description of a system, theory, or phenomenon that accounts for its known or inferred properties and may be used for further study of its characteristics”[1] that implies that a model is supposed to be a helping hand while searching for knowledge in any subject. Sometimes however models can appear to be quite confusing as they are to general or too far away from real life situations. So how and in what way models can help and hinder the search for knowledge in natural sciences, human sciences and arts I am going to argue in the following essay. In school we learn all our subjects with the help of models and especially in natural sciences we need them in order to assume what might happen if, say in biology, in a cell there is a lack of oxygen and we know and can explain with a model of a cell and of the respiratory cycle how anaerobic respiration works and what it does and needs. With the help of the model and through logical connecting of facts that the student might already have, he can develop the thought in his or her mind and therefore gain new knowledge about a theoretical process that was proven to take place in the human body. Another model, which however is not as accurate also in Biology is the Sigmoid Population growth curve. It displays the population growth of a species over a period of......

Words: 1415 - Pages: 6

Free Essay

Models!

...The specification says ‘explanations’, which means you’ll need to know at least two explanations. 1. The importation model – this explains aggression in prisons. In brief, it says aggression occurs because of characteristics that prisoners bring inside with them. Cheeseman (2003) said that men in prison have a certain way of behaving (probably why they went to prison in the first place!) and they then apply that behaviour to their new institutional setting. Toch (1997) says this: all prisons inherit their subcultural sediments from the street corners that supply them with clients. This suggests that young people can be aggressive both on the street and in prison. Personal and psychological factors that existed in inmates before being incarcerated can affect the level of aggressive behaviour shown in prison. Mills, Kroner and Weekes (1998) studied prisoners admitted to a Canadian prison using the alcohol dependence scale (ADS). Inmates who had higher levels of dependence were associated with more aggression shown in prison. Also, inmates who had greater periods of unemployment, lower levels of education, and a more serious criminal record were more likely to be aggressive in prison (Kane and Janus, 1981). Demographic variables that seem to influence aggression in prisons are race and age. Studies in America have shown that non-whites and younger prisoners are more likely to be aggressive whilst incarcerated. Kane and Janus (1981) say that this is because these......

Words: 1032 - Pages: 5

Premium Essay

Model

...IJFPSS, Vol.1, No.2, pp. 35-38, Dec, 2011 H. Darestani Quality excellence model: A review of researches in Developing countries Wan Khairuzzaman Wan Ismail1, Hassan Darestani2*, Maziar Azimzadeh Irani3 1 2 International Business School (IBS), Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Malaysia Faculty of Management and Human Resource Development, Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Malaysia, 3 International Business School (IBS), Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Malaysia dhassan2@live.utm.my (Received Nov 2011; Published Dec 2011) ABSTRACT There have been fundamental changes in management since 1950, and these changes are still affecting enterprises around the glob. Quality as the main issue of these changes has received special consideration. The European foundation for quality management (EFQM) was established in 1988 in order to achieve quality leadership and continuous improvement. EFQM is a model which is designed for all kinds of organization and with utilizing self assessment as a strategic tool helps companies to identify their weaknesses, strengths and areas of improvement. This paper reviews some of the studies conducted in developing countries about applying EFQM in enterprises with special attention to small and medium-sized enterprise (SMEs). The main purpose of this study is to find whether EFQM model have been successful in building winning and efficient organizations in developing countries. Due to the situation of global market and competitive...

