Free Essay

Strategy

In: Business and Management

Submitted By Ali5
Words 1080
Pages 5
Akademska godina: 2015/2016

Semestar: VIII

Predmet: Društvena odgovornost preduzeća

SLOBODNO UNIŠTITE PLANETU ZEMLjU,
MI ĆEMO NA MARS!
-esej-

Da li smo zabrinuti sa današnjim stanjem planete zemlje, da li primjećujemo promjene koje se dešavaju ili smatramo da se to nas ne tiče?
Nažalost, itekako nas se tiče. Velike naftne kompanije uzrokovale su tolika zagađenja da će biti potrebna stoljeća za obnovu, a ukoliko uzmemo u obzir i klimatske promjene koje se dešavaju onda svakako da imamo razloga za zabrinutost.
Menadžeri ovih kompanija ističu da one vode računa o okolišu te da nema raloga za zabrinutost. Njihova briga se ogleda u ulaganju za nas velikih količina novca za obnovu ugroženih područja, ali moramo istači da je ta ugroženost upravo rezultat njihovog nemara.
Postavlja se još jedno pitanje koje se samo nameće, a to je koliko je smisleno graditi imidž na ispravljanju grešaka koje su rezultat vastitog nemara?

Naftne kompanije uzrokuju zagađenje okoliša.
Do onečišćavanja mora naftom dolazi prilikom čišćenja tankera ili kad se na bušećim platformama dogodi nesreća. Ipak, do najvećih ekoloških katastrofa došlo je zbog oštećenja ili potonuća divovskih naftnih tankera, Tako stvorene naftne mrlje izazvali su veliki pomor morskih ptica i drugih životinja.
Missisipi, najveću rijeku u SAD-u ugrozio tanker koji se je nasukao 2000. g. kod New Orleansa i napravio najveću naftnu mrlju na svijetu, veću i od one Exxon Valdeza 1981.
(http://djurdjevac.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=78:zaganje-naftom)
Izlijevanje nafte iz tankera ili nesreće na naftnim bušotinama su najgori izvori onečišćenja naftom u svjetskim morima i oceanima. Za prirodu katastrofalan takav primjer dogodio se na naftnoj platformi Deepwater Horizon 2010. godine. Procjenjuje se da se godišnje 2,3 milijuna tona nafte izlije u more. Nafta iscrpljuje kisik iz mora i na taj način uništava biljni i životinjski svijet u njemu. Mnoge ptice i morski organizmi ostaju zarobljeni u naftnim nakupinama na obalama, a potom ugibaju zbog nemogućnosti disanja ili trovanja naftom. Uklanjanje naftnih mrlja je skupocjeno i dugotrajno i nije u potpunosti učinkovito, stoga ovakvi incidenti ostavljaju trajne posljedice na život u moru.
(http://www.bioteka.hr/modules/okolis/article.php?storyid=9)
Kada nafta ili naftni derivati sagorevaju, proces sagorevanje nije kompletan. To znači da se pri tom procesu, osim vode i ugljendioksida, stvaraju dodatna jedinjenja koja su toksična. Primeri ovih jedinjenja su ugljenmonoksid i metan. Osim toga, čestice čađi zagađuju pluća ljudi i životinja i dovode do srčanih problema ili čak smrti, jer je čađ kancerogena.
Visoke temperature koje se stvore prilikom procesa sagorjevanja nafte dovode do oksidacije azota koji se nalazi u vazduhu u blizini pri čemu se stvara azotsubiksid, koji se zajedno sa sumpordioksidom iz sumpora iz nafte mješa sa vodom u atmosferi i dovodi do kiselih kiša. Kisele kiše obično su kobne za drveće, jezera i život u njima.
Ovo su samo neki od primjera zagađenja naftom u svijetu.
U nastavku ćemo vidjeti šta naftne kompanije čine da bi spriječile ove događaje.

