Free Essay

Staatsrecht Practica

In: Other Topics

Submitted By ErasmusStudent
Words 2094
Pages 9
Practicum 1.2
Vraag: Uit welke landen bestaat het overheidsverband Koninkrijk der Nederlanden?
Correct antwoord: Het overheidsverband Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit de volgende landen: Nederland, Aruba, Curaçao en St. Maarten. Zie ook artikel 1 lid 1 van het Statuut.

Toelichting:Door Kortmann wordt overheidsverband als volgt gedefinieerd: ‘Een structuur waarin overheidsambten in een rechtens bepaalde verhouding tot elkaar staan en in een wederkerige relatie staan tot hun onderdanen of groepen daarvan’. Met betrekking tot het Nederlandse staatsrecht kan het ‘Koninkrijk der Nederlanden’ worden aangemerkt als een overheidsverband. Zie Kortmann, p. 38.
Vraag Het ambt van commissaris van de Koning behoort slechts tot één overheidsverband. Juist of onjuist?
Correct antwoord: Onjuist. Vaak behoort een ambt slechts tot één overheidsverband. Er zijn echter uitzonderingen, zoals de commissaris van de Koning. Het ambt van commissaris van de Koning is zowel een ambt van het centrale overheidsverband als van het provinciale overheidsverband. Zie Kortmann, p. 39.
Is de volgende stelling juist of onjuist? ‘Constitutionalisme kan tot uitdrukking komen in staatsvormen en regeringsvormen’.
Correct antwoord: Juist
Constitutionalisme houdt in een spreiding over verdeling van bevoegdheden over meerdere ambten, waarbij er niet één ambt is met de hoogste macht. Constitutionalisme kan tot uitdruk-king komen in staats- en regeringsvormen. Zie Kortmann, p. 35.

Welke vier staatsvormen worden door Kortmann onderscheiden?
Correct antwoord: De vier staatsvormen die door Kortmann worden onderscheiden, zijn: gecentraliseerde eenheidsstaat, gedecentraliseerde eenheidsstaat, federatie (bondsstaat) en confederatie (statenbond).

Toelichting: Bij een federatie verdeelt de grondwet van de federatie de bevoegdheden over ambten van de federatie en niet hiërarchisch ondergeschikte ambten van de deelstaten. Het systeem verschilt per land. Bij een confederatie is er geen sprake van een grondwet; deze staatsvorm berust op een verdrag. Het verdrag kent een aantal bevoegdheden toe aan confederale ambten.

Beoordeel (minimaal 50 woorden) of de volgende stelling juist of onjuist is:

‘De overeenkomst tussen de vier staatsvormen die door Kortmann worden onderscheiden is dat alle vier de staatsvormen één grondwet kennen’.
Correct antwoord: De stelling is onjuist. De gecentraliseerde eenheidsstaat en gedecentraliseerde eenheidsstaat kenmerken zich doordat ze één grondwet hebben. Bij federatie is er echter een grondwet van de federatie en grondwetten van de deelstaten. Bij een confederatie is er geen sprake van een grondwet; deze staatsvorm berust op een verdrag tussen staten. Zie Kortmann, p. 36-38.

Let erop dat u bij deze vraag niet kunt volstaan met het antwoord juist of onjuist. Het antwoord dient te worden voorzien van een deugdelijke motivering.
Beschrijf vijf verschillen tussen de federatie en de confederatie. (minimaal 50 woorden)
Verschillen tussen een federatie en confederatie:
1. De federatie berust op een grondwet, de confederatie op een verdrag tussen staten;
2. De besluiten van federale ambten kunnen burgers van de federatie rechtstreeks binden, de besluiten van confederale ambten binden slechts de lidstaten en niet de burgers;
3. Bij de federatie aangesloten deelstaten zijn niet langer volkenrechtelijk rechtssubject, bij de confederatie aangesloten staten blijven volkenrechtelijk rechtssubject;
4. De bij de federatie aangesloten deelstaten bezitten niet het recht van secessie, de bij de confederatie aangesloten staten bezitten wel een recht van secessie (tenzij het verdrag dit uitsluit).
5. Op federaal niveau wordt meestal bij gewone meerderheid besloten, binnen een confederatie wordt er veelal met eenstemmigheid of gekwalificeerde meerderheid besloten.
Zie Kortmann, constitutioneel recht, p. 36-38.

Hebben de deelstaten die zijn aangesloten bij een confederatie in beginsel het recht van secessie?
Correct antwoord: Ja. Het recht van secessie houdt in dat uittreding uit de confederatie in beginsel mogelijk is. Dit is anders als het verdrag dit uitsluit. Zie Kortmann, p. 37.