Words: 2420 - Pages: 10

Free Essay

The Influence of Disruptive Innovations on New and Existing Business Models

...THE INFLUENCE OF DISRUPTIVE INNOVATIONS ON NEW AND EXISTING BUSINESS MODELS. Introduction A disruptive innovation can be simply referred to as the application of technological advancement, product, or service that eventually overturns the existing dominant technology or status quo product in the market. Disruptive innovations are innovations that helps create a new market and value network, and eventually goes on to disrupt an existing market and value network (over a few years or decades), displacing an earlier technology. The term is used in business and technology literature to describe innovations that improve a product or service in ways that the market does not expect, typically first by designing for a different set of consumers in a new market and later by lowering prices in the existing market. Some examples of disruptive innovations include: telephones replacing telegraphs, cell phones replacing land lines, digital photography replacing films etc In today’s complex, dynamic business world, having a disruptive innovation capability is mandatory, both for growing a business and protecting existing markets. But leading disruptive innovation requires new mindsets and behaviors, for leaders themselves and for the organizations that develop them. Disruptive Innovation is not a break through innovation that makes good products a lot better; it transforms a products that is expensive and complicated as such only few people with a lot of money could afford it. Disruptive......

Words: 1676 - Pages: 7

Premium Essay

Box Jelly Founder Models New It Business for Hotels

...Standford created a new modern IT company. His objective is to upgrade hotel systems by providing state-of-the art technology products such as wireless internet, Netflix, and tablets in every room to replace the telephones. This system has the ability to store all contents and apps in the cloud, allowing software updates to the system to be remotely handled through the cloud. The use of this technological advancement in hotels will greatly reduce expenses by eliminating the cost of maintaining hotel servers. When relating this article to the theory of supply and demand, results lead to a simultaneous occurrence of events. Technological advancements will produce a positive supply shock as well as a Positive demand shock. If Hotels switch to a modern IT, they can obtain a new and more efficient technology service. The cost of the network and maintenance fees will be eliminated, thereby decreasing the production costs and increasing productivity. At the initial price, the quantity supplied will increase, while the quantity demanded will remain unchanged causing a surplus at the initial equilibrium price. A downward pressure will occur as prices begin to fall. The law of demand will drive the increase of quantity demanded causing a movement down the demand curve, while the law of supply will drive the decrease of quantity supplied causing a movement down the new supply curve. Once the quantity demanded and supplied are equal, the price will stop falling. At this new price......

Words: 806 - Pages: 4

Premium Essay

Dell New Model

...1. How might this new model have an effect on CMs’ relationships with their suppliers? (5 marks) Dell aims to establish a new model for their netbook procurement. Dell wants to have a direct negotiation with components suppliers. The goal is to reduce the current pricing cutting competition among CM. That is because Dell noticed that direct contract manufacturer (CM) negotiations destroy the component price visibility and made them lose control on outsourcing procurement. The direct CM negotiation also has strains to component suppliers. This new model impacts to CM’s relationships with their current suppliers. It destroys the relationship between CM and their current suppliers. New model make the CM needs to rebuild relationship with new components suppliers. When Dell gains a direct involvement with suppliers, it avoid CM use the alternative components for costs advantage. Dell will also have a strong relationship and effective communication with component suppliers. It can avoid Dell paying extra costs such as failure in quality standard or delivery delay. However, the CM might loses the negotiation terms and conditions with new component suppliers. CM also will not having a good harmony with new component suppliers compare to current component suppliers. When the CM cannot choose their specific suppliers which is allow CM to rebate for hidden price discount and charge Dell with market price, CM should pay the higher fees. The new model also impact the component......

Words: 322 - Pages: 2

Premium Essay

China's `New Normal' Growth Model Is Starting to Get Expensive  Enda Curran

...China's `New Normal' Growth Model Is Starting to Get Expensive  Enda Curran September 10, 2015 — 12:01 PM EDT Share on FacebookShare on Twitter   People walk past buildings in the central business district in Beijing on Sept. 9, 2015.   Photographer: Greg Baker/AFP/Getty Images) Don't Miss Out — Follow Bloomberg On * ------------------------------------------------- Facebook * ------------------------------------------------- Twitter * ------------------------------------------------- Instagram * ------------------------------------------------- YouTube ------------------------------------------------- Recommended Fed Liftoff Has Futures and Economists at Odds for Next Week The U.S. Economy Is Just Starting to Tap Into a Big Source of Dry Powder One Chart That Shows How Petrified Everyone Is Over China * $236 billion spent boosting stocks, reserves down $286 billion * Mizuho sees fixed asset investment of $1.6 trillion in 2-3 yrs Share on FacebookShare on Twitter When Premier Li Keqiang took the stage Thursday at the World Economic Forum’s “Summer Davos” meeting in Dalian, he told business leaders that although China faces challenges, growth is on track and fundamentals remain sound. The upbeat message is all part of a ‘New Normal’ narrative from China’s leadership as the economy transitions from relying on heavy industry and debt to one driven by consumption and services. What Li didn’t mention was the spiraling bill associated......