Kompanije u naftnoj indistriju vode brigu o okolišu.
Već smo u uvodu naveli da se njihova briga svodi na čišćenje zagađenja koje su sami uzrokovali. Najbolji primjer za ovo je kompanija BP. Ova kompanija je pod pritiskom javnosti, ali kako bi popravila svoj imidž pokrenula niz aktivnosti. Počeli su sa javnim priznanjem za problem klimatskih promjena. Kompanija ulaže 1.4 miliona dolara ili 5% ukupnog kapitalnog ulaganja u obnovljive izvore energije. BP ulaže velike napore kako bi popravio iskvarenu sliku o sebi fokusirajući se da obnovi područja poput Aljaske gdje je kompanija prošla jako loše. Završeno je 10% čišćenja na Aljaski, a iza sebe imaju 16 saniranih mjesta. Procjenjeni troškovi ovih aktivnosti blizu su 250 miliona dolara.
Kako bi se prilagodili u svijetu koji se mijenja, BP je pokrenuo svoj biznis alternativne energije u 2008, dok je još bio mali dio sveukupnog društva sa 1.4 milijarde dolara u investicijama, BP gleda ''ekološki pristup'' kao sve važniji dio ovog poslovanja, što će se proširiti kada bude isplativo.
Kako bi povoljno proširio svoje solarne kapacitete, BP je potpisao ugovore sa brojnim proizvođačima solarnih panela u Aziji. BP je instalirao samo 4 MW solarnih panela u SAD-u, idu u Wal-Mart trgovine u Kaliforniji. To čini 70 % solarnih poslovanja u Europi, gdje je potražnja veća. BP je također razvio dvije od najvećih solarnih elektrana na svijetu u Španiji, projekte koji će isporučiti energiju do milion domova. BP također podržava koncept "Solarnih gradova". koji je donio veći pristup solarnoj energiju u sedam gradova širom Australije. BP je nastavila ulagati svoje napore širom svijeta da se smanji emisija stakleničkih gasova, te su predstavili novi sistem pumpi na solarni pogonna Moxa Gas Fieldu u Wyomingu. Stručnjaci ističu da svi napori da se izvši bilo kako čišćenje daju male rezltate te da da obnovu potrbeno prepustiti prorodi.

Ima li smisla graditi imadž ispravljajući greške uzrokovane vlastitim nemarom?
Poslužit ćemo se primjerom jednom od najvećih ekoloških katastrofa. Izljev nafte u Meksičkom zaljevu 2010 godine. Punih 87 dana milioni litara nafte prštali su s morskog dna, s 1.500 metara ispod površine, dok je BP raznim metodama pokušavao začepiti otvor.
Javna kritika BP-a gomilala se sa svakom uginulom pticom, ribom i rakom koje je more izbacilo s debelim slojem nafte na njihovim tijelima. Naftne mrlje onečistile su pješčane obale Louisiane i za ekološki sistem vitalne obližnje močvare. Ribarstvo i turizam preko noći su se ugasili.
BP je preduzeo masovnu operaciju čišćenja i sanacije (troškovi do danas iznose 28 milijardi dolara) i ustanovio fond vrijedan 20 milijardi dolara za naknadu štete. Sredinom jula 2010., poslije nekoliko neuspješnih pokušaja, kompanija je konačno uspjela začepiti izvor posebnom metalnom kapom.( http://www.avaz.ba/clanak/174181/pet-godina-od-ekoloske-katastrofe-meksicki-zaliv-se-oporavio?url=clanak/174181/pet-godina-od-ekoloske-katastrofe-meksicki-zaliv-se-oporavio)
Ovo je samo jedan od primjera nemara ove velike naftne komapanije. Ova ekološka katastrofa desila se prije 6 godina. Danas u svim člancima možemo pročitati da se Meksički zaljev potpuno oporavio i da nema traga od od zagađenja. U jako kratkom vremenu je zaboravljeno je da je ova katastrofa sa sobom odnijela ljudske žrtve, veliki broj uginulih životinja i veliki broj ribara koji su ostali bez posla. Pa ima li smisla graditi svoj imidž na ulaganju velikih količina novca za obnovu područja za čije smo stanje sami uzrokovali.

Probudimo svoju svijest, mi nemamo drugu planetu osim ove. Ne dozvolimo da nas obmanjuju pokazujući svoju snagu na obnovi, neka svoju snagu pokažu prije katastrofa, ništa od toga nije se desilo samo od sebe.…...

