Free Essay

Qijcl

In: English and Literature

Submitted By rocky23
Words 1037
Pages 5
कफन क:-

एक क औ क नक न क क , , न न एक ए क न न

न कन ,

क ननक -

,

क ? ' न '-

?! फ ! क- न

,न औ

-

कन न

क न

क कन क क न

क नन क

एक क

नक कक नक क क , क न

औ न

फक -

नक औ

एक

फ , क न क ए क न , नक औ नक न क क औ क क क , क , क औ न- नक न क क क फ क न ए क

ए नक क

एक क क कक न क न क

न क

न न

क , न -

नक !

क क!क

न न न न क

क एन क

क -न-क ऊ औ,क न

क , न क न

न क, न ए औ औ नन न ए , कक औ

क न , न क न न-ए नन औ

क नक क

ए नक क क फ

क? ! क

,औ

एक ?, एक

फ ' '

क क क

क , न?'

न ,औ क क क न ' , क एन -कन ? ! न ,न क

नक

क क

क न

न ?

क ,

क क ! ?

'

-

,

,

,कन न क -न- क - न! न क ए,

एक

,

न क न औ न न

क ,क

नक , क न नक न क , क न क क क

न क , न

क न क क क

क न

क ,

न कनक नक

न नक क

कऔ

क न

औ नक फ

न औ

कन

न ए ,

फ न

क न,औ

क - -कक न क औ

-

नक - नक क न न , न न

क औ ए न

क क क

क क

न क

कऔकनक नक क

एकफ क

नक क क

न ,

ए -

न न

न,

नक

क न क

, , क क न औ , क! , न न, न, , , , क क , , न न एक क! न क , , न,औ न क

न , एक न

क , ,

,क

क- क न

ऊ क

क ए , न-

क क

न क

औ ए, न ? ,

ए नक

कनन नक क

क ! न न न क

न- - न

एक -'

कफ

क , न एक ,

ए ? क कफ ? ! ! क नन

न -क क

क ,

क -क ? न

क ' ' ' ' न न

न न

न औ

औ कक , क फ क न न न

क -नक

नकक नऔ ए

एऔ

न न-

न- न क न, न

-

कक न

नक

कफन क औनफ ? न न न न ए, क

ए कक न नक

क ए

न !न क ,

क नकएक -

क !

क ! न , क

क , क!क एक ए एक कन ,

क,कन कक क

न क

,क , क ए क, !

क न क , कन , क ए क कन

क क

न न

न नक

ए नक क फक क

न क एकनक क क क नक एक औ नए ? न क क

ए ए, क औ नकन

नए-न एक न कफन नन क

क न

क न कक ! ' ' ,औ ? 'क न 'कफन 'औ क न एकक कक न न क ,क !- क

,

, क क - कफन -

,

कफन

क कफन क न

कफन

, न

कन क,

?

-

क नक क औ

कन , क न क न ए, क क क एक न कन क क कन नक क , क न

, एकन क

क क - कफन न न

नक

न ?

ए कक ' '

नक ए क

?कन न , फक ? क

क -

, न , क

न क

,नन न ! ? ?फकन क न , कफन क क ए

कन -'

क ,क

न न

ए ,

एक

कन फक !

!

,कनक

कन

कक

न,न फक न नक ? न,न क न

,ननन न नकक न क क न न क

ककक न न न ,

एक

एक न एक -

एक क ए ? न न कफन

-

न क '

क क न क न न

ककक 'क ' ' क ? औ

? ! ! न क न ! क न -कन ? ए न क कफन न ? ? क कफनक क

न ,

क न ? 'क न ' ए क न नक क , ,

,

कफनन ? न क , क ए न

क क

,क

क क

, क ,कए क क नक ए , न क न क औ क ,न क एक क न एक -

न - क कनक

न क नक न !

क , क

क , न औनक क न

क न

क एक

औ न

नक

नक , न फ क

, क नक न

औ ! फ

!

ए- ए

क क

,

, क

क क -

, क न ए

औ ए

क -न , क ए , ए क क न न क कन ?नक

:क , ! क न , , न क क न :

न क

: क

क न

न , क औ ' न क क न न नन

ए क न क ! नक --

न! औ न नए कए,

न न न न

कए, औ

,क

, न

:ए 303न क , न

421 302…...

Similar Documents