Beargumenteer waarom Nederland als deel van de Europese Unie aangemerkt kan worden als een statenbond met trekken die wijzen in de richting van een federatie. (min. 80 woorden)
Correct antwoord: De confederatie komt tot uitdrukking in het feit dat de Europese Unie is gebaseerd op een verdrag. Trekken die wijzen in de richting van een federatie zijn:
- Sommige delen van het EU-recht kunnen burgers direct binden. Bij vraag 6 is naar voren gekomen dat binnen een confederatie de staten worden gebonden en niet de burgers. Dit kenmerk van een confederatie gaat binnen de EU niet (geheel) op.
- Binnen de EU is besluitvorming bij meerderheid mogelijk. Bij vraag 6 is naar voren gekomen dat bij een confederatie veelal met eenstemmigheid of gekwalificeerde meerderheid wordt besloten. Dit kenmerk van een confederatie gaat binnen de EU niet (geheel) op.

Is de volgende stelling juist of onjuist? ‘Het land Nederland is een gedecentraliseerde eenheidsstaat. Dit betekent dat alle functies door ambten binnen verschillende overheidsverbanden worden uitgeoefend’.
Correct antwoord: Onjuist
Het klopt dat het land Nederland een gedecentraliseerde eenheidsstaat is. Het klopt echter niet dat alle functies binnen verschillende overheidsverbanden worden uitgeoefend. Binnen Nederland worden bepaalde functies enkel binnen het centrale overheidsverband uitgeoefend, bv. defensie, buitenlands beleid en rechtspraak.
Bij vraag 2 is naar voren gekomen uit welke ambten het centrale overheidsverband in Nederland bestaat, o.a. de rechterlijke macht. Op provinciaal en gemeentelijk niveau kent men niet het ambt rechterlijke macht.
Welke regeringsvorm kent het centrale overheidsverband in Nederland?
Correct antwoord:
Het centrale overheidsverband in Nederland kent de volgende regeringsvorm: constitutionele monarchie met een parlementair stelsel.
Practicum 1.3
In 1971 heeft de Tweede Kamer de motie-Kolfschoten aangenomen. Daarin werd de wens uitgesproken dat na de verkiezingen de nieuwe Tweede Kamer op korte termijn bijeen moest komen om te bezien of er een meerderheidsoordeel kon worden uitgesproken over een door de koning te benoemen kabinetsformateur.

Geef gemotiveerd aan in hoeverre de (inhoud van deze) motie overeenkomt met de huidige procedure van kabinetsformatie. (minimaal 100 woorden)

Een verschil tussen de motie-Kolfschoten en de procedure van kabinetsformatie zoals beschre-ven in artikel 139a RvO TK is dat in het eerste geval de (in)formateur wordt benoemd door de koning, terwijl in het tweede geval het de Tweede Kamer is door wie de (in)formateur wordt benoemd. Een overeenkomst tussen de motie-Kolfschoten en de procedure van kabinetsformatie zoals beschreven in artikel 139a RvO TK is dat de Tweede Kamer op een bepaalde manier betrokken is bij de (in)formateur die wordt benoemd. Bij de motie-Kolfschoten was het wel zo dat het meerderheidsoordeel over een door de koning te benoemen kabinetsformateur niet bindend was. Op grond van artikel 139a RvO TK is het thans aan de Kamer zelf om beraadslagen over de door haar te benoemen (in)formateur.

Toelichting: Bij probleem 1C is de (huidige) kabinetsformatie aan de orde gekomen. Daarbij is besproken dat in 2012 artikel 139a RvO TK is aangepast. Dit artikel bepaalt dat de Tweede Kamer in de eerste vergadering na haar verkiezing ten behoeve van de kabinetsformatie een (in)formatieopdracht formuleert en voor de uitvoering daarvan één of meer (in)formateurs aanwijst. Hetgeen in de onderwijsgroep aan de orde is gekomen over de huidige kabinetsformatie, moest bij deze vraag dus worden vergeleken met de in de vraagstelling geschetste motie-Kolfschoten.
Vraag 2: Kan de Tweede Kamer de informateur verzoeken om inlichtingen over het verloop van het formatieproces? Ja

Vraag 2a Op grond van welk artikel kan de Tweede Kamer de informateur hierom verzoeken? [artikel] van [regeling]
Correct antwoord: Artikel 139b Reglement van Orde van de Tweede Kamer (RvO TK).

Toelichting: Dit is een opzoekvraag. In het Reglement van Orde van de Tweede Kamer (RvO TK) is het ant-woord te vinden in artikel 139b. Dit artikel staat in Hoofdstuk XIA, genaamd ‘Kabi-nets(in)formatie’.

Vraag 3: Wat is het standpunt van de appellant?
Appellant stelt zich op het standpunt dat de informatie en documenten die de informateurs hebben ontvangen, gezien hun staatsrechtelijke positie, bij de minister moeten berusten. Als dit niet het geval is, moet de minister de informatie van elders vergaren. Dit heeft de voorzieningenrechter miskend. Zie r.o. 2.4.
Waarom oordeelde de Afdeling dat de minister niet verantwoordelijk was voor de afdoening van het WOB-verzoek?