Similar Documents

Premium Essay

Strategy

...organizational strategy and shows how competition develops in a new industry. It points out that a distinctive competence (e.g., marketing and distribution) leads to competitive advantage. It demonstrates the importance of using distinctive competences to manage the organizational environment and allows for an evaluation of Bartles & Jaymes’s strategy. The case considers how Gallo Company manages its environment and strategy as the leading wine company in the United States. Teaching Objectives * 1. To analyze the organizational environment. * 2. To show how new industries through new products and how environmental competition changes. * 3. To illustrate the importance of developing a distinctive competence to compete in an industry * .4. To demonstrate how strategy develops from a distinctive competence and how firms use their strengths to manage the industry environment. * 5. To show how vertical integration helps defend competitive advantage and manage the environment. This case offers insights into many organization-environment issues It shows how a strategy evolved into a new industry. Gallo Brothers introduced a new product—a wine cooler—through a new subsidiary, Bartles & Jaymes, which became the market leader. The parent company’s strategy helped the new subsidiary’s strategy, increasing its competitive advantage. The case clarifies competition issues in the industry environment Pop Quiz Questions1. What corporate-level strategy......

Words: 1930 - Pages: 8

Premium Essay

Strategy

...of theories in strategy Corporate strategy; where to compete, portfolio, parent level Competitive strategy; how to compete, SBU, competitive advantage Three layers of theory: management – strategic management – economies Paradox: how is it possible to have a general statement about uniqueness? We try to have general statements about uniqueness. Theory=general statement about cause and effect Stoelhorst, J.W. (2008), Thinking about Strategy Stoelhorst: 5 Schools of thought about strategy • Prescriptive schools: ○ 1960s: Design school (strategy formulation) ○ 1970s: Planning school (strategy formulation) ○ 1980s: Positioning school (strategic analysis) ○ 1990s: Resource-based school (strategic analysis) • Descriptive school: ○ 1980s onwards: Process school Design school: Strategy formulation is a process of conception The CEO formulates a clear, simple, and unique strategy (business policy) through a deliberate process of conscious thought. There should be a fit between a firm’s strengths and weaknesses and external opportunities and threats (SWOT analysis). Strategy formulation and implementation are clearly separate activities. Planning school: Strategy formulation is a formal process Strategy formulation......

Words: 1262 - Pages: 6

Premium Essay

Strategy

...integration of resources to implement successful strategy and how our division contribute to achieve overall company’s goal. Since, our company is leading Project Services/Consulting provider and one of reputed name in its market segment, so obviously it has long term prospect, Appendix – 2 provide our vision, mission and core value/differentiator About Strategy: To achieve desire prospect/goal (Appendix - 4), Company need to set a course of action plans at each level and throughout till successfully execution of decided plan - Strategy. In other word, Company start this process by thinking about Strategy one side and do analysis its internal and external environment (Appendix – 3) another side, after analysing it focus on core competencies which gives competitive advantage (differentiator) to support strategy to be formulate. Strategy formulation then turns into communication, implementation and monitoring phase, where management set performance based goals (see Appendix - 4) for each business units, departments and employee. Continuous monitoring of internal resources and external environment is extremely required, as todays globalization has ability to change thing very quickly, moreover monitoring is major part of establishing and successfully executing the strategy. (Appendix – 1) Example: To achieve company’s overall goal, our department – project accounting plays a key role to support it. As per above strategy formulation and management process,......

Words: 386 - Pages: 2

Premium Essay

Strategy

...Conclusion 8   Introduction To establish strategy is an indispensible part of any organisation. It plays an important role in directing and helping organisation to achieve the objectives. In this context, the strategy is considered as the way which organisations communicate with the competitive landscape to obtain the above average return. Therefore, to build an effective strategy, there is a need for profoundly understanding the competitive environment and estimating correctly the resource of organisation. This essay will examine the role of strategy as a “bridge” in order to assist firms to reach their targets in the competitive landscape. Definition There are many ways to definite strategy, however, it can be found that almost of them accept that ‘Strategy is an integrated and coordinated set of commitments and actions designed to exploit core competencies and gain a competitive advantage’. (Hitt, Ireland and Hoskinsson 2009). Organisational resources include skills of employees, finances, capital equipments, patents and talented managers (Hit, Ireland and Hoskinsson 2009). Organisation resource is defined as ‘an asset, competency, process, skill, or knowledge controlled by the corporation’ (Wheelen and Hunger 2002). Competitive landscape is more complex in the context of globalisation; however, the fundamental constituents of landscape are customers, suppliers and competitors. Method To prove the ‘bridge’ characteristic of strategy between organisation and......