Words: 823 - Pages: 4

Premium Essay

The Model

...The Document Object Model (DOM) is an important part of creating animation and making web pages interactive. The Document Object Model is used with Dynamic HTML to help accomplish the interactive web pages that are used today. “Dynamic HTML(DHTML) refers to a combination of technologies that make Web pages dynamic…a combination of JavaScript, XHTML, CSS, and the Document Object Model” (Gosselin, 2008, pg. 485).     The Document object Model is all the HTML that is displayed on a web page from the web browser. Each of the many elements contained in the web page are considered objects and can be controlled and changed by using JavaScript. The Document Object Model gives you the ability to change these elements without the web page needed to be reloaded. The HTML DOM can be used to dynamically change the document object and to change and control elements like images, which can themselves be considered the image object. The Document object and the image object both contain methods and properties that can be used to dynamically change the web page.     The methods used with the document object are close, open, getElementById, getElementsByName, getElementsByTagName, write and writeIn. The open method creates a new window or a frame. The close method closes the document that was opened with the open method. The getElementById method retrieves an element by the specified ID. The getElementsByName method retrieves an array of elements that have a specific name. The......

Words: 286 - Pages: 2

Premium Essay

The New Model of American Education

... The New Model of American Education: Inclusion or Exclusion?? November 27, 2011 EEX5665 Bernadette Harris University of North Florida College of Education & Human Services Graduate School According to the U.S. Department of Education, the N.C.L.B. Act of 2001, came the law of public education that states “that all children have a fair, equal, and significant opportunity to obtain a high-quality education and reach, at a minimum, proficiency on challenging State academic achievement standards and state academic assessments.” This law was instituted to increase accountability in public educators for the individualized education of every student in the public school system. In theory, it eliminates the ability to simply push students forward from grade to grade without evidence that they can perform at grade level. It brought with it the death of what we had previously come to know as “social promotion.” Quickly on the heels of N.C.L.B. came the I.D.E.A. (Individuals with Disabilities Education Act) of 2004, which affirms the guiles of N.C.L.B. while taking accountability a bit further. I.D.E.A. states that “all students (including those with disabilities) must have access to a free and appropriate public education in the least restrictive environment” (Wright, 2004). The “least restrictive environment,” as defined by legislators, has become what is now known as “inclusion education” and the birth of the “inclusion” classroom. ......

Words: 1844 - Pages: 8

Premium Essay

Internationalization, Innovation and Entrepreneurship: Business Models for New Technology-Based fiRms

...1007/s10997-010-9154-1 Internationalization, innovation and entrepreneurship: business models for new technology-based firms Alberto Onetti • Antonella Zucchella • Marian V. Jones • Patricia P. McDougall-Covin Ó Springer Science+Business Media, LLC. 2010 Abstract New technology-based firms, particularly those that develop their business around a new technological platform, are likely to be impacted by globalization, in terms of both pace of innovation and pressure of competition. For these firms, strategic decisions and growth processes are characterized by a deep interrelationship amongst the processes of internationalization, innovation and entrepreneurship; processes which have tended to be examined independently in distinct bodies of literature. In practice strategic decisions concern each of these processes and address issues such as organizational boundaries, location of the operational activities, what activities to focus on and selection of value partners. The business model by which firms operate needs also to accommodate the spatial dimensions indicated by globalization; and the emergence of global technology markets. Little is known to date about the extent to which business models accommodate or are adapted to internationalization, innovation and entrepreneurship. This paper presents a review of the business model literature from which a generic business model framework is derived, identifying and introducing the main elements of these A. Onetti......