Selecteer uit de uitspraak het relevante tekstgedeelte en plak de tekst in het onderstaande antwoordveld.
Correct antwoord: In de onderhavige zaak berustten de stukken bij de informateur. Omdat de informateur geen onderdeel uitmaakt van het ministerie van Algemene Zaken en hij ook niet hiërarchisch ondergeschikt is aan de minister, kan een informateur niet worden gerekend tot een in artikel 3 lid 1 van de WOB bedoelde instelling, dienst of bedrijf. Derhalve is de minister niet verantwoordelijk voor de afdoening van het WOB-verzoek.

Toelichting: In r.o. 2.5., eerste alinea, gaat de Afdeling specifiek in op de vraag waarom de minister niet verantwoordelijk is voor de afdoening van het WOB-verzoek.
Vraag 5: Stel dat de informateur wel de documenten had overhandigd aan de minister, was de minister dan wel verantwoordelijk geweest voor de afdoening van het WOB-verzoek?
Correct antwoord: Ja
In dat geval zouden de documenten onder het toepassingsbereik van de WOB zijn gebracht. Ingevolge artikel 3 lid 1 van de WOB kan een WOB-verzoek worden gericht aan een bestuursorgaan. De minister is een bestuursorgaan (zie Inleiding Staats- en bestuursrecht). De Afdeling overweegt in r.o. 2.5. in dit kader: ‘Het is derhalve aan de informateur om te bepalen welke documenten uit de informatiefase hij onder het toepassingsbereik van de WOB wil laten vallen door overhandiging van die documenten aan een (aantredend) minister-president.’
Vraag 6: eeft hetgeen de heer Willemsen in bezwaar aanvoert volgens u kans van slagen? (minimaal 100 woorden)
Correct antwoord: Nee, dit bezwaar heeft geen kans van slagen. Zie uitspraak CBB 18 december 2002 (Minis-ter/staatssecretaris), r.o. 5. Ingevolge artikel 46 lid 2 Grondwet treedt de staatssecretaris op in de gevallen waarin de minister het nodig acht en met inachtneming van diens aanwijzingen. Het enkele feit dat in een wet in formele zin (i.c. de Monumentenwet) de minister als bevoegd orgaan wordt aangewezen, maakt niet dat op grond van de taakverdeling tussen minister en staatssecretaris de staatssecretaris niet als minister en dus als bevoegd orgaan zou kunnen optreden. Met andere woorden: het voorschrift van artikel 46 lid 2 Grondwet is van dien aard dat er geen wettelijke bevestiging nodig is voor een bepaalde taakverdeling tussen minister en staatssecretaris.

Toelichting: Dit is een kwestie van normenhiërarchie. De Grondwet geeft in artikel 46 lid 2 al een regel, dit hoeft niet door een lagere regeling (i.c. de Monumentenwet) bevestigd te worden. Let erop dat alleen een beantwoording met ja of nee niet volstaat. Bij een open vraag dient het antwoord te zijn voorzien van een deugdelijke motivering.
Vraag 7: In artikel 44 lid 1 Grondwet staat: ‘Bij koninklijk besluit worden ministeries ingesteld’. Behelst dit ook de bevoegdheid om taken tussen ministeries te verdelen en over te dragen? (minimaal 50 woorden)
Correct antwoord:
Ja, zie ABRvS 12 september 2002 (Bevoegdheid minister). In r.o. 2.4.1. overweegt de Afdeling, onder verwijzing naar een eerdere uitspraak, dat artikel 44 lid 1 Grondwet ziet op de interne verdeling van taken tussen bewindslieden en de grondslag biedt om te bepalen wie van hen voor de vervulling van welke taken verantwoordelijk is.
Vraag 8: In ABRvS 12 september 2002 (bevoegdheid minister) stelt de Afdeling dat bij overdracht van bevoegdheden van een minister naar een andere minister binnen een kabinet geen tussenkomst van de formele wetgever vereist. Hoe komt de Afdeling tot dit oordeel? (minimaal 100 woorden)
Correct antwoord: In r.o. 2.4.1 wijst de Afdeling erop dat artikel 44 lid 1 Grondwet een grondwettelijke bevoegdheid van de Kroon/regering inhoudt om ministeries in te stellen en taken tussen ministers te verdelen en ook over te dragen. Deze bevoegdheid biedt de grondslag om te bepalen welke minister voor de vervulling van welke taken verantwoordelijk is. Een bevestiging van de taakverdeling in een wet in formele zin – een hiërarchisch lagere regeling – is daarom niet nodig. Zie ook r.o. 2.4.2, waar wordt gesteld dat het gevestigde staatsrechtelijke praktijk is dat een wettelijke bevestiging niet nodig is voor een rechtmatige bevoegdheidsuitoefening door een bij KB daartoe aangewezen bewindspersoon.