Words: 1547 - Pages: 7

Premium Essay

Strategy

...excitement, expostulating about a thick book he held in his hands. “Here it is,” he exclaimed, “it cost $2 million. The best strategy ever! Now the question is, ‘is it implementable?’” We then watch his face fall as, one by one, his executives consider the question and reply “No.” Numerous studies have noted the very weak relationship of strategy formulation to strategy execution. Fortune Magazine stated that “Less than 10% of strategies effectively formulated are effectively executed.” Companies large and small worldwide spend billions of dollars each year on strategy formulation. A search of the World Wide Web using Google™ took less than 1/3 of a second to return more than 1.3 million hits on strategy consulting, ranging from the “Big 6” firms to boutique firms specializing in strategy. Interestingly, a similar search for strategy implementation consulting returned less than 500,000 hits. Even allowing for overlap this is a significant disconnect. If Fortune is correct, only one of ten companies that do an effective job of formulating strategy are doing equally effective jobs of implementing it. For the rest, presumably, the well-crafted strategy is lost in the press of day-to-day tactical concerns or is left to languish in a report on the CEO’s bookshelf. Yet very few people would deny that, in today’s fast-moving fast-changing business world, strategy, with its long-range perspective, is critical. By analogy, if the guidance system on an airplane or ocean liner is not......

Words: 1016 - Pages: 5

Premium Essay

Strategy

...STRATEGY 1 The planning process 1 Position analysis 2 Product Life Cycle 4 Internet strategy 6 Pricing 9 Mergers and acquisitions -- Strategic aspects 16 Strategy THE PLANNING PROCESS There are 2 theories about where the planning process should start: Accountancy led Where objectives are set independently of the environment - i.e. road works need to be done on the M5 at some stage, therefore we will do them even if it is the August Bank Holiday. This is often production rather than market led. Marketing led Where the starting point is reached only after the environment is well known. By knowing the market, planning ^ have a better basis. Prior to doing any planning we need to know: • Who we are: the Mission Statement and defining SBUs may help here • Where we are: where all the various position analysis tools can be used Alternatively, The Chaos Theory advocates assume that all planning is nonsense: no matter how much planning is done. something will go wrong. The Mission Statement To give direction during the planning process, an underlying mission statement is often used The mission statement, in simple terms, tells the world who we are and what we are striving to do. It can, therefore, be a motivational statement for the benefit of employees or a......

Words: 2989 - Pages: 12

Premium Essay

Strategy

...In this paper, question will be answer to identify the board of new Hope Housing strategic strategy. In addition, this paper will identify the strengths, weaknesses, opportunities, and threats that are the basic of the Hope Housing strategic plan. One of New Hope Housing strategic plan that is identified in their strategic plan “is to demonstrate leadership in developing and implementing effective approaches in prevention, shelter and transitional housing to move homeless persons quickly to housing.” (www.newhopehousing.org). In the statement above New Hope is listing the issues in its strategic plan, which is vital in attacking a social issue. The first part of the five-part process begins with identification of practical alternatives and dreams of visions for resolving the strategic issues. (Renz; 2010). New Hope has implemented a strategy in writing to provide a solution to help with the housing situation in their community; as an organization, this is vital in managing issues formulating a strategy. New Hope is in the right direction with the implementation of this strategic plan and is align with the nonprofit strategic management cycle in regards to providing services and resource opportunities to the consumer. New Hope strategic plan is focusing on an issue that is facing the community by implemented a strategy to provide housing for the homeless. New Hope has chosen to follow the model that is identified by (Renz, 20100 as the three main topics in strategic......

Words: 543 - Pages: 3

Premium Essay

Strategy

... The mission of Southwest Airlines is dedication to the highest quality of customer service delivered with a sense of warmth, friendliness, individual pride, and company spirit. Southwest operate a low costs, low fares, frequent flights and a rapid expansion into new cities type of business strategy. Southwest still has lower overall costs than its traditional rivals. They drive out competition when they establishes themselves in a new airport. (They started flying to Denver in 2006, they bankrupted Frontier Airlines 2 years later (but they keep flying). They could not compete with the lower cost. One of their other competitors JetBlue is somewhat similar to Southwest. Each airline operates on a low-cost, low fare airline business strategy but offer different “frills” to attract their consumers and customers. While Southwest offers no assigned seating to cut down on costs, JetBlue offer assigned seats because they believe customers like this better and they choose to cut costs elsewhere by not having as many employees at ticket counters and relying more on computer systems for these area. Overall, Southwest Airlines combine and coordinate the three competitive strategies, in just 20 years rapidly develop from smallness to bigness, from weakness to strength. It not only avoided the fierce competition risk in markets, and won competitive advantages and great achievements to which many big airlines could not match. 2. What are the benefits to being a first......