Words: 11236 - Pages: 45

Premium Essay

Sustainability of New Banking Models

...Background Since its inception in 2009, Fidor Bank has been disruptive within the financial services industry by rewriting the rules of banking and personal finance. It has taken the interpretation of direct banking to a whole new level. The direct banking model, which aims to provide services remotely via telephone or online banking without relying on a physical branch network, has been prevalent since the late 1980s when UK’s Midland Bank established a subsidiary named First Direct – the world’s first fully functional direct bank. [1] However, the concept gained widespread prominence after the commercialization of internet in the 1990s. In the early 1990s, the first wave of adopters of the internet-enabled direct banking model were financial institutions such as USAA and First Security Savings Bank (Flagstar). [2] Towards the late 1990s, standalone ‘internet-only’ banks such as Security First Network Bank (US), First-e (Ireland), and mBank (Poland) commenced operations. Most of these ‘banks’ did not have a banking license and were therefore incubated and supported by conventional banks such as CommerzBank, and Banque d'Escompte. The aftermath of the early 2000s dot-com bubble impacted some of these early movers and dampened consumer enthusiasm towards fulfilling their banking needs online. However, starting in the mid-2000s, there was renewed interest in leveraging the internet for retail banking needs. Emergence of social platforms and e-commerce led to a shift in......

Words: 1761 - Pages: 8

Premium Essay

Review: Employee Motivation - a Powerful New Model

...Review: Employee Motivation - A Powerful New Model 1. Introduction How inner and outer drives make human beings keep going and aiming higher goals in our lives is always a mysterious field. In decades, scientists and psychologists have been trying their best to understand ourselves deeper and deeper. Nowadays, it is believed that how to boost employee motivation is very important to companies and organisations, and managers have to figure out good and right ways to stimulate their employees. In 2002, Lawrence PR. and Nohria N. published Driven: How Human Nature Shapes Our Choices, in that book, they referred that there are four drives, Acquire, Bond, Learn, and Defend, which drive us to complete tasks and achieve goals in everyone’s life. And then, in 2008, Nohria et al announced a further research in Harvard Business Review about a powerful new model which helps managers to boost employee motivation at workplace, and this famous theory about employee motivation mainly focuses on four drives which were developed by Lawrence and Nohria’s earlier research. 2. Summary In Employee Motivation - A Powerful New Model, authors refer the four drives which are known as: A: the drive to Acquire; B: the drive to Bond; C: the drive to Comprehend (as known as the drive to learn); and D: the drive to Defend. Managers who want to boost employee motivation have to understand about how to fulfill human basic needs, and the relevance and interaction between the four......

Words: 1225 - Pages: 5

Free Essay

New Technology Disrupts Old Model

...2.0 New technology disrupts the old model – Modern Day Challenges 2.1 Preamble With the increase in technological innovation we can observe how these forces are disrupting the conventional business models and marketing strategies of industries. These innovations have shaken core of the business world where several venerable facets of the media industry such as newspapers, radio and television are clamoring for their breadth under the impact of innovative giants such as Google and TIVO with large chunk of ad revenue shifting from conventional channels to more topical channels (refer graph 2.1). Why? Primarily, conventional media industries were not poised for changes, as we observed the break neck speed at which we have proceeded from web 1.0 to 3.0 within the last decade. Could the companies have avoided the wreckage if they had prepared for this pace of change? That is questionable. Graph 2.1 We can observe several strategic inflection points which have diminished the prominence of media industries; primarily, the ability of internet based technologies to deliver richer content in a cost effective manner in comparison to the high legacy cost of running a newspaper (i.e. office buildings, printing press, editors, photographers etc.). Second is the failure of the media companies to keep pace with the evolving changes around them, and the final elements of this downward spiral is the industries disregard for the customer base or the target market, i.e. producing......

Words: 1496 - Pages: 6