Toelichting: Net als in CBB 18 december 2002 (Minister/staatssecretaris) is ook in de uitspraak ABRvS 12 september 2002 (Bevoegdheid minister) de normenhiërarchie terug te zien. De Grondwet geeft in artikel 44 lid 1 al een regel, dit hoeft niet door een lagere regeling bevestigd te worden.
Als een staatssecretaris een toezegging doet aan de Tweede Kamer, is zijn minister dan ook aan de toezegging gebonden? Ja
Op grond van welk artikel is de minister aan deze toezegging van de staatssecretaris gebonden? Art. 46 lid 2 Grondwet
Is een staatssecretaris gebonden aan besluiten van de ministerraad? Ja
Op grond van welk artikel is de staatssecretaris gebonden aan besluiten van de ministerraad? Artikel 12 lid 2 Reglement van Orde van de Ministerraad.…...

Similar Documents

Free Essay

Spa100 Syllabus

...adjetivos calificativos (82 a 85) y acentuación (Appendix A-6). Tutorial 1: Práctica 14,15&16 (84). Números cardinales (80&81) Tutorial 2: Verbos irregulares “tener” y “venir” (88 & 89). Lecture: Lección 3, cont.: Presente del indicativo de verbos regulares (85 a 87) & La a personal (90 & 91). Tutorial 1: Para conversar: Características y El hombre ideal… (pag.17) Tutorial 2: Diálogo, vocabulario y pronunciación (72 a 77). Quiz 1 Sept.24 Oct 1 Oct.8 Oct.15 Oct.22 Oct.29 Lecture: Lección 4: Pronombres usados como objetos de preposición (110 & 111) & contracciones (111). Tutorial 1: Verbos ir, dar y estar (113) & Ir + a + infinitivo (115&116) Verbos que cambian en la raíz e:ie (117&118)) Tutorial 2: Expresiones con tener (119 a 121). Diálogo, vocabulario y pronunciación (104 a 109). Nov.5 FIRST MID TERM (during lecture hour). The exam will take place in the same classroom where you have the lecture and it will cover lessons 1,2,&3. Tutorial 1: Lección 5: Formas comparativas & formas comparativas irregulares (140 & 141 C) &143, & página 141, práctica 6,7&8 . Tutorial 2: Pag. 144: verbos que cambian en la raíz. Nov. 12 No classes on Monday. Tutorial 1:No tutorial on Monday and Tuesday. Tutorial 2: Communicative activities for Wednesday, Thursday and Friday tutorials. Lecture: Lección 5. El gerundio (146 a 148). Usos de ser y estar (148 &49) Tutorial 1: Práctica 11 & 12( 143&144). Práctica 13 & 14 & Para conversar(145). Expresiones para describir......

Words: 1547 - Pages: 7

Free Essay

Recht Week 1

...bestuursrecht, strafrecht) het overtreden van de wet is materieel recht en het bepalen van de straf etc is formeel recht N.B. staatsrecht heeft geen formeel recht, wel materieel! Dwingend recht ⇓⋄aanvullend recht dwingend recht: recht waarvan burgers niet mogen afwijken (voorbeeld: als werkgever en werknemer afspreken dat de overeenkomst eindigt bij het huwelijk van de werknemer, dat mag dus niet)( je mag niet discrimineren) aanvullend recht: recht waarvan de burgers wel mogen afwijken. (voorbeeld: bijv. als je niks aangeeft voor je gaat trouwen trouw je automatisch in gemeenschap van goederen, maar je mag het wel aangeven dat je dat niet wilt.) Objectief recht ⇓⋄ subjectief recht objectief recht: objectieve regel uit de rechtsbron( de vaste regel die in de wet staat, geld voor iedereen)(voorbeeld: koop breekt geen huur) subjectief recht: de daaruit voortvloeiend rechten en plichten, als je objectief recht voor een bepaald persoon gaat invullen spreken we over subjectief recht. Publiek recht ⇓⋄ privaatrecht privaatrecht: recht tussen burger en burger. Regels voor relaties tussen burgers onderling. Hierbij handeld de overheid als burger. (verbintenissenrecht, ondernemingsrecht, arbeidsrecht, huurrecht, etc) Publiekrecht: regels voor relatie tussen overheid en burger. Overheid handelt vanuit gezagsverhouding. (staatsrecht, bestuursrecht, strafrecht) Interpretatiemethoden en redeneerwijzen Interpretatiemethoden: Grammaticale......