Words: 1621 - Pages: 7

Premium Essay

Strategy

... Subway Subway is the youngest rival of McDonald’s brand; it is currently owned and operated by Doctor's Associates, Inc. This is one of the fastest growing franchises in a very small time. In 2001 they opened its very first restaurant in India. At present they run their operations from 395 food restaurants in 68 cities across India. Subway restaurant's in India serve no beef or pork products and have an expanded selection of vegetarian choices. Subway brand takes great pride in honoring and respecting local traditions. They hold 14% of the market share of India fast food industry. Objective 1. McDonald’s Main strategic and management issues that consider entering into India. 2. Entry strategy in the Indian growing fast food industry analysis. 3. McDonald’s functional Strategy to establish its strong foothold & to create India as an export based for Cheese, Lettuce and other products. External Environment Analysis Macro Environment Analysis Political Influences: India is very rich country in terms of politics. The world largest democracy is present in India. But being nationalist country they create some difficulties for foreign entries. Bharatiya Janata Party is one of the leading Hindu national party and they are against fast food chains as they want to see only vegetarian restaurants in their country. Their party members always protest against fast food using meat in their menu. Big risk for McDonald’s is BJP.......

Words: 7527 - Pages: 31

Premium Essay

Strategy

...business’ growth, profitability and competitiveness. Since intangible assets usually created by a company that use it. In other words, it is usually based on a company’s products, long-term goals, management and culture. And hard for competitors to imitate, which makes them a powerful source of sustainable competitive advantage1 . Before we get in field of how to use intangible assets, we need to know how to measure intangible assets, and embed it in the context of the strategy the company is pursuing. Most identifications do coverage on the “immaterial” aspect of these assets, they have neither physical substance nor specific monetary value, yet they significantly contribute to value creation for a business. Furthermore, three components are generally recognized: Human Capital, Information Capital and Organization Capital. Only when the intangible assets closely related to a company’s strategy, then these will create value for the company. Here is a importance questions: how to know whether these assets and your strategy is perfect fit? Having all of the best skills, talent, and knowledge employees will make sure that they will formed a high efficiency team? Will using the most advanced information systems, networks, databases and networks guarantee that they provide the best data you need? As not everyone is suitable for driving the fastest car, when you lack the necessary training , the car may be out of control and you get hurt. It reminds me of a game experience when......

Words: 929 - Pages: 4

Premium Essay

Strategy

...Confirming Pages PART 1 SA M PL E C H AP TE R Concepts and Techniques for Crafting and Executing Strategy tho29503_ch01_001-017.indd 1 12/10/12 4:52 PM Confirming Pages WHAT IS STRATEGY AND WHY IS IT IMPORTANT? AP Learning Objectives TE R CHAPTER 1 Learn what we mean by a company’s strategy. LO 2 Grasp the concept of a sustainable competitive advantage. LO 3 Develop an awareness of the four most basic strategic approaches for winning a sustainable competitive advantage. LO 4 Understand that a company’s strategy tends to evolve over time because of changing circumstances and ongoing management efforts to improve the company’s strategy. LO 5 Learn why it is important for a company to have a viable business model that outlines the company’s customer value proposition and its profit formula. LO 6 Learn the three tests of a winning strategy. M PL E C H LO 1 SA Strategy means making clear-cut choices about how to compete. Jack Welch  – Former CEO of General Electric If your firm’s strategy can be applied to any other firm, you don’t have a very good one. David J. Collis and Michael G. Rukstad  – Consultants and professors One must have strategies to execute dreams. Azim Premji  – CEO Wipro Technologies and one of the world’s richest people tho29503_ch01_001-017.indd 2 12/10/12 4:52 PM AP Many factors enter into a full explanation of a company’s performance, of course. Some come from the external environment; others are internal to the......

Words: 7702 - Pages: 31

Premium Essay

Strategy

...The Grand Strategy of the United States by R.D. Hooker, Jr. INSS Strategic Monograph Institute for National Strategic Studies National Defense University The Grand Strategy of the United States R.D. Hooker, Jr. INSS Strategic Monograph National Defense University Press Washington, D.C. October 2014 Opinions, conclusions, and recommendations expressed or implied within are solely those of the contributors and do not necessarily represent the views of the Defense Department or any other agency of the Federal Government. Cleared for public release; distribution unlimited. Portions of this work may be quoted or reprinted without permission, provided that a standard source credit line is included. NDU Press would appreciate a courtesy copy of reprints or reviews. Cover: President Barack Obama and Vice President Joe Biden meet with members of the National Security Council in the Situation Room of the White House hours before his national address, September 10, 2014 (The White House/Pete Souza) First printing, October 2014 Contents The Roots of American Grand Strategy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 A Century Like No Other. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 The Ends of Grand Strategy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 The Means of Grand Strategy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

Words: 14241 - Pages: 57

Premium Essay

Strategy

...Knowledge Objectives * central concepts in competitive strategy * strategy frameworks for internal and external analysis * key issues in competitive strategy formation and implementation Skill objectives * ability to apply the concepts and theoretical frameworks to real-life business cases * ability to analyse the sources of firm's competitive advantage * ability to understand how to sustain the competitive advantage over time * ability to analyse the industry structure and evolution, and appraise its influence on profitability * ability to understand how to develop firm's resources and capabilities LEARNING OUTCOMES By the end of this course, students will have developed a more complex and nuanced view of competitive strategy. In particular students will be able to: * decode the complexity of firms' internal and external environments in terms of the strategic concepts and frameworks * analyse and appraise firm's strategic positioning, resources and industry structure * recognise key challenges in strategic analysis, strategy formation and implementation * critically evaluate the implications of strategic decisions on firm boundaries, future opportunities, and competition The group presentations are available for anyone to watch. The link is: * www2.warwick.ac.uk/fac/soc/wbs/central/elearning/projects/strategy_analysis_and_practice * The password is: SAP What is Strategy? The choice of a future for the company......

Words: 284 - Pages: 2

Premium Essay

It Strategy

...Executing IP Strategy with ICM Process Implementation By Bruce Story, Senior Advisor, ipCapital Group Introduction: Background from Dow While leading Intellectual Capital Management (ICM) in the Plastics Business at The Dow Chemical Company, I witnessed the value of having a business-aligned IP strategy, implemented early in the development of a new technology platform. The difference between leaving IP development to the ad hoc process dependent on the initiative of the inventor and using IP strategy to guide R&D and new business development can be immense. The high performance elastomers business platform developed at Dow in the last decade is worth over a billion dollars. With the increasingly global competitive environment, this never would have been sustained without the implementation of an IP strategy that took into account the business strategy, competitors’ patenting strategies, the product value chain, and providing a closecoupling of actionable IP strategy to the R&D staff. Previously, as is common in many companies, the IP strategy was basically a legal strategy for obtaining patents. Dow’s attorneys were very good at getting patents granted. However, the disclosing of inventions was left to the initiative of the inventors who were often too busy with their projects to document their inventions. The “Inventor-of-the–Year” Award went to the inventor who received the most U.S. patents in the previous year. Quantity was being rewarded rather than IP...

Words: 6095 - Pages: 25

Premium Essay

It Strategies

...IT Strategies? A Study on how organizations describe their IT Strategies. Masters Thesis in Business Administration (FED 006) Author Stephen Rupia Lyabandi Executive Summary Title: Do organizations have IT Strategies? A Study on how organizations describe their IT Strategies. Author: Stephen Rupia Lyabandi Tutor: Anders Hederstierna Problem: The research problem of this study is lack of insight on how organizations describe their IT strategies in relation to other strategies. IT strategy continues to be a major challenge for Information Technology intensive organizations and managers. Over the last two decades, the way researchers on information systems have viewed and analyzed IT strategy in organizational systems has not significantly been modified. Recent studies show that one of the main problems is that the concept of IT strategy has been around for nearly two decades and although many organizations have been using it, the meaning and reference of the idea remains elusive. Those who have attempted to define it have not reached an agreement. Purpose: The purpose of this study is to define the problem and explore whether organizations have IT strategies, and how these are describe in relation to other strategies. This research study also investigates how these organizations incorporate IT components into their strategies.......

Words: 20248 - Pages: 81