Words: 820 - Pages: 4

Free Essay

Cerebelo

...UNIVERSIDAD MANUELA BELTRÁN MACROPROCESO DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA FORMATO PARA PRÁCTICAS DE LABORATORIO Fecha: Abril 2011 Código: GRL-006 Versión: 4.0 INFORMACIÓN BÁSICA NOMBRE DE LA PRÁCTICA: CEREBELO PRÁCTICA No.: 7 ASIGNATURA: NEUROANATOMIA TEMA DE LA PRÁCTICA: ÁNATOMIA MACRO, MICROSCOPICA Y FUNCIONAMIENTO DEL CEREBELO HUMANO LABORATORIO A UTILIZAR: Anatomía. CONTENIDO DE LA GUÍA OBJETIVOS. Identificar las estructuras macroscópicas que conforman el cerebelo. Reconocer las estructuras histológicas del cerebelo Correlacionar la localización del cerebelo con sus funciones dentro del sistema nervioso central. Entender la participación del cerebelo en la coordinación de funciones motoras y vegetativas. INTRODUCCIÓN. El cerebelo esta ubicado en la cara posterior de la protuberancia y el bulbo. A pesar de su pequeño tamaño el cerebelo juega un papel importante en el control del equilibrio y los movimientos pues posee conexiones con casi todo el sistema nervioso central. Todos nos debemos relacionar y conocer sus partes y funciones para poder descubrir su importancia en el ser humano. MARCO TEORICO En el adulto el cerebelo pesa alrededor de 150g. Está separado del lóbulo occipital por el tentorio. Tiene contacto con la parte dorsal de la protuberancia y el bulbo donde contribuye a formar parte de techo del cuarto ventrículo. Macroscópicamente consiste en una región central denominada vermis, dos hemisferios y una zona alrededor del vermis llamada paravermis......

Words: 2176 - Pages: 9

Free Essay

Informe de Practicas

...sector inmobiliario les permitieron asentar su notoriedad en el ámbito inmobiliario y de manera general, les permitieron ser conocidos del inversor básico Es una empresa que, con su entidad dedicada a la investigación y el desarrollo, gano en innovación. En lo que concierne sus debilidades, son por la mayor parte, consecuencias de la crisis: la crisis económica actual ha creado una crisis creditica que no permite prestar dinero fácilmente, y hay también una aversión de inversiones, porque los inversores temen que pierdan su dinero. Además, podemos subrayar un cambio de las regulaciones que se volvieron a ser más estrictas después de la crisis. Mis prácticas {text:list-item} Obtuve mis prácticas gracias a una antigua colega que he conocido durante mis prácticas de segundo año. Una antigua colega suya que trabajaba con su marido debía venir en Paris. Como sabía que quería trabajar en el sector de los mercados financieros, me prepuso ponerme en contacto con esta persona. Entonces, me encontré con ella en Julio de 2007. Entonces, envíe mi currículo en la oficina de Paris que lo envió a la de Londres y me llamaron una semana después para una entrevista con la Directora de las relaciones con los clientes, o sea la persona que había encontrado algunos meses antes. {text:list-item} {text:list-item} El departamento Marketing se encargaba del marketing de los productos, de la comunicación de la empresa, de los......

Words: 1517 - Pages: 7

Free Essay

Practica Ii

...Introducción 3 2. Descripción general de la empresa 4 3. Actividades Realizadas en la Practica 6 3.1 Inmersión oficial a la empresa 6 3.2 Visitas a Terreno 8 3.2.1 Visita a mina Reservas Norte 8 3.2.2 Visita Mina Esmeralda 11 3.2.3 Visita Diablo Regimiento 12 3.3 Desarrollo de Análisis de Proyecto de Inversión 13 4. Conclusiones y Mejoras 21 5. Bibliografía 23 6. Anexos 23 Índice de Imágenes. Índice de Tablas. 1. Introducción La finalidad de este informe es mostrar de forma clara las opiniones, experiencias y situaciones surgidas durante la realización de la Práctica Profesional de Ingeniería. Ésta consiste en trabajar como profesional, con jornada completa, durante al menos 8 semanas en una institución escogida por el alumno. Los objetivos de esta Practica Profesional es aplicar de manera creativa, efectiva y pertinente los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridos en la Escuela en diferentes situaciones donde se tenga que identificar, plantear y solucionar de problemas de ingeniería que se presenten en la empresa. También es conocer el mundo al que se presentará el alumno de su especialidad, notar las características que se pueden dar por factores culturales, éticos, sociales y económicos. Además se presenta como objetivo comunicar ideas, propuestas y opiniones de forma efectiva, siendo estas de ayuda para el grupo de trabajo. La practica fue realizada en la empresa CODELCO, división El Teniente, en la ciudad de......

Words: 6565 - Pages: 27

Free Essay

Benchmarking

...contexto amplio, y permite determinar las mejores prácticas.  “Benchmarking es el proceso continuo de medir productos, servicios y prácticas contra los competidores más duros o aquellas compañías reconocidas como líderes en la industria”. David T. Kearns, director general de Xerox Corporation. La continuidad en el benchmarking no sólo significa un proceso que se hace una vez y se olvida, sino que es un proceso continuo y constante. Otro aspecto es el de la medición, ya que esta está implicada en el proceso de benchmarking, pues se tienen que medir los procesos propios y los de otras empresas para poder compararlos. Del mismo modo este proceso se puede aplicar a todos las facetas del negocio. Y finalmente este se debe dirigir hacia aquellas empresas y funciones de negocios dentro de las empresas que son reconocidas como las mejores o como los líderes de la industria.  “Una marca del agrimensor de una posición previamente determinada y que se usa como punto de referencia, un estándar mediante el cual se puede medir o juzgar algo”. Webster´s. Esta definición nos muestra que este proceso es un estándar para la comparación de otros objetos o actividades. Es un punto de referencia a partir del cual se medirán otros.  “Benchmarking es la búsqueda de las mejores prácticas de la industria que conducen a un desempeño excelente”. Robert C. Camp Las mediciones de benchmarking se contemplan como el resultado de comprender las mejores prácticas, no como algo que pueda cuantificar......

Words: 2416 - Pages: 10

Free Essay

Ejecución Hipotecaria Y Código de Buenas Prácticas

...Ejecución hipotecaria y sobreendeudamiento El Código de buenas prácticas bancarias 1. Introducción: crisis financiera, drama social y respuesta legislativa Es de todos sabido que en España estamos atravesando una de las mayores crisis económicas de los últimos siglos. Los efectos de esta crisis no sólo son de índole económica, sino que transladan sus más trágicas y dramáticas consecuencias a la sociedad. Muchas son las famílias que atraviesan momentos difíciles, en los que la subsistencia es realmente una efeméride. El sobreendeudamiento, el desempleo desorbitado – y subiendo -, y la reducción de ingresos son algunos de los factores más relevantes en este sentido. Sin embargo, uno de los puntos más críticos es el relativo a la vivienda. La crisis en cuestión, de carácter mundial, tiene un impacto más severo aquí por la llamada burbuja immobiliaria, que, en síntesis, consistió en un incremento exorbitado del precio de los immuebles. Por consiguiente, muchas famílias se endeudaron para adquirir una vivienda mediante un préstamo hipotecario, por un valor muy superior al valor real de la vivienda. Así, una vez explotó la burbuja, y con las consecuencias antes mencionadas de la crisis global que vivimos, hubo muchas família que se quedaron muy endeudadas, sin posibilidad de hacer frente al pago, y con una vivienda cuyo valor es sensiblemente inferior al valor del préstamo. Ante esta coyuntura, actualmente han ido surgiendo sin cesar casos de desahucio, y de famílias que se ven...

Words: 2706 - Pages: 11

Free Essay

La Filosofía Como Práctica Concreta

...S OBRE LA FILOSOFÍA COMO PRÁCTICA CONCRETA Una lectura del Teeteto de Platón Alberto Allard Z. Es posible que de entre todas las imágenes de la relación entre filosofía y política no encontremos otra tan poderosa como la del juicio y muerte de Sócrates. De ella sabemos no poco: consta el relato de sus últimos momentos, también el de su juicio y defensa, en la Apología se registra el detalle de su discurso; conocemos la composición y número del jurado, el número de votos que lo condenan —280— y que lo absuelven —220—, su negativa a escapar, sus razones para ello; y, sobre todo, sabemos que la historia de esa muerte comienza con una acusación del poeta y retórico Meleto: Sócrates corrompe a los jóvenes y sostiene una forma de lo trascendente que no corresponde a los dioses de la polis. Pero aunque exista una comprensión oficial, restricta y coherente a la historiografía, profesional o académicamente concebida de ese acontecimiento, es difícil de entender el extremo de su situación: se trata de la muerte, por parte de una comunidad y por medios conscientes, de un sujeto que encarna una modalidad no sólo clásica sino también esencial, constitutiva, no de “la filosofía en sí”, sino de su práctica “como tal”. Quiero decir: la muerte de Sócrates, su proceso, el acontecimiento entero de esa escena, es señal del efecto que un pensamiento ejerce con una efectividad tal que tiene a la muerte, a esa muerte, como su consecuencia; porque tratándose de una escena además jurídica cabe......

Words: 10971 - Pages: 44

Free Essay

Renato

................... 5 Vínculos entre MC-AI y la Propuesta de Valor ................................. 9 Conclusión ........................................................................................ 10 Acerca de los Autores y revisores .................................................... 10 TRADUCIDO SOLO PARA FINES DOCENTES. PROHIBIDA SU COMERCIALIZACIÓN. Orientación Suplementaria: Propuesta de Valor de Auditoría Interna y el Modelo de Capacidad de Auditoría Interna Introducción El propósito de esta orientación es identificar los vínculos entre la Propuesta de Valor de Auditoría Interna y el Modelo de Capacidad de Auditoría Interna (MC-AI) para el Sector Público. Debe leerse conjuntamente con el Marco Internacional para la Práctica Profesional (MIPP). En el 2010, el Instituto de Auditores Internos (IIA) introdujo la Propuesta de Valor de Auditoría Interna para ayudar a las actividades de auditoría interna a comunicar eficazmente el valor de su trabajo a las principales partes interesadas, tales como los comités de auditoría, los Consejos, la gerencia y los clientes de auditoría. El Modelo de Capacidad de Auditoría Interna (MC-AI) para el Sector Público ha sido desarrollado en el 2009 por la Fundación de Investigación del Instituto de Auditores Internos (IIARF) para reforzar la importancia de auditoría interna en la gobernabilidad y rendición de cuentas del sector público. www.globaliia.org/standards-guidance TRADUCIDO SOLO PARA FINES DOCENTES. PROHIBIDA SU......

Words: 2631 - Pages: 11

Free Essay

Práctica 10 Estado Social

...sociales: las garantías institucionales como manifestación del principio de estado social del derecho (propiedad privada y herencia); libre elección de profesión u oficio; derecho a la educación. Los principios rectores de la política social y económica (capítulo iii del título i y art. 53.3 ce) Legislación Constitución. Preguntas a responder por escrito: • Razone el sentido constitucional de la previsión de ayudas a la vivienda • Razone el sentido constitucional de que las ayudas a la vivienda se circunscriban a las familias numerosas. Bibliografía complementaria: M. Aragón Reyes (Coord.), Temas básicos de Derecho Constitucional (I), Civitas, 2001 I. de Otto y Pardo, Derecho Constitucional. Sistema de fuentes, Ariel, 1987 Práctica 4: Resolución Caso práctico sobre Estado Social y debate sobre Estado democrático, Estado social, estado constitucional y monarquía parlamentaria como principios estructurales del orden constitucional. Alumno: Javier Andueza Bailo. Grupo 40 Preámbulo: “La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran […]”. Artículo 1.1. “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. Artículo 1.2. “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del......

Words: 1487 - Pages: 6

Premium Essay

Practica

...Jennifer Trent EDU 335 Early Childhood Development Shala Cox November 1, 2015 Transcription of Data On October 27, 2015 I observed a four year old Pre-K class at Building Blocks Early Education Center. The class ratio is 1 teacher to 13 students. The class currently has a total of 15 students. One of the students currently has an IEP which is an individualized educational plan. I observed the class for 2 ½ hours. During the time in which I observed the class participated in breakfast, free play, circle time, and bathroom transitions. For breakfast the children sit together to eat. The children pour their own milk. Big A is a student that has an IEP; the child receives assistance from an ABA therapist. The therapist works with the child to pour milk. He becomes frustrated and gets up from the table. The therapist encourages the child to come back to the table and try again. After breakfast the students are instructed to wash their hands and go to the library carpet in preparation for circle time. As circle time begins there is one student Little C that refuses to sit on her spot. The teacher asks would she like to sit at the writing center and write. The child refuses and begins to disrupt the circle time. The teacher then asks the child to go to the wheel of choices which is a wheel that gives the children choices. The choices on the wheel are choices that students will do instead of the behavior that is being disruptive. The class also has a feelings......

Words: 734 - Pages: 3

Free Essay

A User-Friendly Excel Simulation for Scheduling in Primary Care Practices

...El propósito de este estudio fue proporcionar una herramienta de simulación de Excel asequible y sencilla para su uso, en prácticas de atención primaria, para gestionar la programación del calendario de citas. Adaptándose a múltiples tipos de pacientes y tiempos de servicio estocásticos para las etapas de la enfermera y las etapas de los proveedores , en el flujo de pacientes. La herramienta Excel se puede modificar sencillamente para distintas prácticas incorporando sus propios datos y necesidades. En este caso de estudio, se cuantifica el impacto de la flexibilidad de las enfermeras y/o proveedores para satisfacer las demandas de pacientes para múltiples proveedores. Desarrollo Las prácticas de atención primaria juegan un papel vital en la prestación de asistencia en salud, ya que proporcionan prevención de la salud, consejería, educación, diagnóstico y tratamiento. La combinación de corto tiempo en la atención y largo tiempo de espera es lo que más perjudica en la satisfacción del paciente. Para evitar esta situación, se necesita una política eficaz de programación de citas. Sin embargo, la atención primaria se enfrenta a un problema de programación compleja debido a la variedad de las condiciones del paciente, la mezcla de tipos de citas (físicas, seguimientos, y urgente), y la incertidumbre en el tiempo de servicio de los pacientes con proveedores y enfermeras/auxiliares, dando como resultado un horario muy variable e impredecible para ellos. Con el fin de mejorar......

Words: 1031 - Pages: 5

Free Essay

Industria Aeroespacial En La PráCtica de La Ingeniería MecáNica

...Departamento: Metal Mecánica Carrera: Ingeniería Mecánica Maestro: César Mesinas Cortés Departamento: Metal Mecánica Carrera: Ingeniería Mecánica Maestro: César Mesinas Cortés Industria Aeroespacial en la PRáctica de la Ingeniería MEcánia Materia: Fundamentos de la Investigación | Instituto Tecnológico de Hermosillo Kathia María Campa Villa15330040 | | | Industria Aeroespacial en la PRáctica de la Ingeniería MEcánia Materia: Fundamentos de la Investigación | Instituto Tecnológico de Hermosillo Kathia María Campa Villa15330040 | | | INTRODUCCIÓN “El laberinto del Minotauro que se encontraba en Creta y que fue creado por orden de Minos es muy conocido. Pero, ¿quién fue su creador? ¿Por qué se creó? Mostramos las respuestas a estas preguntas. Si había un gran escultor y arquitecto en la antigua Grecia ése era Dédalo, quien protagoniza infinidad de relatos antiguos gracias a sus habilidosas artes. Debido al éxito que tenía, creía que nadie le podía superar. Hasta que un día, un discípulo suyo llamado Talos, que además era su propio sobrino, demostró ser mucho más habilidoso que él. Inventó una herramienta que resultaría muy útil a la hora de trabajar: la sierra. Para crearla se había inspirado en los dientes de las serpientes. Dédalo no podía creer que un simple discípulo le hubiese superado en algo tan simple e ingenioso. Por ello, un día citó a su sobrino en lo alto de la acrópolis y lo lanzó desde lo alto de ésta, provocándole......

Words: 5587 - Pages: 23

Free Essay

Practica Calificada

...Práctica Calificada Sesión 6 Nombre : Nota Introductoria: Se recomienda que es la sustentación se puntualice los valores de los indicadores e los que ha basado su decisión y los indicadores macro y microeconómicos que ha tenido en cuenta. Los reportes colgados en el Blackboard están en fechas diferentes, pero esa la realidad de la información disponible para un inversor común. Hasta el momento hemos visto la importancia de la información económica internacional y nacional en la Bolsa de Valores, la importancia del análisis de la información propia del sector en que se mueve la empresa y de la empresa en si misma Pregunta 1 (4 puntos).- Hoy es el 04 de enero del 2016 y usted recibe $100,000 para que los invierta en acciones de mineras junior que cotizan en la BVL, en cualquier momento, entre esa fecha y el 29/04/2016. Usted tiene que reportar el resultado de su ganancia el 05/05/2016 y sabe que la SAB demora 3 días útiles en procesar su cheque de pago. Escoja 3 acciones en las que invertiría y calcule lo que habría ganado en total al 29/04/2016. Se recomienda que realicen un cuadro esquemático con la información de todas y cada una de als empresa para que les sirva de base en su análisis y selección. Como las acciones de las mineras junior se cotizan en dólares, tendrá que señalar: -Fecha de cambio de soles a dólares, usando el tipo de cambio venta que figura en la pag. 1 en el Boletin Diario de la BVL. -Fecha de cambio de dólares a soles, usando la misma......

Words: 824 - Pages: 4

Free Essay

Guia Practica de Gobierno Corporativo

...Guía Práctica de Gobierno Corporativo Experiencias del Círculo de Empresas de la Mesa Redonda Latinoamericana Motivación Motivación Índice Índice de Términos Índice Índice de Términos Copyright © 2010 Corporación Financiera Internacional 2121 Pennsylvania Ave. NW, Washington, DC 20433 Estados Unidos de América Miembro del Grupo del Banco Mundial Todos los derechos reservados. Las observaciones, interpretaciones y conclusiones expresadas en esta publicación no deben atribuirse en modo alguno a la Corporación Financiera Internacional (IFC), la Organización para la Cooperación y el Desa­ rrollo Económicos (OCDE) ni a sus instituciones afiliadas, los miembros de sus directorios / juntas / consejos o los países que representan. La IFC y la OCDE no garantizan la exactitud de los datos contenidos en esta publicación, ni aceptan responsabilidad alguna por las consecuencias de su uso. La información corporativa proporcionada por los miembros del Círculo de Empresas de la Mesa Redonda Latinoamericana sobre Gobierno Corporativo, refleja las opiniones de la gerencia y el directorio / junta / consejo de las empresas sobre sus motivaciones, desafíos, soluciones y ventajas para el diseño y la aplicación de mejores normas y prácticas de gobierno corporativo. El contenido de esta publicación está registrado como propiedad intelectual. Su reproducción y/o transmi­ sión, total o parcial, sin la debida autorización, puede constituir una violación de la......

Words: 95305 - Pages: 382